Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

252800 00

Naturalne borany i ich koncentraty (nawet kalcynowane), z wyłączeniem boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż 85 % H3BO3 w przeliczeniu na suchą masę

Pozycja ta obejmuje:

1)    kernit i tynkal, znane także jako „boraks naturalny”;

2)    pandermit i pryceit, które są boranami wapnia;

3)    boracyt, który jest chloroboranem magnezu;

4)    naturalny kwas borowy otrzymany przez odparowanie wody powstałej z kondensacji naturalnych oparów wydostających się z ziemi w niektórych regionach (włoskiego soffioni) lub przez odparowanie wody czerpanej z podziemnych źródeł występujących w tych regionach, pod warunkiem że kwas ten nie zawiera więcej niż 85 % H3BO3 w przeliczeniu na suchą masę. Jednakże kwas borowy zawierający więcej niż 85 % H3BO3 klasyfikowany jest do pozycji 2810 00.

Podpozycja ta nie obejmuje boranu sodu (rafinowanego boraksu) otrzymanego w procesie chemicznej obróbki kernitu lub tynkalu, lub boranów sodu otrzymanych przez odparowanie złożonych solanek z niektórych słonych jezior (pozycja 2840).