Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

3903

Polimery styrenu, w formach podstawowych

Podpozycja ta nie obejmuje styrenowanych poliestrów (pozycja 3907).

3903 11 00

i

3903 19 00

Polistyren

Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do podpozycji 3901 10 10 i 3901 10 90, pierwszy akapit, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

 

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

3903 90 90

Kopolimer styrenu z butadienem w formie podstawowej.

Kopolimer ten jest wytwarzany poprzez zmieszanie lateksu kauczuku butadienowo- sterynowego (SBR) z żywicą o wysokiej zawartości styrenu.

Produkt końcowy składa się z mieszaniny kopolimerów styrenu z butadienem, z zawartością styrenu 65 % masy lub więcej.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagi 1, 4 i 6 do działu 39, uwagi 4 (a) i 4 (c) do działu 40, uwagę 1. do podpozycji do działu 39 oraz brzmienie kodów CN 3903, 3903 90 i 3903 90 90.

Kopolimery styrenu z butadienem, z zawartością styrenu 65 % masy lub więcej, nie odpowiadają definicji kauczuku syntetycznego, o którym mowa w uwadze 4 (a) do działu 40, ponieważ po wulkanizacji z siarką nie spełniają one wymagań dotyczących wydłużenia i powrotu wskazanych w tej uwadze.

Artykuł ten należy zatem klasyfikować do kodu CN 3903 90 90, jako pozostałe polimery styrenu.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 825/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.