2853-Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu; pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych.

2853 10-Chlorek cyjanu (chlorocyjan)

2853 90-Pozostałe

„(A) FOSFORKI, NAWET NIEZDEFINIOWANE CHEMICZNIE, Z WYŁĄCZENIEM ŻELAZOFOSFORU

Fosforki są związkami fosforu z innymi pierwiastkami.

Najważniejszymi z fosforków objętych niniejszą pozycją, otrzymywanych przez bezpośrednie oddziaływanie pierwiastków składowych są:

(1)Fosforek miedzi (miedziofosfor, miedź fosforowa). Produkowany w piecu płomiennym lub w tyglu. Zwykle w postaci żółtawoszarej masy lub małych, łamliwych sztabek o strukturze krystalicznej. Niniejsza pozycja obejmuje fosforek miedzi i stopy przejściowe miedzi tylko wtedy, gdy zawierają więcej niż 15 % masy fosforu. Poniżej tego limitu objęte są one zwykle działem 74. Fosforek miedzi jest bardzo dobrym odtleniaczem miedzi, zwiększa twardość tego metalu; poprawia płynność stopionego metalu i jest stosowany do wyrobu brązów fosforowych.

(2)Fosforek wapnia (Ca3P2). Małe, kasztanowe kryształy lub szara, ziarnista masa, w zetknięciu z wodą wydzielająca zapalające się samorzutnie fosforowodorki. W połączeniu z węglikiem wapnia, służy do sygnalizacji morskiej (samozapalające się bomby oświetlające dla boi).

(3)Fosforek cynku (Zn3P2). Szary, trujący proszek o szklistym przełomie; w obecności wilgoci wydziela fosfiny i rozkłada się. Stosowany do tępienia gryzoni i szarańczy oraz w medycynie (zamiast fosforu).

(4)Fosforek cyny. Ciało stałe barwy białosrebrzystej, bardzo kruche. Stosowany do otrzymywania stopów.

(5)Pozostałe fosforki, np. fosforki wodoru (stałe, ciekłe, gazowe) i inne fosforki arsenu, boru, krzemu, baru, kadmu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Związków fosforu z tlenem (pozycja 2809), z fluorowcami (pozycja 2812) lub z siarką (pozycja 2813).

(b)Fosforków platyny i innych metali szlachetnych (pozycja 2843).

(c)Żelazofosforu (fosforku żelaza) (pozycja 7202).

(B) WODA DESTYLOWANA I WODA DO POMIARÓW PRZEWODNICTWA ORAZ WODA O PODOBNEJ CZYSTOŚCI

Niniejsza pozycja obejmuje tylko wodę destylowaną, wodę redestylowaną lub elektroosmotyczną, wodę do pomiaru przewodnictwa lub o tym samym stopniu czystości oraz wodę poddaną działaniu wymieniaczy jonowych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje wody naturalnej, nawet filtrowanej, sterylizowanej, oczyszczonej lub zmiękczonej (pozycja 2201). Woda przedstawiana jako lek w odmierzonych dawkach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej objęta jest pozycją 3004.

(C) RÓŻNE ZWIĄZKI NIEORGANICZNE

Niniejsza pozycja obejmuje produkty chemiczne nieorganiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (włączając pewne związki węgla, wymienione w uwadze 2 do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Cyjan i halogenki cyjanu, np. chlorek cyjanu (chlorocyjan) (CNCl), cyjanamid i jego pochodne metaliczne (inne niż cyjanamid wapnia (pozycja 3102 lub 3105)).

(2)Tlenosiarczki niemetali (arsenu, węgla, krzemu) i chlorosiarczki niemetali (fosforu, węgla itp.). Tiofosgen (CSCl2) (chlorek tiokarbonylu, dichlorosiarczek węgla) otrzymywany przez działanie chlorem na disiarczek węgla, jest czerwoną, duszącą cieczą, powodującą łzawienie; ulega rozkładowi pod wpływem wody, stosowany w syntezie organicznej.

(3)Amidki alkaliczne. Amidek sodu (NaNH2) otrzymuje się w wyniku działania gorącego amoniaku na stop ołowiu z sodem lub przepuszczania gazowego amoniaku nad stopionym sodem. Różowawa lub zielonkawa, krystaliczna masa, rozkładajaca się w wodzie. Stosowany w syntezie organicznej, do produkcji azydków, cyjanków itp.

Istnieją również amidki potasu i innych metali.

(4)Jodek fosfoniowy. Otrzymywany na przykład przez wzajemne oddziaływanie fosforu, jodu i wody, stosowany jest jako czynnik redukujący.

(5)Trichlorosilan (SiHCl3). Otrzymywany w reakcji chlorowodoru (HCL) z krzemem, stosowany do produkcji zmatowianej koloidalnej krzemionki i bardzo czystego krzemu.

(D) CIEKŁE POWIETRZE I SPRĘŻONE POWIETRZE

Skroplone powietrze jest dostarczane w celach handlowych w stalowych lub mosiężnych pojemnikach o podwójnych ściankach, między którymi istnieje próżnia. Powietrze takie mocno parzy i powoduje łamliwość miękkich substancji organicznych. Służy do otrzymywania tlenu, azotu i gazów szlachetnych przez destylację frakcyjną. Z uwagi na szybkie parowanie służy w laboratoriach jako czynnik schładzający. Wymieszane z węglem drzewnym i innymi produktami daje silny materiał wybuchowy stosowany w górnictwie.

Niniejsza pozycja obejmuje także:

(1)Powietrze ciekłe, z którego usunięto gazy szlachetne.

(2)Powietrze sprężone.

(E) AMALGAMATY, Z WYJĄTKIEM AMALGAMATÓW METALI SZLACHETNYCH

Rtęć tworzy amalgamaty z różnymi metalami nieszlachetnymi (metalami alkalicznymi, metalami ziem alkalicznych, cynkiem, kadmem, antymonem, glinem, cyną, miedzią, ołowiem, bizmutem itp.).

Amalgamaty można otrzymywać: przez bezpośrednie oddziaływanie metali z rtęcią, przez elektrolizę soli metali, przy czym katodę powinna stanowić rtęć, albo przez elektrolizę soli rtęci (katodę stanowi dany metal).

Amalgamaty otrzymywane przez elektrolizę i destylację w niskiej temperaturze, służą do produkcji metali samozapalnych o większej reaktywności niż metale otrzymywane w wysokiej temperaturze; stosuje się je również w hutnictwie metali szlachetnych.

(1)Amalgamaty metali alkalicznych rozkładają wodę, wydzielając przy tym mniej ciepła niż w przypadku rozkładu za pomocą metali czystych, a więc są one lepszymi reduktorami niż metale. Amalgamat sodu służy do otrzymywania wodoru.

(2)Amalgamat glinu jest stosowany jako reduktor w syntezie organicznej.

(3)Amalgamat miedzi, zawierający niewielką domieszkę cyny, stosowany jest w stomatologii. Amalgamaty miedzi są metalicznymi cementami, mięknącymi pod wpływem ciepła, co pozwala wykonywać odlewy i naprawiać porcelanę.

(4)Amalgamat cynku zapobiega korozji w ogniwach.

(5)Amalgamat kadmu jest stosowany w stomatologii i służy do produkcji drutu wolframowego ze spieku metalu.

(6)Amalgamat antymonu i cyny służy do „brązowania” gipsu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje amalgamatów zawierających metale szlachetne, nawet w połączeniu z metalami nieszlachetnymi (pozycja 2843). Związki rtęci, nawet chemicznie zdefiniowane, inne niż amalgamaty są objęte pozycją 2852.

__________