Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

3824 10 00

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3824, część (A).

3824 30 00

Niespiekane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym

Podpozycja ta obejmuje proszki przygotowane do przekształcenia w „twarde metale” poprzez spiekanie. Składają się one z mieszanin różnych węglików metali (wolframu, tytanu, tantalu i niobu) ze spoiwem metalu (proszki kobaltu lub niklu) lub bez spoiwa i zawierają często małe ilości wosku parafinowego (około 0,5 % masy). Podpozycja ta obejmuje nawet proste mieszaniny wspomnianych wyżej węglików ze spoiwem metalicznym, chociaż każdy z tych węglików, wzięty osobno, objęty jest pozycją 2849.

3824 40 00

Gotowe dodatki do cementów, zapraw lub betonów

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3824, część (B), akapit szósty, pkt (3).

3824 50 10

Beton gotowy do wylania

Podpozycja ta obejmuje beton, do którego już została dodana woda. Zwykle jest on przewożony w betoniarkach.

3824 50 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1) beton jeszcze niewymieszany z wodą;

2) zaprawę murarską.

3824 60 11

do

3824 60 99

Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

Podpozycje te obejmują „niekrystalizujące” odmiany sorbitu (D-glucytolu), który zazwyczaj otrzymuje się z syropu glukozowego, zawierającego część innych oligosacharydów, przez uwodornienie pod wysokim ciśnieniem. Zawartość sorbitu (D-glucytolu) wynosi od 60 do 80 % masy w przeliczeniu na suchą masę a pozostałymi składnikami są głównie częściowo uwodornione polialkohole i oligosacharydy. Z tego powodu skłonność sorbitu (D-glucytolu) do krystalizacji zostaje znacząco zredukowana (stąd stosowane określenie: niekrystalizujący sorbit (D-glucytol)).

Sorbit spełniający wymagania uwagi 1 do działu 29 jest klasyfikowany do podpozycji od 2905 44 11 do 2905 44 99.

3824 71 00

do

3824 79 00

Mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji od 3824 71 do 3824 79.

3824 9910

Produkty sulfonowania przy rafinacji ropy, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych lub etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole

Podpozycja ta obejmuje:

1) produkty sulfonowania przy rafinacji ropy, wapnia lub baru, które zazwyczaj zawierają od 55 do 70 % masy olejów mineralnych. Są one szeroko wykorzystywane do produkcji dodatków do olejów mineralnych;

2) tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych preparowane w procesie suchej destylacji niektórych łupków bitumicznych, po której następuje traktowanie kwasem siarkowym, przeznaczone do stosowania w farmacji i o zawartości siarki zazwyczaj przekraczającej 9 % masy, a także ich sole w szczególności wapnia.

3824 9915

Wymieniacze jonowe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3824, część (B), akapit siódmy, pkt (14).

Podpozycja ta obejmuje wymieniacze jonowe bazujące zarówno na sulfonowanym węglu, jak i na niektórych odmianach gliny, pod warunkiem że są one poddane szczególnemu traktowaniu, które czyni je przydatnymi do stosowania jako wymieniacze jonowe (głównie kationowe); jednym z nich jest glukonit, który przyjmuje postać żelu glinowo-krzemianowego otrzymywanego z piaszczystego margla pochodzenia morskiego. Jest on stosowany zasadniczo do zmiękczania wody. Inne produkty stosowane do tych samych celów są oparte na montmorylonicie i kaolinicie.

Podpozycja ta obejmuje także syntetyczne wymieniacze jonowe, takie jak syntetyczne zeolity i wymieniacze bazujące na tlenku glinu i silikażelu.

Podpozycja ta nie obejmuje:

a) czystego silikażelu (podpozycja 2811 22 00);

b) czystego tlenku glinu, nawet aktywowanego (podpozycja 2818 20 00 lub 2818 30 00);

c) syntetycznych zeolitów, niezawierających spoiw (podpozycja 2842 10 00), zgodnie z częścią (B), akapit siódmy, pkt (14) Not wyjaśniających do HS do pozycji 3824;

d) aktywowanej gliny (podpozycja 3802 90 00).

3824 9920

Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych

Podpozycja ta obejmuje wyroby znane jako „pochłaniacze”. Dzielą się one na „pochłaniacze impulsowe” i „pochłaniacze masowe”.

Pierwsza kategoria jest przeprowadzana w stan lotny w lampie podczas produkcji; obejmują one: produkty złożone zarówno z baru jak i glinu, magnezu, tantalu, toru itp., w postaci drucików lub granulek; mieszanki składające się z mieszanin węglanów baru i strontu osadzonych na drucie z tantalu.

Druga kategoria jest zaledwie podgrzana, ale nieprzeprowadzona w stan lotny i posiada jedynie kontaktowe działanie absorpcyjne. Są one zazwyczaj złożone z czystych metali (tantalu, wolframu, cyrkonu, niobu, toru) w postaci drutu, płytek itp., a więc nie mogą być klasyfikowane do tej podpozycji.

3824 9930

Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry

Kwasy naftenowe są mieszaninami monokarboksylowych kwasów alicyklicznych otrzymywanych podczas procesu rafinacji ropy naftowej określonego pochodzenia (zasadniczo z obszarów byłego Związku Radzieckiego).

Podpozycja ta obejmuje także nierozpuszczalne w wodzie sole kwasów naftenowych (na przykład sole glinu, baru, ołowiu, chromu, wapnia, manganu, kobaltu, cynku) oraz estry tych kwasów.

3824 9945

Środki usuwające kamień kotłowy oraz środki podobne

Podpozycja ta obejmuje produkty wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 3824, pkt (B), akapit siódmy, pkt (15) oraz preparaty, które rozpuszczają osady wapienne.

3824 9950

Preparaty do powlekania galwanicznego

Podpozycja ta obejmuje na przykład specjalne preparaty do kąpieli metalizujących, kąpieli polerujących i produkty do elektrografii.

3824 9955

Mieszaniny mono-, di- i triestrów glicerynowych kwasów tłuszczowych (emulgatory tłuszczów)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3824, pkt (B), akapit siódmy, pkt (11).

3824 9965

Produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne niż objęte podpozycją 3824 10 00)

Oprócz produktów wymienionych w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 3824, pkt (B), akapit siódmy, pkt (6) i (43), podpozycja ta obejmuje także:

1) preparaty do powlekania odlewniczego rdzennic i płyt modelowych, na bazie węglanu wapnia, wosków i substancji koloryzujących;

2) preparaty na bazie dekstryny i węglanu sodu, przeznaczone do stosowania po utworzeniu emulsji, jako pokrycia do form do konstrukcji stalowych;

3) powłoki piaskowe z cienką warstwą syntetycznej żywicy, przeznaczone do produkcji rdzeni odlewniczych;

4) produkty do odgazowywania stali;

5) preparaty oddzielające dla form odlewniczych (inne niż te objęte podpozycją 3403).

