Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

SEKCJA XI

MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE

Uwagi ogólne

1)                Jak wskazano w Notach wyjaśniających do HS (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tej sekcji, ostatni akapit wprowadzenia), sekcja XI podzielona jest na dwie części:

a)           w części pierwszej (działy od 50 do 55) wyroby włókiennicze pogrupowane są w zależności od materiału włókienniczego, z którego są wykonane, klasyfikację wyrobów składających się z mieszaniny materiałów włókienniczych reguluje uwaga 2 do tej sekcji;

b)           w części drugiej (działy od 56 do 63), z wyjątkiem pozycji 5809 00 00 i 5902, materiałów włókienniczych, z których wykonane są artykuły, nie różnicuje się na poziomie działu lub pozycji. Jednakże w Nomenklaturze scalonej wiele pozycji objętych działami od 56 do 63 zostało podzielonych ze względu na skład materiałów włókienniczych. W tych przypadkach klasyfikacja do tych podpozycji musi być zgodna z postanowieniami uwagi 2 do podpozycji do tej sekcji.

2)                Zasady pozwalające na klasyfikację wyrobów włókienniczych do pozycji objętych działami od 56 do 63, zawierających dwa lub więcej materiałów włókienniczych, określa uwaga 2 do podpozycji do tej sekcji. Towary te należy klasyfikować do podpozycji odpowiedniej dla towarów z takiego jednego materiału włókienniczego, który przeważa masą, biorąc pod uwagę tam gdzie właściwe, postanowienia uwagi 2 B) do tej sekcji.

Jednakże przy stosowaniu tych zasad postanowienia od a) do c) uwagi do podpozycji 2 B) do tej sekcji muszą być wzięte pod rozwagę.

3)                W Notach wyjaśniających do HS (zob. na przykład część (I) (A) Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tej sekcji) znajdują się wytyczne dotyczące interpretacji uwagi 2 do tej sekcji.

Przy stosowaniu uwagi 2 nie należy uwzględniać:

a)           przędz zawartych w krajkach, pod warunkiem że nie stanowią niezbędnej części składowej wyrobu końcowego, jak na przykład krajki z niektórych materiałów stosowanych na parasole lub szaliki;

b)           przędz oddzielających, zawartych w materiale w celu wskazania miejsca, w którym ma być ona przecięta;

c)            przędz (przędz „prawdy”) znajdujących się na końcach materiałów, jeżeli przędze te są z materiału włókienniczego, innego niż ten, z którego wykonany jest cały materiał.

4)                Określenia „niebielone”, „bielone” i „barwione” w odniesieniu do przędzy i określenia „niebielone”, „bielone”, „barwione”, „z przędz o różnych barwach” i „zadrukowane” w odniesieniu do tkanin zob. uwagi do podpozycji od 1 a) do 1 h) do tej sekcji.

5)                Opis różnych splotów zob. Noty wyjaśniające do podpozycji w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do HS do tej sekcji.