UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(I)               Produkty mleczarskie:

(A)      Mleko, tzn. mleko pełnotłuste oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone.

(B)      Śmietanę.

(C)      Maślankę, zsiadłe mleko i ukwaszoną śmietanę, jogurt, kefir oraz inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietanę.

(D)     Serwatkę.

(E)      Produkty składające się z naturalnych składników mleka gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

(F)      Masło oraz inne tłuszcze i oleje uzyskane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania.

(G)      Ser i twaróg.

Produkty wymienione w punktach od (A) do (E), oprócz składników naturalnego mleka (np. mleko wzbogacone w witaminy lub sole mineralne), mogą zawierać dodatkowo małe ilości środków stabilizujących, które służą do utrzymania naturalnej konsystencji produktu w czasie transportu w stanie płynnym (np. fosforan disodu, cytrynian sodu i chlorek wapnia), jak również bardzo małe ilości przeciwutleniaczy lub witamin normalnie niewystępujących w mleku. Niektóre z tych produktów mogą zawierać również małe ilości związków chemicznych (np. diwęglan sodu) koniecznych do ich przetworzenia; produkty w postaci proszku lub granulek mogą zawierać środki przeciwzbrylające (np. fosfolipidy, bezpostaciowy ditlenek krzemu).

W uwadze 4 (b) do tego działu wyrażenie „tłuszcze masłowe” oznacza tłuszcze mleka i wyrażenie „tłuszcze oleinowe” oznacza tłuszcze inne niż tłuszcze mleka, w szczególności tłuszcze roślinne (np. oliwa).

Z drugiej strony dział ten wyłącza produkty otrzymane z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 95% laktozy, wyrażonej jako bezwodna laktoza (pozycja 1702). Do obliczania procentowej zawartości laktozy w produkcie należy wykorzystać wyrażenie „sucha masa”, w celu wyłączenia zarówno wolnej wody jak i wody krystalizacyjnej.

Dział ten wyłącza również między innymi:

(a)Przetwory spożywcze oparte na produktach mleczarskich (w szczególności pozycja 1901).

(b)Produkty otrzymane z mleka przez zastąpienie jednego lub więcej naturalnych składników (np. tłuszczy masłowych) inną substancją (np. tłuszczami oleinowymi) (pozycja 1901 lub 2106).

(c)Lody śmietankowe i inne lody jadalne (pozycja 2105).

(d)Leki objęte działem 30.

(e)Kazeinę (pozycja 3501), albuminę mleka (pozycja 3502) oraz kazeinę utwardzoną (pozycja 3913).

(II)            Jaja ptasie i żółtka jaj.

(III)         Miód naturalny.

(IV)         Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

 


 


0401-Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego.

0401 10-O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1% masy

0401 20-O zawartości tłuszczu przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0401 40-O zawartości tłuszczu przekraczającej 6% masy, ale nieprzekraczającej 10% masy

0401 50-O zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy

Pozycja niniejsza obejmuje mleko (zgodnie z definicją zawartą w uwadze 1. do niniejszego działu) oraz śmietanę, nawet pasteryzowane, sterylizowane lub w inny sposób zakonserwowane, homogenizowane lub peptonizowane; ale wyłącza mleko i śmietanę, które zostały zagęszczone lub które zawierają dodatek cukru albo innego środka słodzącego (pozycja 0402) oraz zsiadłe mleko i śmietanę ukwaszoną, oraz mleko i śmietanę, fermentowane lub zakwaszone (pozycja 0403).

Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być zamrożone lub mogą zawierać dodatki, o których mowa w Uwagach ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających. Pozycja niniejsza obejmuje również rekonstytuowane mleko i śmietanę, o takim samym składzie ilościowym i jakościowym, jak produkty naturalne.

 


 


0402-Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego (+).

0402 10-W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy

-W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy:

0402 21- -Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0402 29- -Pozostałe

-Pozostałe:

0402 91- -Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0402 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje mleko (zdefiniowane w uwadze 1. do niniejszego działu) oraz śmietanę, zagęszczone (np. odparowane) lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, nawet w postaci płynu, pasty lub stałej (w blokach, proszku lub w granulkach) i nawet zakonserwowane lub rekonstytuowane.