3824 9970

Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne stosowane w budownictwie

Podpozycja ta obejmuje:

1) produkty do ochrony przed ogniem (na przykład na bazie związków amonowych, które pod wpływem ciepła powiększają się tworzą w ten sposób warstwę izolacyjną dla sekcji budynku);

2) produkty (zazwyczaj na bazie krzemianów) do impregnacji fasad budynków, stosowane jako zabezpieczenie przed wodą;

3) produkty dodane do betonu zabezpieczające przed wodą gruntową.

3824 9992

i

3824 9993

Produkty chemiczne lub preparaty, składające się głównie ze związków organicznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Przy klasyfikowaniu produktów chemicznych lub preparatów wymienionych w tych podpozycjach ilość wody nie jest brana pod uwagę.

Określenie „związki organiczne” stosuje się do wszystkich produktów organicznych, niezależnie od ich klasyfikacji.

Podpozycje te obejmują oleje oxo i ich frakcje poddane częściowej lub całkowitej estryfikacji, alkoksylacji, kondensacji lub hydrolizie. Są to ciężkie frakcje oxo (HOF), produkty uboczne procesów oxo (w tym syntezy oxo), które obejmują produkty uboczne hydroformylowania (reakcji Fischera-Tropscha z alkenów do aldehydów) oraz pozostałości po destylacji z wytwarzania alkoholi oxo. Zawierają one głównie aldehydy, etery, eteroalkohole, alkohole, estry i kwasy karboksylowe z ewentualnymi niewielkimi ilościami innych substancji (na przykład olefin i parafin).

Podpozycje te nie obejmują lekkiej frakcji oxo (LOF), stanowiącej produkty uboczne procesów oxo, która składa się głównie z olefin i parafin (pozycja 2710).

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

3824 90 96

Produkt w postaci pasa samonagrzewającego się w celu łagodzenia bólu.

Pas wykonany jest z nieprzylepnego materiału, który jest przymocowywany za pomocą samoprzylepnego paska.

Produkt wykonany jest z miękkiego materiału syntetycznego dostosowującego się do kształtu ciała i zawiera szereg krążków, które po ekspozycji na powietrze wytwarzają ciepło.

Krążki zawierają sproszkowane żelazo, węgiel drzewny, sól i wodę. Po otwarciu pojedynczego opakowania zawierającego pas i wystawieniu go na działanie powietrza zachodzi reakcja egzotermiczna.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 96.

Krążki zawarte w produkcie używane są jako źródło ciepła na skutek reakcji egzotermicznej. Nadaje to produktowi zasadniczy charakter preparatu objętego pozycją 3824.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 3824 90 96.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1140 z dnia 8 lipca 2016 r. (Dz.U. L 189) – poz.2

3824 90 96

Produkt w postaci plastra samonagrzewającego się w celu łagodzenia bólu.

Plaster wykonany jest z przylepnego materiału przeznaczonego do naklejania na skórę (szyja, nadgarstek lub bark).

Produkt wykonany jest z miękkiego materiału syntetycznego dostosowującego się do kształtu ciała i zawiera szereg krążków, które po ekspozycji na powietrze wytwarzają ciepło.

Krążki zawierają sproszkowane żelazo, węgiel drzewny, sól i wodę. Po otwarciu pojedynczego opakowania zawierającego plaster i wystawieniu go na działanie powietrza zachodzi reakcja egzotermiczna.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 96.

Krążki zawarte w produkcie używane są jako źródło ciepła na skutek reakcji egzotermicznej. Nadaje to produktowi zasadniczy charakter preparatu objętego pozycją 3824.

Produkt nie może być zatem uważany za bandaże i podobne artykuły objęte pozycją 3005.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 3824 90 96.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1140 z dnia 8 lipca 2016 r. (Dz.U. L 189) – poz.1

3824 90 96

Produkt nazywany „topionym tlenkiem chromu magnezu” w postaci nieregularnych szarych granulek, fragmentów lub proszku o ziarnach różnej wielkości, o składzie niestechiometrycznym obejmującym tlenek magnezu i tlenek chromu. Produkt posiada krystaliczną strukturę spinelu i jest stosowany do wytwarzania cegieł i płyt ogniotrwałych stosowanych w przemyśle stalowym.

Produkt otrzymuje się przez stapianie tlenku magnezu i rudy chromu w piecu łukowym.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 96.

Produkt otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej przez stapianie surowców w piecu łukowym. Nie jest to surowiec mineralny ani ruda, zatem nie może być klasyfikowany do działów 25 lub 26.

Ze względu na swój skład niestechiometryczny produkt nie spełnia wymogów uwagi 1 lit. a) do działu 28, która stanowi, że pozycje tego działu obejmują jedynie chemicznie zdefiniowane związki (tj. związki o składzie stechiometrycznym), zatem jest wykluczony z działu 28.

Produkty w postaci nieregularnych granulek, bryłek lub proszku stanowią surowiec do produkcji produktów objętych pozycją 6815. Nie są one klasyfikowane do pozycji 6815, ponieważ nie są ani artykułami gotowymi, ani półproduktami.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 3824 90 96 jako pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1723 z dnia 22 września 2015 r. (Dz.U. L 252) – poz.3

3824 90 96

Produkt o składzie niestechiometrycznym o zawartości magnezu, w przeliczeniu na tlenek magnezu, w przybliżeniu 20-35 % masy oraz zawartości glinu, w przeliczeniu na tlenek glinu, w przybliżeniu 58–78 % masy. Produkt posiada krystaliczną strukturę spinelu, w postaci nieregularnych granulek, bryłek lub proszku.

Produkt jest stosowany do wytwarzania cegieł i płyt ogniotrwałych stosowanych w przemyśle stalowym.

Produkt otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej między tlenkiem magnezu i tlenkiem glinu przez stapianie w piecu obrotowym.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 96.

Produkt otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej przez stapianie surowców w piecu obrotowym. Nie jest to surowiec mineralny ani ruda, zatem nie może być klasyfikowany do działów 25 lub 26.

Ze względu na swój skład niestechiometryczny produkt nie spełnia wymogów uwagi 1 lit. a) do działu 28, która stanowi, że pozycje tego działu obejmują jedynie chemicznie zdefiniowane związki (tj. związki o składzie stechiometrycznym), zatem jest wykluczony z działu 28.

Produkty w postaci nieregularnych granulek, bryłek lub proszku stanowią surowiec do produkcji produktów objętych pozycją 6815. Nie są one klasyfikowane do pozycji 6815, ponieważ nie są ani gotowymi artykułami, ani półproduktami.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 3824 90 96 jako pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1723 z dnia 22 września 2015 r. (Dz.U. L 252) – poz. 2

3824 90 96

Ditlenek krzemu (zwany także „żelem krzemionkowym”) w postaci małych przezroczystych granulek o średnicy od 0,5 do 1,5 mm i pakowany w papierowe saszetki lub kapsułki z tworzywa sztucznego, które są przepuszczalne dla wody i pary wodnej.

