Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

3920

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami

Zob. uwaga 10 do tego działu.

Pozycja ta nie obejmuje taśm o pozornej szerokości nieprzekraczającej 5 mm (dział 54).

Niniejsza pozycja obejmuje „kamienny papier” składający się z proszku mineralnego (ok. 80 % masy stanowi węglan wapnia) i tworzywa sztucznego (ok. 20 % masy stanowi plastyczna żywica), gdzie tworzywo sztuczne, z powodu swej elastyczności, nadaje produktowi jego zasadniczy charakter, ponieważ proszek mineralny pełni wyłącznie rolę materiału wypełniającego. Kamienny papier jest materiałem podobnym do papieru, który może być przetwarzany podobnie jak papier (tj. przez drukowanie, przecinanie, składanie, klejenie), ponieważ ma on podobny zakres gęstości do papieru wytworzonego z celulozy. Nadaje się on na przykład do materiałów piśmiennych, toreb, opakowań, naklejek, papierów tłuszczoodpornych, papieru pakowego i pojemników.

3920 20 80

O grubości przekraczającej 0,10 mm

Podpozycja ta obejmuje taśmę dekoracyjną w rodzaju stosowanej do pakowania, która jest barwiona, o wyglądzie jedwabistym i produkowana przez wytłaczanie polimerów propylenu.

Wypadkowa orientacja molekularna polimerów propylenu powoduje, że produkt rozwarstwia się (rozszczepia), kiedy taśma jest rozciągana ręcznie, sprawiając błędne wrażenie, że jest to produkt na bazie włókna.

Taśma ma grubość około 0,13 mm, nadaje się do drukowania i zwijania. Zazwyczaj jest ona zwijana na cewkach lub rurowych szpulach i sprzedawana pod nazwą „bolducs z tworzyw sztucznych”. Jest ona wykorzystywana do tych samych celów co bolducs klasyfikowany do pozycji 5806. Ta dekoracyjna taśma jest zazwyczaj wiązana w węzeł, gdy używana jest do wiązania paczek.

Podpozycja ta obejmuje pozostałą taśmę w rodzaju stosowanej do pakowania, albo niebarwioną, albo barwioną jako całość, produkowaną przez wytłaczanie polimerów propylenu.

Ta dekoracyjna taśma, w odróżnieniu od tej wyżej wymienionej, nie posiada jedwabistego wyglądu, jest grubsza i bardziej sztywna i nie nadaje się do zwijania. Jej powierzchnia może być podrapana lub pomarszczona, ale może być też zadrukowana.

Taśma ta jest napinana wokół pakowanego przedmiotu a następnie jej końce są zgrzewane lub łączone za pomocą zacisków metalowych, lub z tworzywa sztucznego.

Podpozycja ta nie obejmuje taśmy o pozornej szerokości nieprzekraczającej 5 mm (podpozycja 5404 90 10).

3920 43 10

i

3920 43 90

Zawierające nie mniej niż 6 % masy plastyfikatorów

Zob. uwaga 2 do podpozycji do tego działu oraz Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 3920 43 i 3920 49.

3920 49 10

i

3920 49 90

Pozostałe

Patrz Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 3920 43 i 3920 49.

3920 73 10

Folie w rolkach lub w taśmach, dla kinematografii lub fotografii

Podpozycja ta obejmuje arkusze odpowiednie do stosowania w kinematografii lub fotografii, jako podłoże dla światłoczułych materiałów.

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

3920 62 19 94

Folia z poli(tereftalanu etylenu) (PET), o grubości nieprzekraczającej 0,35 mm, o metalizowanej powierzchni, nieprzywożona z Brazylii lub Izraela.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 10. do działu 39., brzmienie CN oraz na podstawie opisu kodów CN 3920, 3920 62 i 3920 62 19 oraz kodu TARIC 3920 62 19 94.

Metalizację powierzchniową należy uznać za obróbkę powierzchniową, która nie wzmacnia folii. Towar ten należy zatem klasyfikować do pozycji 3920 (zob. Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 3920 – akapit czwarty).

Folia ta nie ma cech towarów klasyfikowanych do podpozycji od 3920 62 11 00 do 3920 62 19 88.