Mleko w proszku może zawierać małe ilości skrobi (nie więcej niż 5 % masy) dodanej, w szczególności, w celu utrzymania rekonstytuowanego mleka w normalnym stanie fizycznym.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Mleka zsiadłego, sfermentowanego, zakwaszonego ani kwaśnej, sfermentowanej lub ukwaszonej śmietany (pozycja 0403).

(b)Napojów składających się z mleka o smaku kakao lub innych substancji (pozycja 2202).

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 0402 10, 0402 21 i 0402 29

Podpozycje te nie obejmują mleka zagęszczonego lub śmietany w postaci pasty (podpozycje 0402 91 i 0402 99).

 


 


0403-Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao.

0403 10-Jogurt

0403 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje maślankę oraz wszelkie rodzaje fermentowanego lub zakwaszanego mleka i śmietany oraz obejmuje zsiadłe mleko i ukwaszoną śmietanę, jogurt oraz kefir. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być w płynie, paście lub w postaci stałej (włączając zamrożone) oraz mogą być zagęszczone (np. odwodnione lub w blokach, proszku lub w granulkach) lub zakonserwowane.

Mleko sfermentowane, objęte niniejszą pozycją, może składać się z mleka w proszku, objętego pozycją 0402, zawierającego małe ilości dodanych enzymów (ferment) mlekowych, z przeznaczeniem do użycia w przetworzonych produktach mięsnych lub jako dodatek do karmy dla zwierząt.

Mleko zakwaszone zawarte w niniejszej pozycji może zawierać mleko w proszku objęte pozycją 0402, zawierające niewielkie ilości dodatku kwasu (włącznie z sokiem cytrynowym) w postaci krystalicznej w celu uzyskania mleka zsiadłego po połączeniu z wodą.

Oprócz dodatków wymienionych w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do niniejszego działu, produkty objęte tą pozycją mogą zawierać również dodatek cukru lub innego środka słodzącego, substancji smakowo-zapachowych, owoców (włącznie z pulpą i dżemami), orzechów lub kakao.

 


 


0404-Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

0404 10-Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego

0404 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje serwatkę (tzn. naturalne składniki mleka pozostające po usunięciu tłuszczu i kazeiny) i zmodyfikowaną serwatkę (patrz uwaga 1 do podpozycji do niniejszego działu). Produkty te mogą być w postaci płynu, pasty lub postaci stałej (także zamrożone) i mogą być zagęszczone (np. w proszku) lub zakonserwowane.

Pozycja niniejsza obejmuje również produkty świeże lub zakonserwowane składające się ze składników mleka, które nie posiadają takiego składu jak produkt naturalny, pod warunkiem że nie są one bardziej szczegółowo wymienione gdzie indziej. Tak więc pozycja ta obejmuje produkty, które nie zawierają jednego lub więcej naturalnych składników mleka, mleko, do którego zostały dodane naturalne składniki mleka (na przykład w celu np. uzyskania produktu wysokobiałkowego).

Oprócz naturalnych składników mleka i dodatków wymienionych w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do niniejszego działu, produkty objęte niniejszą pozycją mogą zawierać również dodatek cukru lub innego środka słodzącego.

Produkty w proszku objęte niniejszą pozycją, a w szczególności serwatka, mogą zawierać małe ilości dodanych enzymów mlekowych, ze względu na przeznaczenie do użycia w przetworzonych produktach mięsnych lub jako dodatek do karmy dla zwierząt.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Mleka odtłuszczonego lub rekonstytuowanego o takim samym składzie jakościowym i ilościowym jak mleko naturalne

(pozycja 0401 lub 0402).

(b)Sera serwatkowego (pozycja 0406).

(c)Produktów uzyskanych z serwatki, zawierających więcej niż 95% masy laktozy, wyrażonej jako bezwodna laktoza w przeliczeniu na suchą masę (pozycja 1702).

(d)Przetworów spożywczych opartych na naturalnych składnikach mleka, ale zawierających inne substancje niedopuszczone w produktach objętych niniejszym działem (w szczególności pozycja 1901).

(e)Albumin (włącznie z koncentratami dwóch lub więcej białek serwatki, zawierających więcej niż 80% masy białek serwatki w przeliczeniu na suchą masę) (pozycja 3502) lub globulin (pozycja 3504).

 


 


0405-Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania.

0405 10-Masło

0405 20-Produkty mleczarskie do smarowania

0405 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(A)            Masło.