Ditlenek krzemu wchłania wilgoć i przedstawiany jest do stosowania, na przykład, aby ochronić i zabezpieczyć leki lub aby zachować towary suchymi podczas wysyłki.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 96.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 2811, ponieważ żel krzemionkowy, pakowany w papierowe saszetki lub kapsułki z tworzywa sztucznego, przeznaczony jest raczej do specyficznego zastosowania niż do zastosowania ogólnego, a zatem nie może być uważany za odrębny, chemicznie zdefiniowany związek z działu 28.

Należy go zatem klasyfikować do kodu CN 3824 90 96 jako pozostałe produkty chemiczne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/184 z dnia 2 lutego 2015 r.

(Dz. L 31/7)

 

3824 90 97

Żwirek dla kotów składający się z naturalnej wysuszonej glinki bentonitowej poddanej działaniu czynnika antybakteryjnego i wymieszanej z węglem aktywowanym w celu niedopuszczenia do rozwoju bakterii i zapachu. Glinka bentonitowa stanowi ponad 94 % masy produktu.

Produkt sprzedawany jest konsumentom w opakowaniach o różnej wielkości.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.

Produkt został otrzymany przez zmieszanie glinki bentonitowej z czynnikiem antybakteryjnym i węglem aktywowanym. Zatem wyklucza się klasyfikację jako pozostałe gliny objęte pozycją 2508 (uwaga 1 do działu 25).

Dodanie czynnika antybakteryjnego i węgla aktywowanego nie zmienia postaci ani charakteru materiału składowego. Zatem wyklucza się klasyfikację produktu do pozycji 6815 jako artykuł z kamienia lub substancji mineralnych gdzie indziej niewymieniony ani niewłączony (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do działu 68, uwagi ogólne, akapit trzeci).

Zatem produkt należy klasyfikować do kodu CN 3824 90 97 jako produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 699/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.

(L 198)

3824 90 97

Żwirek dla kotów składający się okrągłych i owalnych przezroczystych granulek z ditlenku krzemu (żelu krzemionkowego). Produkt zawiera widoczną ilość barwionych granulek.

Barwione granulki otrzymuje się poprzez dodanie niebieskiego barwnika.

Produkt sprzedawany jest konsumentom w opakowaniach o różnej wielkości.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.

Niebieski barwnik dodaje się jedynie ze względów handlowych i promocyjnych, a nie w celu identyfikacji ditlenku krzemu. Ponadto ditlenek krzemu w postaci granulek nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zatem wyklucza się klasyfikację do pozycji 2811 (uwaga 1 e) do działu 28).

Zatem produkt należy klasyfikować do kodu CN 3824 90 97 jako produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 699/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.

(L 198)

 

3824 90 97

Żel przeciwbólowy zawierający następujące składniki:

— alkohol izopropylowy

— wodę

 ekstrakt ziołowy (ostrokrzew paragwajski) (Ilex paraguariensis)

— polimery kwasu akrylowego (karbomer)

trietanoloaminę

— mentol

— kamforę

ditlenek krzemu

— nipaginę

— glicerol

— glikol propylenowy

tartrazynę (E102)

— błękit brylantowy FCF (E133)

Ilości składników nie są podane na opakowaniu produktu.

Opakowanie zawiera informację, że produkt jest stosowany dla chwilowej ulgi w niewielkich bólach mięśni i stawów związanych z artretyzmem, bólami pleców, nadwyrężeniami i zwichnięciami.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę dodatkową 1. do działu 30 oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.

Produkt nie służy ani do celów terapeutycznych, ponieważ nie leczy choroby lub dolegliwości, ani do celów profilaktycznych, ponieważ nie chroni ani nie zabezpiecza przed chorobą lub dolegliwościami. Ponadto produkt nie spełnia wymagań uwagi dodatkowej 1. do działu 30. Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 3004 jako lek.

Produktu nie należy uważać za preparat kosmetyczny lub upiększający, ponieważ nie jest on stosowany do pielęgnacji skóry. Mimo że produkt działa chłodząco na skórę w miejscu jego zastosowania, faktycznie nie wpływa on na skórę w żaden sposób. Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 3304.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 3824 90 97 jako pozostałe produkty chemiczne lub preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1303/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.

 

3824 90 97

Artykuł z elastycznego tworzywa sztucznego w kształcie okularów, zawierający kolorowy płynny roztwór o następującym składzie (% obj.):

— woda

40

— glikol propylenowy

60

Produkt ten przeznaczony jest do łagodzenia bólów głowy poprzez przyłożenie go do twarzy, po uprzednim schłodzeniu w lodówce.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.

Roztwór zawarty w osłonie z tworzywa sztucznego stosowany jest jako środek chłodzący i nadaje temu produktowi zasadniczy charakter preparatu objętego pozycją 3824.

Produkt ten nie wykazuje działania terapeutycznego ani profilaktycznego w rozumieniu działu 30.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r.

3824 90 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 97

Zestaw składający się z kilku plastrów i podkładek, które zawierają następujące składniki (% masy):

turmalina

4

chitosan

5

— ocet drzewny

30

— proszek perłowy

4

— czysta krzemionka

4

— kwas glikolowy

3

— dekstryna

50

Zgodnie z informacją podaną na opakowaniu produkt przeznaczony jest do poprawienia krążenia krwi w stopie poprzez stymulację metabolizmu komórek i detoksykację organizmu.

Podkładki przeznaczone są do umieszczenia na podeszwach stóp za pomocą plastrów i zalecane do noszenia przez 8–10 godzin.

Produkt prezentowany jest w składanym opakowaniu kartonowym do sprzedaży detalicznej.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 98.

Produkt nie może być uważany ani za preparat do pielęgnacji skóry, ani do pielęgnacji stóp, ponieważ nie jest głównie przeznaczony do takich celów (Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego dotyczące pozycji 3304 A) 3) oraz B)).

Podkładki te nadają temu towarowi zasadniczy charakter. Nie wykazują one naukowo udowodnionego działania terapeutycznego poprzez obniżenie poziomu toksyn w całym organizmie i nie mogą być klasyfikowane ani do pozycji 3004, ani do pozycji 3005. W związku z tym muszą być klasyfikowane jako pozostałe preparaty chemiczne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.206)

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 97

Preparat używany jako baza do produkcji napojów bezalkoholowych, składający się z następujących substancji (% wagowo):

— bezwodny kwas fosforowy:

40

— siarczyn amonowy karmel (E 150d):

30

— kofeina:

10

i woda.

 

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treścią kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 95.

Karmel obecny w preparacie jest karmelem nadającym kolor z bardzo niską śladową zawartością cukru i jako taki nie nadaje się do spożycia.

Biorąc pod uwagę bardzo niską śladową zawartość cukru, nie ma on wartości odżywczej w rozumieniu uwagi 1 lit. b) do działu 38 ani nie jest on w rozumieniu uwagi l lit. b) do działu 38 uznany za produkt spożywczy (patrz uwaga wyjaśniająca Zharmonizowanego Systemu do działu 38, Ogólne).

Ponieważ preparat ten nie zawiera ani składników.o wartości odżywczej, ani nie jest produktem spożywczym, nie może być uważany za preparat w rozumieniu pozycji 2106 (patrz. uwaga 1 lit. b) do działu 38 i uwaga wyjaśniająca Zharmonizowanego Systemu do pozycji 2106 część B.

