UWAGI OGÓLNE

Dział ten dotyczy mięsa w tuszach (tzn. ciała zwierzęcia z głową lub bez niej), półtuszach (powstałych z przepołowienia tuszy wzdłuż), ćwierćtuszach, kawałkach itd., podrobów oraz mąk i mączek, z mięsa lub podrobów, ze wszystkich zwierząt (z wyjątkiem ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych - dział 3), nadających się do spożycia przez ludzi.

Mięso i podroby, nienadające się lub nieodpowiednie do spożycia przez ludzi zostały wyłączone (pozycja 0511). Wyłączone zostały również mąki, mączki oraz granulki, uzyskane z mięsa lub podrobów, nienadające się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301).

Podroby ogólnie można podzielić na cztery kategorie:

(1)             Wykorzystywane głównie do spożycia przez ludzi (np. głowy zwierząt i ich kawałki (łącznie z uszami), nóżki, ogony, serca, ozory, przepony grube, przepony cienke, sieć większa otrzewnej, gardła, grasice).

(2)             Wykorzystywane wyłącznie do przygotowywania środków farmaceutycznych (np. woreczki żółciowe, gruczoły nadnerczy, łożyska).

(3)             Wykorzystywane do spożycia przez ludzi lub do przygotowania środków farmaceutycznych (np. wątroby, nerki, płuca, mózgi, trzustki, śledziony, rdzenie kręgowe, jajniki, macice, jądra, wymiona, tarczyce, przysadki).

(4)             Takie jak skóry, które mogą zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi lub do innych celów (np. w przemyśle skórzanym).

Podroby wymienione w punkcie (1), świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone, klasyfikowane są w niniejszym dziale, chyba że nie nadają się do spożycia przez ludzi - wtedy należy je klasyfikować do pozycji 0511.

Podroby wymienione w punkcie (2), świeże, schłodzone, zamrożone lub w inny sposób zakonserwowane tymczasowo, klasyfikowane są do pozycji 0510, a suszone  do pozycji 3001.

Podroby wymienione w punkcie (3) klasyfikowane są następująco:

(a)do pozycji 0510, jeśli tymczasowo zakonserwowano je w celu przygotowania produktów farmaceutycznych (np. w glicerolu, acetonie, alkoholu, formaldehydzie, boranie sodu);

(b)do pozycji 3001, jeśli są wysuszone;

(c)do działu 2., jeśli są odpowiednie do spożycia przez ludzi, ale do pozycji 0511 - jeśli nie nadają się do spożycia przez ludzi.

Podroby wymienione w punkcie (4) są klasyfikowane do działu 2., jeżeli są odpowiednie do spożycia przez ludzi, lub ogólnie do pozycji 0511 lub działu 41., jeżeli nie nadają się do spożycia przez ludzi.

Jelita, pęcherze oraz żołądki zwierząt (inne niż rybie), nawet jadalne i niejadalne, klasyfikowane są do pozycji 0504.

Tłuszcz zwierzęcy przedstawiony organom celnym oddzielnie jest wyłączony (dział 15) (z wyjątkiem tłuszczu wieprzowego bez mięsa chudego oraz tłuszczu drobiowego, niewytopionego lub ekstrahowanego w inny sposób, które to tłuszcze objęte są pozycją 0209, nawet jeśli nadają się tylko do wykorzystania przemysłowego), lecz tłuszcz występujący w tuszach lub przylegający do mięsa jest traktowany jako stanowiący część mięsa.

Rozróżnienie między mięsem i podrobami opisanymi w tym dziale a opisanymi w dziale 16.

Dział ten obejmuje mięso i podroby występujące tylko w następujących stanach, nawet poddane nieznacznej obróbce termicznej wodą lub parą (tj. sparzenie lub blanszowanie), która nie stanowi właściwego procesu gotowania:

(1)Świeże (łącznie z mięsem i podrobami pakowanymi z solą jako tymczasowym środkiem konserwującym na czas transportu).

(2)Schłodzone, to znaczy w temperaturze obniżonej generalnie do około 0C, bez zamrożenia.

(3)Zamrożone, to znaczy schłodzone do temperatury poniżej temperatury krzepnięcia produktu aż do głębokiego zamrożenia produktu.

(4)              Solone, w solance, suszone lub wędzone.

Do działu tego klasyfikowane są również mięso i podroby lekko posypane cukrem lub zroszone wodnym roztworem cukru.

Mięso i podroby, w stanie określonym w punktach od (1) do (4) klasyfikowane są do niniejszego działu niezależnie od tego, czy zostały poddane obróbce zmiękczającej przy użyciu enzymów proteolitycznych (np. papainy), czy też zostały pocięte, porąbane lub posiekane (zmielone). Ponadto do niniejszego działu zostaną zaklasyfikowane mieszaniny lub połączenia produktów należących do różnych pozycji działu (np. mięso drobiowe objęte pozycją 0207 pokryte tłuszczem wieprzowym objętym pozycją 0209).

