Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

3904

Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

Polimer winylu jest to polimer, którego monomer posiada następujący wzór:

w którym wiązanie C-X nie jest ani wiązaniem węgiel-węgiel, ani wiązaniem węgiel-wodór.

3904 10 00

Poli(chlorek winylu), niezmieszany z żadnymi innymi substancjami

Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do podpozycji 3901 10 10 i 3901 10 90, akapit pierwszy, z uwzględnieniem istniejących różnic.

3904 21 00

i

3904 22 00

Pozostały poli(chlorek winylu)

Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do podpozycji 3901 10 10 i 3901 10 90, akapit pierwszy, z uwzględnieniem istniejących różnic.

3904 30 00

Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu

Podpozycja ta obejmuje jedynie:

1)              kopolimery chlorku winylu, w których chlorek winylu jest monomerem przeważającym;

2)              mieszanki poli(chlorku winylu) i poli(octanu winylu), w których chlorek winylu jest monomerem przeważającym.

3904 40 00

Pozostałe kopolimery chlorku winylu

Niniejsza podpozycja obejmuje kopolimery chlorku winylu i etylenu, w których chlorek winylu jest monomerem dominującym.

3904 61 00

Poli(tetrafluoroetylen)

Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do podpozycji 3901 10 10 i 3901 10 90, akapit pierwszy, z uwzględnieniem istniejących różnic.

3904 69 80

Pozostałe

Niniejsza podpozycja obejmuje poli(chlorotrifluoroetylen) i poli(fluorek winilidenu).

 

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

 

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

3904 69 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3904 69 80

Kopolimer fluorku winylidenu i heksafluoropropylenu w formie podstawowej.

Materiał ten wykazuje elastyczność elastomerów, lecz nie może być wulkanizowany siarką. W celu usieciowania ten kopolimer potrzebuje związków zasadowych lub określonych nadtlenków.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagi 1., 4. i 6. do działu 39, uwagę 4 a) do działu 40, uwagę 1 do podpozycji do działu 39 oraz brzmienie kodów CN 3904, 3904 69 i 3904 69 90.

Kopolimer fluorku winylidenu i heksafluoropropylenu nie odpowiada definicji kauczuku syntetycznego zawartej w uwadze 4 a) do działu 40, ponieważ nie może być on wulkanizowany siarką.

Poli(fluorek winylidenu) jest polimerem objętym działem 39 (zobacz Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego, Uwagi ogólne do działu 39, wykaz skrótów nazw polimerów i Uwagi do pozycji 3904, ostatni akapit).

Kopolimer fluorku winylidenu i heksafluoropropylenu w formie podstawowej jest fluorowanym kopolimerem, który należy klasyfikować do działu 39, do kodu CN 3904 69 90 - zgodnie z uwagami 1, 4 i 6 do działu 39 oraz uwagą 1 do podpozycji do działu 39.

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 594/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. (Dz.U. L 178)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. (Dz. U. L 130) (zał. I poz. 73)