Nie może być uznany w rozumieniu uwagi 3 do działu 32 za preparat na bazie środka barwiącego z pozycji 3203.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2001 z dnia 24 sierpnia 2001 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 43)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.158)

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

 

 

 

 

 

 

3824 90 97

Kremowobiałe proszki składające się z montmorylonitu z 30 % dodatkiem stearyloaminy.

Proszki te, posiadające właściwości organofilowe, są mieszalne z rozpuszczalnikami organicznymi i wykazują 35 % stratę masy po podgrzaniu do 600 °C.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przepisami ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 95.

Produkt ten nie jest uznany za aktywowany w rozumieniu pozycji 3802.

Patrz także: uwagi wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego, pozycja 3824 pkt 40.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/1999 z dnia 25 stycznia 1999 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz.   42)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.117)

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

 

 

 

 

 

 

3824 90 97

Mieszanina oleju rzepakowego (98 %) oraz mieszanki (2 %) składającej się z oleju napędowego i innych olejów ciężkich.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnej reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz przez treścią kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 95.

Dodatek 2 % mieszanki oleju napędowego i innych olejów ciężkich nadaje produktowi charakter paliwa.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 41)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.112)

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

 

 

 

 

 

3824 90 97

Mieszanina oleju rzepakowego (98 %) oraz benzyny (2 %).

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnej reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 95.

Dodatek 2 % benzyny nadaje produktowi charakter paliwa.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 40)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.111)

3824 90 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

 

 

 

 

 

 

3824 90 97

Mieszanina kwasów karboksylowych zawierająca wagowo około 79 % kwasu azelainowego, 20 % pozostałych kwasów dwuzasadowych oraz 1 % kwasów jednozasadowych.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3824, 3824 90oraz 3824 90 90.

Produkt jest uznany za niewystarczająco czysty, aby mógł być klasyfikowany do działu 29.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/96 z dnia 16 kwietnia 1996 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 47)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 38)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.85)

3824 90 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego, o następującym przybliżonym udziale kwasów tłuszczowych:

 

% wagowo

C 16:0

4,8

C 18:0

1,6

C 18:1

60,6

C 18:2

20,9

C 18:3

8,7

Mieszanina ta jest używana w szczególności jako paliwo ekologiczne.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 90.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/96 z dnia 16 kwietnia 1996 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 48)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 39)

Rozstrzygnięcie klasyfikacyjne wykreślone – patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz. 15 załącznika II)

3823 90 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 55

Czynnik emulgujący złożony z mieszaniny jedno- i dwuacetylowego kwasu winowego jedno- i dwuestrów glicerynowych kwasów tłuszczowych (E 472 e).

Uzasadnienie:

Klasyfikację określają przepisy ogólnych zasad 1 i 6 dla wykładni Nomenklatury Scalonej, uwaga 1 b w rozdziale 38, jak również sformułowania kodów CN 3823, 3823 90 i 3823 90 87.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1785/94 z dnia 19 lipca 1994 r.

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 37)

3823 90 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

 

 

 

 

 

 

3824 90 97

Główne składniki do produkcji gumy do żucia, w formie pasków lub granulatu, składające się głównie z:

-       specjalnie oczyszczanych polimerów elastomerycznych,

-       żywic,

-       wosków rafinowanych,

-       estrów glicerynowych kwasów tłuszczowych,

-       składników mineralnych,

-       antyutleniaczy.

Składniki te mogą również zawierać naturalne emulgatory i gumy naturalne.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3823, 3823 90 i 3823 90 98.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2933/92 z dnia 7 października 1992 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 46)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 37)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.51)

3823 90 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

 

 

 

 

 

3824 90 97

Ekstrakt w postaci stałej, z osadu nierozpuszczalnego w alifatycznych rozpuszczalnikach, otrzymanych podczas ekstrakcji kalafonii z drewna, posiadający następujące właściwości:

-       zawartość kwasu żywicznego nieprzekraczająca 30 % wagowo,

-       liczba kwasowa nieprzekraczająca 110, oraz

-       temperatura topnienia nie niższa niż 100 °C.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3823, 3823 90 i 3823 90 98.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/92 z dnia 12 czerwca 1992 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 45)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 36)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz. 45)

3823 90 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 64

Produkt pośredni uzyskiwania kwasu cholowego z żółci wołowej, złożony głównie z mieszaniny kwasu cholowego i dezoksycholowego (około 80 % masy), kwasów tłuszczowych i soli nieorganicznych.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 3823, 3823 90 i 3823 90 91.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/91 z dnia 12 lipca 1991 r.

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 28)

Zmiana w treści uzasadnienia – patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.36)

3823 90 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

 

 

 

 

 

 

3824 90 97

Mieszanina estrów kwasu adypinowego i alkoholi głównie o 12 i 13 atomach węgla, używana w szczególności do wytwarzania smarów syntetycznych.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 3823, 3823 90 i 3823 90 98.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/91 z dnia 12 lipca 1991 r.

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 44)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 35)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.37)

3823 90 98

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90 95

 

 

 

 

 

 

3824 90 99

 

 

 

 

 

 

3824 90 97

Roztwór wodny wosku karnauba, używany jako środek zapobiegający przyleganiu arkuszy z tworzyw sztucznych i podobnych materiałów.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treścią kodów CN 3823, 3823 90 i 3823 90 98.

Produkt ten nie posiada cech towarów objętych kodami CN 3405 i 3809.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 542/1990 z dnia 1 marca 1990 r.

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz.43)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 34)

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz. 20)

 

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS)

Kod nomenklatury

Informacje na temat orzeczenia

3824 90 97

wykluczenie

Sygnatura orzeczenia:

C-441/15

Data orzeczenia:

9 lutego 2017 r.

Miejsce publikacji:

Dz.U. C 104 z dnia 3.04.2017, str. 18

Przedmiot postępowania

Produkt w postaci proszku składający się z węglanu wapnia (95 %) i z modyfikowanej skrobi (5 %)

Sentencja wyrok

Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. należy interpretować w ten sposób, że produkt taki jak będący przedmiotem sporu w postępowaniu głównym wykorzystywany w celu produkcji tabletek z wapnia w formie zwykłych tabletek, tabletek musujących i tabletek do żucia, składający się z jednorodnego chemicznie węglanu wapnia w proszku oraz skrobi modyfikowanej dodanej w celu ułatwienia formowania tabletek, o zawartości skrobi poniżej 5 % masy, należy klasyfikować do pozycji 2106 tej nomenklatury.

3824 90

wykluczenie

Sygnatura orzeczenia:

C-206/03

Data orzeczenia:

19 stycznia 2005 r.

Miejsce publikacji:

Dz.U. C 106 z dnia 30.04.2005, str. 10

Przedmiot postępowania

Plastry z nikotyną - Znaczenie prawne opinii dotyczącej klasyfikacji Światowej Organizacji Celnej.