Do grupy tej należy masło naturalne, masło serwatkowe i masło odtwarzane (świeże, solone lub zjełczałe, włącznie z masłem w opakowaniach hermetycznych). Masło musi być otrzymane wyłącznie z mleka i musi zawierać nie mniej niż 80 % masy, ale nie więcej niż 95 % masy tłuszczu mlecznego, o maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej 2 % masy i o maksymalnej zawartości wody 16 % masy. Masło nie zawiera dodanych emulgatorów, ale może zawierać chlorek sodu, barwniki spożywcze, sole neutralizujące oraz kultury nieszkodliwych bakterii wytwarzających kwas mlekowy (patrz uwaga 2 a) do niniejszego działu).

Grupa ta obejmuje również masło uzyskane z mleka koziego lub mleka owcy.

(B)           Produkty mleczarskie do smarowania.

Grupa ta obejmuje produkty mleczarskie do smarowania, tzn. nadające się do smarowania emulsje typu woda w oleju, zawierające tłuszcz mleczny jako jedyny tłuszcz w produkcie w ilości co najmniej 39 % masy, ale nie więcej niż 80 % masy (patrz uwaga 2 b) do niniejszego działu). Produkty mleczarskie do smarowania mogą zawierać dodatkowe składniki takie jak kultury nieszkodliwych bakterii wytwarzających kwas mlekowy, witaminy, chlorek sodu, cukry, żelatynę, skrobie; barwniki spożywcze; substancje smakowo-zapachowe; emulgatory; środki zagęszczające i konserwanty.

(C)          Inne tłuszcze i oleje otrzymane z mleka

Grupa ta obejmuje tłuszcze i oleje otrzymane z mleka (np. tłuszcz mleczny, tłuszcz masłowy i olej maślany). Olej maślany jest to produkt otrzymywany przez ekstrahowanie z masła lub śmietany wody i treści niebędącej tłuszczem.

Grupa ta obejmuje ponadto masło odwodnione i ghee (rodzaj masła klarowanego najczęściej wytwarzanego z mleka bawolego i krowiego), jak również produkty składające się z mieszaniny masła i małych ilości ziół, przypraw, substancji smakowo-zapachowych, czosnku, itd. (pod warunkiem że zachowują one cechy produktu objętego niniejszą pozycją).

Pozycja niniejsza nie obejmuje tłuszczów do smarowania zawierających tłuszcze inne niż tłuszcz mleczny lub zawierające tłuszczu mlecznego mniej niż 39% masy (pozycja 1517 lub 2106).


 


0406-Ser i twaróg (+).

0406 10-Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg

0406 20-Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów

0406 30-Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany

0406 40-Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicilium roqueforti

0406 90-Pozostałe sery

Pozycja niniejsza obejmuje wszystkie rodzaje sera, a mianowicie:

(1)             Ser świeży (włącznie z serem uzyskanym z serwatki lub maślanki) oraz twaróg. Ser świeży jest niedojrzewającym i niekonserwowanym serem, który jest gotowy do spożycia wkrótce po wyprodukowaniu (np. Ricotta, Broccio, ser wiejski typu ziarnistego, ser śmietankowy, Mozarella).

(2)Ser tarty lub proszkowany.

(3)             Ser przetworzony, znany również jako topiony. Jest on produkowany przez rozdrobnienie, mieszanie, topienie i emulgowanie za pomocą ciepła oraz środków emulgujących lub zakwaszających (włącznie z solami topiącymi), jednej lub więcej odmian sera i jednego lub więcej z wymienionych produktów: śmietany lub innych produktów nabiałowych, soli, przypraw, substancji smakowo-zapachowych, substancji barwiących i wody.

(4)             Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicilium roqueforti.

(5)             Ser miękki (np. Camembert, Brie).

(6)             Ser średniotwardy i twardy (np. Cheddar, Gouda, Gruyére, Parmesan).

Sery serwatkowe są uzyskiwane przez zagęszczenie serwatki i dodanego mleka lub tłuszczu mlekowego. Są one klasyfikowane do niniejszej pozycji tylko wtedy, gdy mają trzy następujące cechy:

(a)             zawartość tłuszczu mleka w suchej masie stanowi 5 % masy lub więcej;

(b)           zawartość suchej masy stanowi co najmniej 70 % masy, ale nie więcej niż 85% masy;

(c)            są uformowane lub można je formować.

