UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje przetwory spożywcze otrzymane w wyniku przetworzenia mięsa, podrobów (np. nóżek, skór, serc, ozorów, wątrób, jelit, żołądków), krwi, ryb (włącznie z ich skórami), skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych. Dział ten obejmuje takie produkty, które zostały przetworzone lub zakonserwowane sposobami niezastrzeżonymi dla działu 2. lub 3. lub pozycji 0504, na przykład produkty, które zostały:

(1)Przyrządzone jako kiełbasy lub podobne produkty.

(2)Gotowane w wodzie, gotowane na parze, grillowane, smażone, pieczone lub w inny sposób poddane obróbce cieplnej, z wyjątkiem wędzonej ryby i wędzonych skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, które mogły zostać poddane obróbce cieplnej przed lub w trakcie wędzenia (pozycje 0305, 0306, 0307 i 0308), skorupiaków w skorupach, gotowanych na parze lub w wodzie (pozycja 0306), mięczaki, które zostały poddane jedynie oparzeniu lub innemu rodzajowi szoku termicznego (które nie wymagają gotowania jako takiego), niezbędne do otwarcia skorupy lub ustabilizowania mięczaków przed transportem lub zamrożeniem (pozycja 0307) oraz mąk, mączek i granulek, otrzymywanych z gotowanych ryb i skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych (odpowiednio pozycje 0305, 0306, 0307 i 0308).

 (3)Przetworzone lub zakonserwowane w postaci wyciągów, soków lub marynat, przetworzone ikry ryb jako kawior lub namiastki kawioru, obtoczone w rzadkim cieście lub bułce tartej, z dodatkiem trufli, przyprawiane (np. pieprzem i solą) itd.

(4)Dokładnie zhomogenizowane i bazujące wyłącznie na produktach objętych niniejszym działem (tj. przetworzone lub zakonserwowane mięso, podroby, krew, ryby lub skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne). Takie zhomogenizowane przetwory mogą zawierać małe ilości widocznych kawałków mięsa, ryb itd., jak również małe ilości składników dodanych w celu przyprawienia, konserwowania lub w innych celach. Jednakże sama homogenizacja nie kwalifikuje produktu do zaklasyfikowania jako przetworu objętego działem 16.

W celu rozróżnienia pomiędzy produktami objętymi działem 2. i 3. z jednej strony a działem 16. z drugiej strony, patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 2. i 3.

Niniejszy dział obejmuje również przetwory spożywcze (włącznie z tak zwanymi „przyrządzonymi posiłkami”) zawierające np. kiełbasę, mięso, podroby, krew, ryby lub skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne z warzywami, spaghetti, sosami itd., pod warunkiem że zawierają więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub dowolnej ich kombinacji. W przypadkach, kiedy przetwory zawierają dwa lub więcej produktów wspomnianych powyżej (np. zarówno mięso jak i ryby), klasyfikuje się je do tej pozycji działu 16, która odpowiada składnikowi lub składnikom dominującym masą. We wszystkich przypadkach za masę uważa się masę mięsa, ryb itd. zawartą w przetworach w momencie ich przedstawienia, a nie masę tych samych produktów przed ich przetworzeniem. (Należy jednakże odnotować, że produkty nadziewane objęte pozycją 1902, sosy i preparaty do nich, przyprawy i mieszanki przypraw, w rodzaju opisanych w pozycji 2103, zupy, buliony i preparaty do nich oraz złożone homogenizowane przetwory spożywcze, w rodzaju opisanych w pozycji 2104, zawsze klasyfikowane są do tych pozycji).

Dział niniejszy nie obejmuje:

(a)Mąki i mączki, nadających się do spożycia przez ludzi, sporządzonych z mięsa lub podrobów (włącznie z produktami ze ssaków morskich) (pozycja 0210) lub z ryb (pozycja 0305).

(b)Mąki, mączki i granulek, nienadających się do spożycia przez ludzi, sporządzonych z mięsa (włącznie z produktami z mięsa ssaków morskich), z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych (pozycja 2301).

(c)Przetworów opartych na mięsie, podrobach, rybach itd., przeznaczonych do żywienia zwierząt (pozycja 2309).

(d)Leków objętych działem 30.