Sentencja wyrok

Plastry z nikotyną tego rodzaju, jak będące przedmiotem postępowania głównego, klasyfikowane są do pozycji 3004 nomenklatury scalonej, zamieszczonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2086/97 z dnia 4 listopada 1997.

Jeżeli właściwe władze wydały nieprawidłową wiążącą informację taryfową, sąd krajowy jest zobowiązany na podstawie art. 10 WE podjąć, w ramach swych kompetencji, wszelkie kroki niezbędne dla uchylenia tej informacji i wydania nowej wiążącej informacji taryfowej, zgodnej z prawem wspólnotowym.

W tym kontekście szczegółowy tryb i skutki przyjętych w konsekwencji skargi decyzji sądu krajowego określone są - w granicach wyznaczonych przez zasady równoważności i skuteczności - przez prawo krajowe.

W tym przedmiocie art. 12 ust. 5 kodeksu celnego, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 82/97 z dnia 19 grudnia 1996 r. nie stoi na przeszkodzie temu, by sąd krajowy uchylił decyzję właściwego organu celnego, która pozostając w zgodzie z opinią WCO dotyczącą klasyfikacji narusza nomenklaturę scaloną, zamieszczoną w załączniku I do rozporządzenia nr 2658/87, zmienionym rozporządzeniem nr 2086/97, i oświadczył, że klasyfikacja towaru powinna być dokonywana w sposób odmienny od przewidzianego w tej opinii klasyfikacyjnej.

Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego

Kod nomenklatury

Opis towaru

Posiedzenie KKC

3824 90 97

Nalepki stosowane do wskazywania świeżości artykułów spożywczych lub produktów farmaceutycznych

1)                Produkt składający się z nalepki (podłoże z tworzywa sztucznego, dział 39) i monomeru (dział 29), przeznaczony do wskazywania stopnia świeżości żywności lub produktów farmaceutycznych poprzez zmianę koloru wraz z upływem czasu i pod wpływem temperatury (aktywna część zmienia kolor na czarny wraz z upływem czasu (polimeryzacja), należy klasyfikować do kodu CN 3824 90 97.

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97 „produkty chemiczne”.

Do tego produktu nie ma zastosowania uwaga 1 do działu 29.

2)                Produkt składający się z dwóch folii z tworzywa sztucznego, zlepionych żelem zawierającym kultury żywych mikroorganizmów, które wraz z upływem czasu i pod wpływem temperatury zmieniają kolor, wskazując w ten sposób stopień świeżości żywności lub produktów farmaceutycznych, należy klasyfikować do kodu CN 3002 90 50.

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 3 b) i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 3002, 3002 90 i 3002 90 50. Zobacz również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3002, pkt D), akapit 3).

Zasadniczy charakter nadany jest temu produktowi przez żywe mikroorganizmy.

36. posiedzenie,

17-18 czerwca 2010 r.

3824 90 64

CELLUGEL - sterylny lepkoplastyczny preparat chirurgiczny przeznaczony do iniekcji, wyprodukowany z 2% hydroksypropylometylo-celulozy w roztworze różnych soli w wodzie.

VISCOAT - lepkoplastyczny preparat chondroino-siarczanu sodu oraz hialuronianu sodu w roztworze chlorku sodu i buforu fosforanowego w wodzie, przeznaczony do iniekcji.

PROVISC - otrzymany z oczyszczonej frakcji hialuronianu sodu w roztworze chlorku sodu i buforu fosforanowym w wodzie, przeznaczony do iniekcji.

Produkt DUOVISC otrzymywany jest z produktów „VISCOAT”i „PROVISC”.

Preparaty te przeznaczone są do zastosowań w chirurgii oka, w celu osłony delikatnej tkanki oka podczas chirurgicznych procedur, włącznie z usunięciem katarakty oraz implantacji soczewki.

Wszystkie te produkty prezentowane są w jednorazowych strzykawkach (szklanych) i pakowane w sterylne opakowania.

Komitet uzgodnił, że produkty te klasyfikowane są do kodu CN 3824 90 64, obejmującego produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, pozostałe produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego lub chirurgicznego.

364. posiedzenie

7-9 marca 2005 r.

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

3824 99

 1. Preparat zawierający, oprócz licznych innych drugorzędnych składników, pirofosforan i trifosforan sodu, wybielacz optyczny oraz bardzo małą ilość anionowego środka powierzchniowo czynnego, stosowany do produkcji preparatów piorących, przez dodanie, np. detergentów.
 2. Połączony emulgator i stabilizator w postaci proszku, składający się głównie z mieszaniny mono-, di- i triestrów kwasów tłuszczowych glicerolu (w których zawartość triglicerydów jest pozostałością procesu produkcji), karboksymetylocelulozy sodu, gumy guar, karagenu, alginianu sodu oraz żywicy z ziaren chleba świętojańskiego; przeznaczony do dodawania w małych proporcjach (mniejszych niż 1%) do lodów oraz lodów typu „soft ice”, w celu ulepszenia tekstury i konsystencji.
 3. Koncentrat antybiotykowy w postaci białego, mikrocząsteczkowego proszku, zawierający nizynę (antybiotyk) (około 2,3%), 74% chlorku sodu i 17% białek mleka (pozostałość po procesie produkcji nizyny), stosowany w przemyśle spożywczym do zapobiegania namnażania się bakterii.
 4. Baza szminkowa niezawierająca substancji barwiącej ani kompozycji zapachowej, składająca się z ujednorodnionej mieszaniny pewnych składników, przeznaczona - po dodaniu substancji barwiącej i kompozycji zapachowej - do formowania szminek.
 5. Syntetyczne glinokrzemiany sodu, krystaliczne, nawet posiadające stały stosunek pierwiastków, ale zawierające substancje wiążące (spoiwa).
 6. Syntetyczne krzemiany wapnia, bezpostaciowe, posiadające przypadkową strukturę o zmiennym stosunku wapnia i krzemu, i których składu nie da się określić na podstawie stałego stosunku pierwiastków.
 7. Produkt przeznaczony do podawania przez skórę, stosowany jako alternatywne źródło nikotyny dla palaczy, którzy próbują zaprzestać palenia, składający się z: (i) przezroczystej, zewnętrznej błony ochronnej z tworzywa sztucznego, zapobiegającej przeciekaniu substancji aktywnej (nikotyny); (ii) małego zbiornika, z którego nikotyna uwalniana jest przez absorpcję poprzez skórę do układu krążenia; (iii) membrany kontrolnej (przepuszczalnej dla składnika aktywnego), umożliwiającej stałe i kontrolowane uwalnianie nikotyny przenikającej do organizmu; (iv) przylepnej warstwy kontaktowej przepuszczalnej dla składnika aktywnego, umożliwiającej rozpoczęcie absorpcji w momencie zaaplikowania; oraz (v) usuwalnej błony ochronnej, która utrzymuje system szczelny i nienaruszony, aż do momentu zaaplikowania.
 8. Naturalny bentonit wapniowy zmieszany z niewielkimi ilościami (od 1% do 4% masy) węglanu sodu (soda kalcynowana), który - w momencie dodania wody - przechodzi wymianę jonową, przemieniając się z bentonitu wapniowego w bentonit sodowy – preferowany do zastosowań wymagających dużej zdolności pęcznienia w wodzie (np. iłowe płuczki wiertnicze szybów naftowych, zaczyny cementowe do obudów szybów wiertniczych itp.).
 9. Jednorazowy ogrzewacz dłoni lub stóp, złożony z porowatej torebki z włókniny, powleczonej tworzywem sztucznym, która zawiera głównie sproszkowane żelazo, katalizator utleniania, aktywator utleniania i pochłaniacze wilgoci; zapakowany hermetycznie. Po usunięciu zewnętrznego opakowania i rozszczelnieniu, pod wpływem kontaktu z powietrzem z otoczenia sproszkowane żelazo jest równomiernie utleniane w reakcji (reakcja egzotermiczna), która wytwarza ciepło w czasie dłuższym niż od 5 do 7 godzin. Stosowany do ogrzewania rąk lub stóp podczas czynności wykonywanych przy chłodnej pogodzie.

