3505-Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych.

3505 10-Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

3505 20-Kleje

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Dekstryny i pozostałe modyfikowane skrobie, tj. produkty otrzymywane przez przekształcenie skrobi na skutek działania ciepła, odczynników chemicznych (np. kwasów, zasad) lub diastazy oraz skrobie modyfikowane np. przez utlenianie, estryfikację lub eteryfikację. Pośród modyfikowanych skrobi ważną grupę stanowią skrobie usieciowane (np. fosforany diskrobiowe).

(1)             Dekstryny otrzymywane:

-albo przez hydrolityczny rozkład skrobi kwasami lub enzymami, rezultatem czego jest produkt określony terminem maltodekstryny. Jednakże produkty tego rodzaju są klasyfikowane do niniejszej pozycji jako dekstryny tylko wtedy, gdy ich zawartość cukru redukującego, wyrażonego jako dekstroza w przeliczeniu na suchą masę, nie przekracza 10%;

-lub przez prażenie skrobi, nawet z niewielkimi ilościami odczynników chemicznych. Jeśli nie użyto żadnych odczynników, otrzymany produkt nazywa się skrobią prażoną.

Dekstryny są białymi, żółtawymi lub brązowymi proszkami w zależności od procesu produkcji i rodzaju użytej skrobi. Są one rozpuszczalne w wodzie (odpowiednio podgrzanej w zależności od potrzeby), ale nie są rozpuszczalne w alkoholu.

(2)Skrobia rozpuszczalna (amylogen): produkt pośredni otrzymywany w procesie przekształcenia skrobi w dekstryny, przygotowany przez gotowanie skrobi w wodzie lub utrzymywanie skrobi przez długi czas w kontakcie z zimnym rozcieńczonym kwasem. Pozycja obejmuje również rozpuszczalne skrobie zawierające małe ilości kaolinu, używane głównie jako dodatek do pulpy celulozowej w procesie produkcji papieru.

(3)Skrobia wstępnie żelatynizowana lub „spęczniona”, otrzymywana przez nawilżenie skrobi wodą i obróbkę cieplną w celu otrzymania mniej lub bardziej żelatynowatej masy, która jest następnie suszona i mielona na proszek. Produkt ten może być również otrzymywany przez ekstruzję, a następnie zmielenie na proszek. Używana jest ona w produkcji papieru, w przemyśle włókienniczym, w hutnictwie (do przygotowania spoiw rdzeni odlewniczych), w przemyśle spożywczym i do karmy zwierzęcej itp.

(4)Skrobia eteryfikowana lub estryfikowana (skrobia modyfikowana przez eteryfikację lub estryfikację). Eteryfikowanymi skrobiami są te, które zawierają grupy hydroksyetylowe lub hydroksypropylowe, lub karboksymetylowe. Do estryfikowanych skrobi zalicza się octany skrobi używane głównie w przemyśle włókienniczym lub papierniczym i azotany skrobi (nitroskrobię) stosowane w produkcji materiałów wybuchowych.

(5)Pozostałe modyfikowane skrobie, na przykład:

(i)Skrobia dialdehydowa, oraz

(ii)Skrobia poddana działaniu formaldehydu lub epichlorohydryny, stosowana, na przykład jako proszek do rękawiczek chirurgicznych.

Ogólnie rzecz biorąc skrobie modyfikowane objęte niniejszą pozycją można odróżnić od niemodyfikowanych skrobi objętych działem 11. na podstawie zmian ich właściwości, np. klarowności roztworu i żelu, skłonności do żelowania lub do krystalizacji, zdolności do wiązania wody, trwałości krzepnięcia-odmrażania, temperatury żelatynizacji lub szczytu lepkości.

(B)Kleje na bazie skrobi lub dekstryn, lub pozostałych skrobi modyfikowanych.

(1)Kleje dekstrynowe składające się z dekstryny w roztworze wodnym lub zmieszanej z innymi substancjami (np. chlorkiem magnezu).

(2)Kleje skrobiowe otrzymywane przez obróbkę skrobi alkaliami (np. wodorotlenkiem sodu).

(3)Kleje składające się z nieobrobionej skrobi, boraksu i rozpuszczalnych w wodzie pochodnych celulozy lub składające się z nieobrobionej skrobi, boraksu i eterów skrobi.

Wyżej wymienione produkty występują zazwyczaj jako białe, żółte lub brązowe bezpostaciowe proszki lub gumopodobne masy, dlatego do niektórych z nich stosowane są nazwy „guma brytyjska” lub „guma skrobiowa”. Używane są głównie jako kleje, w przemyśle barwników, w przemyśle włókienniczym lub papierniczym oraz w hutnictwie.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Niepreparowanych skrobi (pozycja 1108).

(b)Produktów rozkładu skrobi z zawartością cukru redukującego, wyrażonego jako dekstroza w przeliczeniu na suchą masę, przekraczającą 10 % (pozycja 1702).

(c)Klejów zapakowanych do sprzedaży detalicznej, o masie netto nieprzekraczającej 1 kg (pozycja 3506).

(d)Gotowych nabłyszczaczy i klejonek (na bazie skrobi lub dekstryn), w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym, włókienniczym, skórzanym i przemysłach podobnych (pozycja 3809).