Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2845

Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie

Definicja określenia „izotopy”, zob. ostatnie zdanie uwagi 6 do tego działu i Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2844, pkt (I).

2845 10 00

Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom)

Podpozycja ta obejmuje ciężką wodę (lub tlenek deuteru), która przypomina wyglądem zwykłą wodę a także ma te same właściwości chemiczne; z drugiej strony, jej właściwości fizyczne nieznacznie się różnią. Ciężka woda jest wykorzystywana jako źródło deuteru i jest stosowana w reaktorach jądrowych do spowalniania neutronów, które rozbijają atomy uranu.

2845 90 10

Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2845, akapit trzeci, pkt (1) i (3).

Podpozycja ta obejmuje także pozostałe uwodornione związki organiczne lub nieorganiczne, w których wodór został częściowo lub całkowicie zastąpiony deuterem. Najważniejszymi są deuterek litu, deuterowany amoniak, deuterowany siarkowodór, deuterowany benzen, deuterowany bifenyl i deuterowane terfenyle. Produkty te są stosowane w przemyśle nuklearnym do spowalniania neutronów (moderatory), jako półprodukty do produkcji ciężkiej wody lub do badań reakcji termojądrowych. Związki te mają także ważne zastosowanie w analizach i syntezach organicznych.

2845 90 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje następujące izotopy i związki:

1) węgiel 13, lit 6, lit 7 i ich związki;

2) bor 10, bor 11, azot 15, tlen 18 i ich związki (na przykład 10B2O3, 10B4C, 15NH3, H218O).

Są one wykorzystywane w badaniach naukowych i przemyśle nuklearnym.