Zastosowanie ORI 1.

 1. Mieszanina dwóch rodzajów glinek bentonitowych, otrzymywana za pomocą opatentowanego procesu, który polega na sporządzeniu mieszanki z glinek na bazie magnezu i glinu w ustalonych z góry proporcjach, dodaniu wody w celu wytworzenia zawiesiny, poddaniu mieleniu w młynie kulowym w celu usunięcia pewnych zanieczyszczeń, odwirowaniu w celu usunięcia dodatkowych zanieczyszczeń, a potem suszeniu tej mieszaniny w suszarce bębnowej, w celu otrzymania produktu końcowego o pożądanych właściwościach, nieistniejącego w stanie naturalnym.

Zastosowanie ORI 1 i uwagi 1. do działu 25.

 1. Bielący środek aktywujący w postaci granulek, składający się z tetraacetyloetylenodiaminy (>90 % masy), jako składnika aktywnego, karboksymetylocelulozy sodu (<8 %), jako środka wiążącego, pigmentu obojętnego (<0,5 %), stosowany ze względów estetycznych oraz wody (<2 %). Produkt jest używany w preparatach detergentowych.

Zastosowanie ORI 1. i 6.

 1. Mieszanina dwóch tlenków nieorganicznych, otrzymywanych w opatentowanym procesie, w którym następuje wymieszanie tlenku itru i niewielkiej ilości innego tlenku nieorganicznego (innego niż metali ziem rzadkich lub skandu) w ściśle określonych proporcjach, brykietowaniu lub granulkowaniu, spiekaniu, mieleniu, a następnie przesiewaniu mieszaniny w celu otrzymania sproszkowanego produktu końcowego o pożądanych właściwościach fizycznych (pole powierzchni, rozmiar cząstek, gęstość i temperatura topnienia), który szczególnie nadaje się do specyficznych zastosowań.

Zastosowanie ORI 1. (uwaga 1a) do działu 28.) i 6.

 1. Płynny preparat do roślin zawierający pierwiastki śladowe: mangan (14 %), cynk (13 %), miedź (0,75 %), wodę i śladowe ilości azotu i potasu. Jest on stosowany na powierzchni nasion przed siewem, wspomaga kiełkowanie nasion i wzrost w ziemi ubogiej w cynk, miedź lub mangan.

Zastosowanie ORI 1. i 6.

 1. Emulgator w postaci proszku, składający się z estru diacetylowego kwasu winowego mono- i diglicerydów roślinnych i fosforanu triwapnia (10%), przeznaczony do stosowania jako polepszacz do sproszkowanych preparatów dp produkcji chleba i mieszanek mąki.

Zastosowanie ORI 1. i 6.

 1. Emulgator w postaci proszku, składający się z estru diacetylowego kwasu winowego monoglicerydów i węglanu wapnia (20%), przeznaczony do stosowania jako polepszacz do sproszkowanych preparatów do produkcji chleba i mieszanek mąki.

Zastosowanie ORI 1. i 6.

 1. Taśma korekcyjna, będąca urządzeniem korygującym pisanie lub maszynopisanie, składającym się z zasobnika z tworzywa sztucznego, który zawiera zwój taśmy korekcyjnej na szpuli podającej oraz szpuli odbiorczej zaprojektowanej tak, aby odbierać zużytą taśmę.

Taśma korekcyjna składa się z cienkiej powłoki z białym pigmentem nałożonej na powierzchnię taśmy. Powłoka ta jest przenoszona poprzez zdecydowany nacisk głowicy przenoszącej wystającej z zasobnika na powierzchnię części, która ma być poprawiona, i przesunięcie jej po powierzchni aż ta część zostanie pokryta; następnie podniesienie głowicy przenoszącej prosto do góry.

Zastosowanie ORI 1. (uwaga 3 d) do działu 38.) i 6.

 1. Płynny preparat odżywczy do kwiatów, umieszczony w pojemnikach 20-litrowych jako rozpuszczalna w wodzie, ciemnobrązowa ciecz zawierająca aminokwasy L-α (prolinę, glicynę, alaninę, argininę) (5 % masy), rozpuszczalny w wodzie cynk (4,5 % masy) i wodę. Wyprodukowany na bazie cząsteczek organicznych i stosowany w rolnictwie poprzez bezpośrednie wprowadzanie do gleby lub listowia roślin, w celu uzupełnienia niektórych istotnych aminokwasów i cynku w niektórych typach upraw, które mogą ulec wyczerpaniu na skutek niekorzystnych warunków klimatycznych (np. suszy, niskich temperatur, wiatrów) bądź też w krytycznych okresach dla upraw (np. przesadzania, owocowania).

Zastosowanie ORI 1. i 6.

 1. Nabój do elektronicznego papierosa, składający się z ustnika z tworzywa sztucznego i rurki z tworzywa sztucznego zawierającej materiał pochłaniający, nasycony roztworem złożonym z glikolu propylenowego, glicerolu, olejku eterycznego tytoniu, wanilii, mentolu, linalolu, 2,5-dimetylopirazyny oraz 2-acetylopirazyny. Nabój jest używany w papierosie elektronicznym, który podgrzewa się i odparowuje roztwór w naboju w celu wytworzenia mgiełki pary, która jest wdychana przez użytkownika papierosa.

Zastosowanie ORI 1, 3 b) i 6.

Zobacz również Opinie 3824.90/20 i 8543.70/5.

 1. Nabój do elektronicznego papierosa, składający się z ustnika z tworzywa sztucznego i rurki z tworzywa sztucznego zawierającej materiał pochłaniający, nasycony roztworem złożonym z glikolu propylenowego, glicerolu, nikotyny oraz alkoholu etylowego. Nabój jest używany w papierosie elektronicznym, który podgrzewa się i odparowuje roztwór w naboju w celu wytworzenia mgiełki pary, która jest wdychana przez użytkownika papierosa.

Zastosowanie ORI 1, 3 b) i 6.

Zobacz również Opinie 3824 90/20 i 8543 70/5.