Mięso i podroby nieobjęte żadną pozycją niniejszego działu klasyfikowane są do działu 16, np.:

(a)Kiełbasy i podobne produkty, poddane lub niepodane obróbce cieplnej (pozycja 1601).

(b)Mięso i podroby, poddane obróbce cieplnej w dowolny sposób (gotowane, gotowane na parze, pieczone na ruszcie, smażone lub pieczone), względnie w inny sposób przygotowywane lub konserwowane w dowolnym procesie nieprzewidzianym w niniejszym dziale, włączając te jedynie pokryte rzadkim ciastem lub panierowane, nadziane truflami lub przyprawione (np. pieprzem i solą), jak również pasty z wątróbki i pasztety (pozycja 1602).

Dział ten obejmuje również mięso i podroby nadające się do spożycia przez ludzi, nawet poddane obróbce cieplnej, w postaci mąk lub mączek.

Należy zauważyć, że mięso i podroby klasyfikowane są do niniejszego działu, nawet jeśli zostały umieszczone w hermetycznych opakowaniach (np. suszone mięso w puszkach). Jednak w większości przypadków, jeżeli produkty umieszczone w tych opakowaniach zostały przygotowane lub zakonserwowane w inny sposób niż przewidziano w pozycjach niniejszego działu, należy je klasyfikować do działu 16.

Podobnie, mięso i podroby mięsne wymienione w niniejszym dziale są w nim klasyfikowane (np. mięso wołowe świeże lub schłodzone), jeśli pakowane są przy pomocy technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą (MAP). W procesie pakowania MAP powietrze otaczające produkt jest zmienione lub kontrolowane (np. przez usunięcie lub zredukowanie zawartości tlenu oraz zastąpienie go lub zwiększenie zawartości ditlenku azotu lub węgla).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Z kośćmi

Wyrażenie „z kośćmi” oznacza mięso ze wszystkimi nienaruszonymi kośćmi, jak również mięso, z którego niektóre lub części kości zostały usunięte (np. szynka bez golonki czy w szynka częściowo odkostniona). Wyrażenie to nie obejmuje produktów, z których kości zostały usunięte, a następnie ponownie umieszczone tak, że nie są już one połączone z tkankami mięsa.

 


 


0201-Mięso z bydła, świeże lub schłodzone.

0201 10-Tusze i półtusze

0201 20-Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

0201 30-Bez kości

Pozycja ta obejmuje świeże lub schłodzone mięso bydła domowego lub dzikiego, objętego pozycją 0102.


 


0202-Mięso z bydła, zamrożone.

0202 10-Tusze i półtusze

0202 20-Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

0202 30-Bez kości

Pozycja ta obejmuje zamrożone mięso bydła domowego lub dzikiego, objętego pozycją 0102.


 


0203-Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone.

-Świeże lub schłodzone:

0203 11- -Tusze i półtusze

0203 12- -Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

0203 19- -Pozostałe

-Zamrożone:

0203 21- -Tusze i półtusze

0203 22- -Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

0203 29- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje świeże, schłodzone lub zamrożone mięso wieprzowe oraz innych świń domowych lub dzikich (np. dzików). Włącza ona bekon boczkowy i podobne mięso przerośnięte znaczną ilością tłuszczu oraz tłuszcz z przylegającą warstwą mięsa.


 


0204-Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone (+).

0204 10-Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone

-Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone:

0204 21- -Tusze i półtusze

0204 22- -Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

0204 23- -Bez kości

0204 30-Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone

-Pozostałe mięso z owiec, zamrożone:

0204 41- -Tusze i półtusze

0204 42- -Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

0204 43- -Bez kości

0204 50-Mięso z kóz

Pozycja ta obejmuje świeże, schłodzone lub zamrożone mięso owiec (tryków, maciorek i jagniąt), kóz lub koźląt, domowych lub dzikich.

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 0204 10 i 0204 30

W podpozycji 0204 10 i 0204 30 za mięso jagniąt uważa się mięso uzyskane ze zwierząt z gatunku owiec nie starszych niż 12 miesięcy. Mięso to jest bardzo delikatne, barwy różowo-czerwonawej, o wyglądzie aksamitnym. Masa tusz nie przekracza 26 kg.

 


 


0205-Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone.

Pozycja ta obejmuje świeże, schłodzone lub zamrożone mięso tych zwierząt, które jako żywe klasyfikowane są do pozycji 0101.


 

 


0206-Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone.

0206 10-Z bydła, świeże lub schłodzone

-Z bydła, zamrożone:

0206 21- -Ozory

0206 22- -Wątroby

0206 29- -Pozostałe

0206 30-Ze świń, świeże lub schłodzone

-Ze świń, zamrożone:

0206 41- -Wątroby

0206 49- -Pozostałe

0206 80-Pozostałe, świeże lub schłodzone

0206 90-Pozostałe, zamrożone

Objęte niniejszą pozycją jadalne podroby zawierają: głowy i ich kawałki (włącznie z uszami), nóżki, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, nerkówki (grasice i trzustki), mózgi, płuca, gardła, przepony cienkie, przepony grube, śledziony, ozory, sieć większą przepony, rdzenie kręgowe, skóry jadalne, narządy rozrodcze (np. macice, jajniki oraz jądra), tarczyce, przysadki mózgowe. Zasady stosowania klasyfikacji podrobów zamieszczono w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do tego działu.