Obecność mięsa, ryb, skorupiaków, ziół, przypraw, warzyw, owoców, orzechów, witamin, odtłuszczonego mleka w proszku itd. nie wpływa na klasyfikację, pod warunkiem że towary te zachowują cechy charakterystyczne dla sera.

Sery otoczone ciastem lub panierowane są klasyfikowane do tej pozycji, nawet jeśli zostały wcześniej wstępnie poddane obróbce cieplnej, pod warunkiem że towary te zachowują cechy charakterystyczne dla sera.

o

o   o

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 0406 40

Niniejsza podpozycja obejmuje ser, zawierający widoczną pleśń w masie sera, która może mieć barwę niebieską, zieloną, zielonkawo-niebieską lub białawo-szarą, taki jak Bleu d’Auvergne, Bleu de Causses, Bleu de Quercy, Blue Cheshire, Blue Dorset, Blue Wensleydale, Cabrales, Danish Blue (Danablu), Gorgonzola, Mycella, Roquefort, Saingorlon i Stilton, jak również sery o zastrzeżonych nazwach lub nazwach handlowych, pod warunkiem że spełniają powyższe kryterium.

 


 

 


0407-Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane.

-Zapłodnione jaja do inkubacji:

0407 11- -Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

0407 19- -Pozostałe

-Pozostałe świeże jaja:

0407 21- -Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

0407 29- -Pozostałe

0407 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje zapłodnione jaja do inkubacji i pozostałe świeże (włączając schłodzone) jaja wszystkich ptaków. Obejmuje także zakonserwowane lub ugotowane jaja, w skorupie


 


0408-Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego.

-Żółtka jaj:

0408 11- -Suszone

0408 19- -Pozostałe

-Pozostałe:

0408 91- -Suszone

0408 99- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje całe jaja bez skorupki oraz żółtka jaj wszystkich ptaków. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane (np. cylindryczne „długie jaja”), zamrożone lub konserwowane w inny sposób. Wszystkie te produkty są objęte niniejszą pozycją, nawet jeśli zawierają dodatek cukru lub innego środka słodzącego i niezależnie od ich przeznaczenia do celów spożywczych lub przemysłowych (np. do garbowania).

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Oleju z żółtek jaj (pozycja 1506).

(b)Przetworów z jaj zawierających przyprawy, przyprawy korzenne i inne dodatki (pozycja 2106).

(c)Lecytyny (pozycja 2923).

(d)Oddzielonego białka jaja (albuminy jaja) (pozycja 3502).

 


 


0409-Miód naturalny.

Pozycja niniejsza obejmuje miód wytwarzany przez pszczoły (Apis mellifera) oraz przez inne owady, odwirowany lub w plastrach albo zawarty w kawałkach plastrów, pod warunkiem że nie dodano do niego cukru ani żadnych innych substancji. Miód taki może być oznaczony przez podanie źródła kwiatowego, pochodzenia lub barwy.

Pozycja niniejsza wyłącza miód sztuczny oraz mieszaniny miodu naturalnego i sztucznego (pozycja 1702).

 


 


0410-Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Pozycja niniejsza obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego odpowiednie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej w nomenklaturze niewymienione ani niewłączone.

Obejmuje ona:

(2)             Żółwie jaja składane przez żółwie rzeczne lub morskie; mogą one być świeże, suszone lub konserwowane w inny sposób.

Olej z jaj żółwich został wyłączony (pozycja 1506).

(3)       Gniazda jerzyka salangana („ptasie gniazda”) składają się z substancji wydzielanej przez ptaka, twardniejącej szybko po zetknięciu z powietrzem.

Gniazda te mogą występować w postaci niepoddanej przeróbce lub oczyszczone z piór, puchu, kurzu i innych zanieczyszczeń w celu przygotowania ich do spożycia. Występują one generalnie w postaci białawych pasków lub nitek.

Gniazda jerzyka salangana mają wysoką zawartość białka i są wykorzystywane prawie wyłącznie do sporządzania zup i innych przetworów spożywczych.

Pozycja niniejsza wyłącza krew zwierzęcą, nawet jadalną, w płynie lub suszoną (pozycja 0511 lub 3002).

__________