 1. Produkt chemiczny składający się z roztworu gliceryny i substancji aromatycznych, wysycony w porach naturalnych kamieni mineralnych („kamienie parowe do sziszyˮ) za pomocą metody wtryskowej. Produkt nie zawiera nikotyny.

Te kamienie są używane w fajce wodnej, która nagrzewa kamienie i gotuje roztwór, aby wytworzyć parę, która jest wdychana przez użytkownika fajki wodnej.

Zastosowanie ORI 1 i 6.

 1. Mieszanina, w postaci ciekłej (syrop), zawierająca maltitol (50–55 % masy), D-sorbit (sorbitol) (mniej niż 8 % masy), wodę i śladowe ilości cukrów redukujących (mniej niż 0,2 % masy). Mieszanina jest otrzymywana ze skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej przez częściowe katalityczne uwodornienie (reakcja celowo przerywana) syropów maltozowych lub syropów o dużej zawartości maltozy .

Jest ona przeznaczona do stosowania jako substytut cukru do produkcji, na przykład preparatów dietetycznych, produktów farmaceutycznych, kosmetycznych lub gumy do żucia.

Zastosowanie ORI 1 i 6.

 1. „Surowy palmowy kwas tłuszczowy” („crude palm fatty acid”) - jasnożółty półstały z górną małą warstwą czerwonawo-brązowego płynu w temperaturze 28 ° C. Produkt składa się zasadniczo z triglicerydów, diglicerydów, monoglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych (11,8% - 22,6%). Profil glicerydowy jest następujący: triglicerydy (81,36%), diglicerydy (13,28%) i monoglicerydy (3,63%). Dla głównych wolnych kwasów tłuszczowych, średni profil jest następujący: kwas palmitynowy (40%), kwas oleinowy (42%) i kwas linolowy (10%). Produkt jest zgodny z mieszanką rafinowanego, bielonego i dezodoryzowanego (RBD) oleju palmowego z destylatem kwasów tłuszczowych palmowych. Ma być poddany procesowi rafinacji w celu uzyskania jadalnej oleiny palmowej RBD.

     Zastosowanie: 1 i 6 ORI (sesja 62)

 1.                     Blok cyrkonu dentystycznego, okrągły, o średnicy 98 mm i wysokości 14 mm. Składa się głównie z tlenku cyrkonu z niewielkimi ilościami innych tlenków metali. Po przywozie produkt będzie przetwarzany przez laboratoria dentystyczne lub przez dentystów. Przed użyciem w stomatologii blok wymaga kilku procedur, takich jak frezowanie, farbowanie, spiekanie i glazurowanie, aby przybrać ostateczną formę sztucznych zębów lub uzupełnień protetycznych.

 

Zastosowanie 1 i 6 ORI. (Sesja 63)

 

 1.                     Blok cyrkonu dentystycznego o wymiarach (dł. X szer. X wys.) 89 x 71 x 16 mm. Składa się głównie z tlenku cyrkonu z niewielkimi ilościami innych tlenków metali. Produkt jest stosowany głównie w protetycznym leczeniu stomatologicznym. Po przywozie produkt będzie przetwarzany przez laboratoria dentystyczne lub profesjonalistów dentystycznych. Przed użyciem w stomatologii blok wymaga kilku procedur, takich jak frezowanie, spiekanie, polerowanie i glazurowanie, aby przybrać ostateczną formę jako sztuczne zęby lub uzupełnienia protetyczne.

 

Zastosowanie 1 i 6 ORI. (Sesja 63)

 

 

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

3824 90

Ciekły maltitol

Uzasadnienie:

ORI 1 i 6

56. (wrzesień 2015)

3824 90

rozważano kody HS:

2403 i 3824

Kamienie parowe do szisza, alternatywa tytoniu do stosowania w fajkach wodnych, składające się z porowatych kamieni naturalnych poddanych obróbce cieplnej, nasączonych gliceryną i środkami aromatyzującymi i ogrzewanych w fajkach wodnych tam, gdzie normalnie umieszczany jest tytoń, w celu utworzenia pary podobnej do dymu.

Uzasadnienie:

ORI 1 i 6

52 (wrzesień 2013)

3824 90

 1. Nabój do elektronicznego papierosa, składający się z ustnika z tworzywa sztucznego i rurki z tworzywa sztucznego, zawierającej materiał pochłaniający nasycony roztworem złożonym z glikolu propylenowego, glicerolu, olejku eterycznego tytoniu, wanilii, mentolu, linalolu, 2,5-dimetylopirazyny oraz 2-acetylopirazyny. Nabój jest używany w papierosie elektronicznym, który podgrzewa się i wyparowuje roztwór w naboju, aby wyprodukować mgiełkę pary, która jest wdychana przez użytkownika papierosa.

Uzasadnienie:

ORI 1, 3 b) i 6

 1. Nabój do elektronicznego papierosa, składający się z ustnika z tworzywa sztucznego i rurki z tworzywa sztucznego, zawierającej materiał pochłaniający nasycony roztworem złożonym z glikolu propylenowego, glicerolu, nikotyny oraz alkoholu etylowego. Nabój jest używany w papierosie elektronicznym, który podgrzewa się i wyparowuje roztwór w naboju, aby wyprodukować mgiełkę pary, która jest wdychana przez użytkownika papierosa.

Uzasadnienie:

ORI 1, 3 b) i 6

47. (marzec 2011)

3824 90

rozważano klasyfikację do kodu HS:

3105 i 3824

Produkt umieszczony w pojemnikach o objętości 20 l jako rozpuszczalna w wodzie ciemnobrązowa ciecz, o pH 4,5; składa się z L-aminokwasów (proliny, glicyny, alaniny, argininy) pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz cynku (wolne aminokwasy - 5%; cynk rozpuszczalny w wodzie – 4,5%). Jest to produkt stosowany w rolnictwie, otrzymywany z biomolekuł pochodzenia naturalnego, szczególnie do łącznego podawania aminokwasów i cynku w krytycznych okresach dla upraw, a także w celu zapobiegania i uzupełnienia braków mikroskładników odżywczych w roślinach.

Uzasadnienie:

ORI 1 i 6

43. (marzec 2009)

3824 90

rozważano

klasyfikację do kodu HS:

3206 i 3824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 90

rozważano

klasyfikację do kodu HS:

3809 i 3824

3824 90

rozważano klasyfikację do kodu HS:

3824 81 i 3824 90

 1. Taśma korekcyjna, stanowi system korekcyjny, składający się z zasobnika z tworzywa sztucznego, który zawiera zwój taśmy korekcyjnej na szpuli podającej oraz szpuli odbiorczej zaprojektowanej tak, aby odbierać zużytą taśmę. Każdy składnik zazwyczaj wykonany jest z następujących materiałów:

(i)               Zasobnik: AS, PS lub PC;

(ii)             Taśma korekcyjna: papier celofan lub PET, oraz

(iii)          Szpula podająca i szpula odbiorcza: ABS lub POM

AS: Tworzywo akrylonitrylo-styrenowe;

PS: Polistyren;

PC: Poliwęglan;

PET: Politereftalanu etylenu;

ABS: Tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe;

POM: Polioksymetylen = Poliacetal.