 


 


0207-Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone.

-Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11- -Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

0207 12- -Niecięte na kawałki, zamrożone

0207 13- -Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

0207 14- -Kawałki i podroby, zamrożone

-Z indyków:

0207 24- -Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

0207 25- -Niecięte na kawałki, zamrożone

0207 26- -Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

0207 27- -Kawałki i podroby, zamrożone

-Z kaczek:

0207 41- -Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

0207 42- -Niecięte na kawałki, zamrożone

0207 43- -Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

0207 44- -Pozostałe, świeże lub schłodzone

0207 45- -Pozostałe, zamrożone

-Z gęsi:

0207 51- -Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

0207 52- -Niecięte na kawałki, zamrożone

0207 53- -Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

0207 54- -Pozostałe, świeże lub schłodzone

0207 55- -Pozostałe, zamrożone

0207 60-Z perliczek

Pozycja ta obejmuje tylko świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i podroby jadalne, z ptactwa domowego, które jako żywe, klasyfikowanego do pozycji 0105.

Podrobami drobiowymi o najważniejszym znaczeniu w handlu międzynarodowym są wątróbki kurze, gęsie lub kacze. Chodzi tu o „wątróbki otłuszczone” gęsi lub kaczek, które można odróżnić od innych wątróbek po tym, że są większe i cięższe, jędrniejsze i bogatsze w tłuszcz; ich barwa jest od białobeżowej do jasnokasztanowej, podczas gdy pozostałe wątróbki są przeważnie ciemno lub jasnoczerwone.

 


 


0208-Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone.

0208 10-Z królików lub zajęcy

0208 30-Z naczelnych

0208 40-Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)

0208 50-Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

0208 60-Z wielbłądów i innych wielbłądowatych (Camelidae)

0208 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje mięso i podroby jadalne zwierząt klasyfikowanych do pozycji 0106, pod warunkiem że są odpowiednie do spożycia przez ludzi (np. królicze, zajęcze, żabie, z renifera, bobra, wieloryba, żółwia).

 


 


0209Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone.

0209 10-Ze świń

0208 90-Pozostałe

Tłuszcz ze świń w rozumieniu tej pozycji jest ograniczony do tłuszczu bez chudego mięsa; tłuszcz taki jest objęty tą pozycją nawet wtedy, gdy jest odpowiedni tylko do celów przemysłowych. Mięso w postaci powszechnie spożywanej zostało wyłączone (w zależności od sytuacji pozycja 0203 lub 0210, np. bekon boczkowy i podobne mięso przerośnięte znaczną ilością tłuszczu oraz tłuszcz z przylegającą warstwą mięsa).

Pozycja ta obejmuje w szczególności tłuszcz umiejscowiony wokół trzewi świni, który po wytopieniu lub ekstrahowaniu w inny sposób klasyfikowany jest do pozycji 1501.

Tłuszcz z drobiu domowego lub dzikiego (np. gęsi), niewytopiony lub ekstrahowany w inny sposób, również jest objęty niniejszą pozycją; wytopiony lub wyekstrahowany zostaje wyłączony (pozycja 1501).

Tłuszcz ssaków morskich jest wyłączony (dział 15).

 


 


0210-Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów.

-Mięso ze świń:

0210 11- -Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

0210 12- -Boczek i jego kawałki

0210 19- -Pozostałe

0210 20-Mięso z bydła

-Pozostałe, włączanie z jadalnymi mączkami i mąkami, z mięsa lub podrobów:

0210 91- -Z naczelnych

0210 92- -Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)

0210 93- -Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

0210 99- -Pozostałe

Pozycja ta dotyczy wszystkich rodzajów mięsa i podrobów jadalnych przygotowanych zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej pozycji, innych niż tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy niewytopiony lub wyekstrahowany w inny sposób (pozycja 0209). Pozycja obejmuje też bekon boczkowy oraz podobne mięso przerośnięte znaczną ilością tłuszczu oraz tłuszcz z przylegającą warstwą mięsa, pod warunkiem że zostały przygotowane w sposób opisany w niniejszej pozycji.

Mięso solone, suszone (włącznie z odwodnionym lub liofilizowanym) lub wędzone (np. bekon, szynka, łopatka) pozostaje klasyfikowane w niniejszej pozycji, jeżeli zostało otoczone jelitami, żołądkami, pęcherzami, skórami lub podobnego rodzaju osłonkami (naturalnymi lub sztucznymi), pod warunkiem że nie zostało wcześniej porąbane lub posiekane i połączone z innymi składnikami (pozycja 1601).

Pozycja niniejsza obejmuje również jadalne mąki i mączki, z mięsa i podrobów. Mąki i mączki, z mięsa i podrobów nienadające się do spożycia przez ludzi (np. do żywienia zwierząt) zostały wyłączone i klasyfikowane są do pozycji 2301.

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 0206 dotyczą podrobów jadalnych objętych niniejszą pozycją, z uwzględnieniem istniejących różnic.

__________