Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2846

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali

2846 10 00

Związki ceru

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2846, akapit trzeci, pkt (1).

2846 90 10

do

2846 90 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje związki metali z szeregu metali ziem rzadkich zwanych lantanowcami (ponieważ lantan jest ich pierwszym pierwiastkiem), mianowicie tlenki europu, gadolinu, samaru i terbu, które są stosowane jako pochłaniacze neutronów w prętach regulujących lub bezpieczeństwa reaktorów nuklearnych oraz w kineskopach telewizorów kolorowych.

Zob. także Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2846, akapit trzeci, pkt (2).