Taśma korekcyjna składa się z cienkiej powłoki z białym pigmentem nałożonej na powierzchnię taśmy. Powłoka ta jest przenoszona poprzez zdecydowany nacisk głowicy przenoszącej wystającej z zasobnika na powierzchnię części, która ma być poprawiona, i przesunięcie jej po powierzchni aż ta część zostanie pokryta; następnie podniesienie głowicy przenoszącej prosto do góry.

Uzasadnienie:

ORI 1 (uwaga 3d) do działu 38) i 6

 1. Mieszaniny składające się głównie z (5-etylo-2-metylo-2-oksydo-1,3,2-dioksafosfinan-5-ilo)metylo metylo metylofosfonianu i bis[(5-etylo-2-metylo-2-oksydo-1,3,2-dioksafosfinanu-5-ilo)metylo] metylofosfonianu.
 2. Mieszaniny zawierające głównie metylofosfonian dimetylu, tlenek etylenu i tlenek fosforu (V).

41. (marzec 2008)

3824 90

 1. Emulgator w formie proszku, składający się z estru diacetylowego kwasu winowego roślinnych mono- i diglicerydów oraz fosforanu triwapnia, przeznaczony do stosowania jako polepszacz do sproszkowanych preparatów do produkcji chleba i mieszanek mąki.

Uzasadnienie:

ORI 1. i 6.

 1. Emulgator w formie proszku, składający się z estru diacetylowego diglicerydu kwasu tłuszczowego monoglicerydów i węglanu wapnia, przeznaczony do stosowania jako polepszacz do sproszkowanych preparatów do produkcji chleba i mieszanek mąki

Uzasadnienie:

ORI 1. i 6.

38. (październik 2006)

3824 90

 1. Płynny preparat mikroelementowy do roślin, zawierający mangan (14 %), cynk (13 %), miedź (0,75 %) oraz śladowe ilości azotu i potasu. Należy go stosować na powierzchnię nasion przed posianiem, aby ułatwić kiełkowanie i wzrost w glebie zawierającej zbyt mało cynku, miedzi lub manganu.

Uzasadnienie:

ORI 1. i 6.

 1. Biodiesel  mieszanina estrów mono-alkilowych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, uzyskiwana z olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych, która jest odnawialnym paliwem stosowanym w gospodarstwach domowych do silników diesla, a która spełnia normę ASTM D 6751. Może być również stosowana jako dodatek do paliwa..

Uzasadnienie:

ORI 1. i 6.

35. (marzec 2005)

3824 90

Mieszanina dwóch tlenków nieorganicznych, otrzymana w opatentowanym procesie, w którym następuje wymieszanie tlenku itru i niewielkiej ilości innego tlenku nieorganicznego (innego niż metali ziem rzadkich lub skandu) w ściśle określonych proporcjach, brykietowanie lub granulkowanie, spiekanie brykietów, mielenie, a następnie przesiewanie mieszaniny w celu otrzymania sproszkowanego produktu końcowego o pożądanych właściwościach fizycznych (pole powierzchni, rozmiar cząsteczki, gęstość i temperaturę topnienia), który jest specyficznie nadający się do określonego wykorzystania.

Uzasadnienie:

ORI 1 (uwaga 1a) do działu 28) i 6

33. (maj 2004)

3824 90

Produkt składający się z: tetraacetyloetylenodiaminy (>90 %), karboksymetylocelulozy sodu (<8 %) i wody (<2 %). Produkt jest dostarczany w postaci granulowanej, w której karboksymetyloceluloza sodu (S-CMC) jest używana jako środek wiążący. Produkt zawiera również obojętny pigment (<0,5 %).

27. (maj 2001)

3824 90

Mieszanina dwóch rodzajów glinek bentonitowych, otrzymywana za pomocą opatentowanego procesu, który wymaga sporządzenia mieszanki z glinek na bazie magnezu i glinu w ustalonych z góry proporcjach, dodania wody w celu wytworzenia zawiesiny, poddania mieleniu w młynie kulowym w celu usunięcia pewnych zanieczyszczeń, odwirowania w celu usunięcia dodatkowych zanieczyszczeń, a w celu otrzymania produktu końcowego o pożądanych właściwościach, który w stanie naturalnym nie istnieje, suszenia tej mieszaniny w suszarce bębnowej.

Uzasadnienie:

Zastosowanie uwagi 1. do działu 25.

24. (październik 1999)

3824 90

Jednorazowe ocieplacze dłoni i stóp, składające się z zamkniętej, porowatej torebki z włókniny powleczonej tworzywem sztucznym, która zasadniczo zawiera proszek żelaza, katalizator utleniający, aktywator utleniający i pochłaniacze wilgoci. Pod wpływem kontaktu z powietrzem z otoczenia, proszek żelaza jest równomiernie utleniany w reakcji egzotermicznej, która wytwarza ciepło, w ciągu 5 do 7 godzin, wykorzystywane do ogrzania rąk lub stóp podczas czynności wykonywanych przy chłodnej pogodzie.

Uzasadnienie:

ORI 1.

23. (maj 1999)

3824

Rury stalowe (metalowe rury z rdzeniem), wykonane ze stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej 2 cm i o długości 30 do 40 cm. Rury wypełnione węglem lub siarką wrzuca się do płynnej stali, w celu uzyskania jej pożądanej jakości. Stal rur nie ma znaczącego wpływu na skład gotowego metalu.

22. (listopad 1998)

3824 90

Pakiety wysuszające, składające się z:

a)                saszetki (2 cm x 4 cm) z włókniny bawełnianej, zawierającej żel krzemionkowy lub

b)                 brązowej papierowej koperty (12,5 cm x 16 cm) zawierającej glinkę bentonitową. Zamknięta koperta i jej zawartość są umieszczone w pojemniku, który wymaga zabezpieczenia przed wysoką wilgotnością. Wilgoć przechodzi przez kopertę, gdzie jest pochłaniana przez krzemionkę lub glinkę.

22. (listopad 1998)

3824 90

Produkty na bazie bentonitu. Produkty te składają się z naturalnego bentonitu wapniowego (glinki bentonitu), który został zmieszany z małymi ilościami węglanu sodu (od 1 do 4%). Woda dodawana jest zwykle przez użytkownika, aby ułatwić wymianę pomiędzy jonami wapnia i sodu. Węglan sodu rozpuszcza się w wodzie, przez co pozwala jonom węgla reagować z jonami, które przyczyniają się do „twardości” wody, w tym przypadku jonami wapnia. Ostateczny wynik jest taki, że wapń jest wymieniony na sód, żeby wytworzyć bentonit sodu, który jest bardziej preferowany niż bentonit wapnia do zastosowań wymagających zdolności dużego pęcznienia w wodzie. W zależności od zawartości wilgotności w glince, część glinki może reagować z węglanem sodu w mieszaninie, bez dodatku wody.

21. (marzec 1998)