Folię tę należy klasyfikować do podpozycji 3920 62 19 94, ponieważ wyrażenie „folia z poli(tereftalanu etylenu) (PET)” z podpozycji 3920 62 19 94 obejmuje folię PET o grubości nieprzekraczającej 0,35 mm, która nie może być klasyfikowana do kodów TARIC od 3920 62 11 00 do 3920 62 19 88.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2008 z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. L 266)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie uchylone - patrz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. (Dz. U. L 130) (zał. III poz. 3)

3920 62 19 94

Folia z poli(tereftalanu etylenu) (PET), o grubości przekraczającej 0,35 mm, o metalizowanej powierzchni, nieprzywożona z Brazylii lub Izraela.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 10. do działu 39., brzmienie CN oraz na podstawie opisu kodów CN 3920, 3920 62 i 3920 62 90 oraz kodu TARIC 3920 62 90 94.

Metalizację powierzchniową należy uznać za obróbkę powierzchniową, która nie wzmacnia folii. Towar ten należy zatem klasyfikować do pozycji 3920 (patrz Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 3920 – akapit czwarty).

Folia ta nie ma cech towarów klasyfikowanych do podpozycji od 3920 62 90 20 do 3920 62 90 40.

Folię tę należy klasyfikować do podpozycji 3920 62 90 94, ponieważ wyrażenie „folia z poli(tereftalanu etylenu) (PET)” z podpozycji 3920 62 90 94 obejmuje folię PET o grubości przekraczającej 0,35 mm, która nie może być klasyfikowana do kodów TARIC od 3920 62 90 20 do 3920 62 90 40.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2008 z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. L 266)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie uchylone - patrz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. (Dz. U. L 130) (zał. III poz. 3)

3920 62 19

Warstwa z tworzywa sztucznego niekomórkowego o całkowitej grubości około 0,011 mm składająca się z folii z poli(tereftalanu etylenu) (PET) metalizowanej z jednej strony aluminium, która następnie powlekana jest warstwą alkilizowanej żywicy melaminy (lakier).

Dominującą substancją plastyczną jest poli- (teraftalan etylenu).

Warstwa metalu jest nanoszona w procesie naparowywania próżniowego; metalizowana warstwa przepuszcza światło.

Może być używana do produkcji folii aluminiowych stosowanych w ratownictwie.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1 i 6 wykładni Nomenklatury Scalonej oraz treść kodów CN 3920, 3920 62 i 3920 62 19.

Metalizowana folia nie może być klasyfikowana jako produkt z pozycji 3921, ponieważ warstewki metalu nałożonej przez naparowywanie próżniowe nie należy uważać za wzmocnienie folii (patrz również uwaga wyjaśniająca Zharmonizowanego Systemu do pozycji 3920).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2003 z dnia 9 lipca 2003 r.

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

3920 51

  1. „Sztuczny marmur”, w prostokątnych arkuszach (grubość 1,27 cm lub 1,91 cm, szerokość 63,5 cm lub 76,2 cm, długość 307,3 cm lub 368,3 cm), składający się głównie z poli(metakrylanu metylu) (33 % masy) i wodorotlenku glinu (66 % masy).

3920 99

  1. Prostokątne arkusze z utwardzanej kazeiny, wytwarzane przez formowanie w prasie, wyraźnie posiadające charakter półproduktu przeznaczonego do przekształcania w inne produkty (np. cięcie lub tłoczenie półwyrobów guzików), z wytworzonym w czasie formowania lekkim skosem, jedynie w celu ułatwienia wyjmowania z formy.

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

3920

Drukowane arkusze z tworzyw sztucznych - prezentowane w rolkach o szerokości 39,5 cm, z nadrukowanymi z jednej strony powtarzającymi się panelami drukowanych tekstów i ilustracji odnoszących się do jogurtu, zawierającymi nazwę marki i informacje o produkcie. Drukowane folie z tworzywa sztucznego są wykorzystywane do produkcji torebek, poprzez cięcie i zaklejanie, które będą zawierały jogurt do sprzedaży detalicznej. Arkusz jest zadrukowany z jednej strony i nie jest komórkowy ani laminowany.

Sesja 61 (marzec 2018)

3920 20

Dwuosiowo zorientowana folia polipropylenowa (BOPP), w rodzaju stosowanych do wytwarzania banknotów. Po obu stronach folia jest powleczona. W procesie powlekania zastosowano na powierzchni folii kilka specjalistycznych powłok i dodano wizualne cechy zabezpieczeń takie, jak magnetyczne cienie i nitki, przezroczyste okienko, hologramy i filtry metameryczne (kolorowe). Folia jest prezentowana w postaci arkuszy. Rozmiar i wzór arkuszy jest wyznaczony rozmiarem i wzorem poszczególnych banknotów, które będą drukowane na folii.

29. (maj 2002 r.)