Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2842

Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki

2842 10 00

Krzemiany podwójne lub złożone, włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2842, pkt (II), akapit drugi, (L).

2842 90 10

Sole, sole podwójne i sole złożone kwasów selenu i telluru

Poza produktami wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2842, pkt (I), (C) i (D) oraz pkt (II), akapit drugi (D) i (E), oraz oprócz siarczków selenu, siarczanów selenu i tiotelluranów wymienionych w pkt (II), akapit drugi, pkt (C) (3), niniejsza podpozycja obejmuje:

1) selenek indu (InSe), stosowany jako półprzewodnik;

2) tellurek ołowiu o wysokiej czystości (PbTe) stosowany do produkcji tranzystorów, termoelementów, próżniowych lamp rtęciowych itp.

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

2842 10 00

Produkt w postaci drobnego, białego, bezzapachowego proszku, składający się z mikrokulek (wielkość cząsteczki < 10 μm) o gęstości w przybliżeniu 2,1–2,5 g/cm3.

Mikrokulki składają się z nefelinu lub sjenitu nefelinowego, który został ogrzany w celu nadania materiałowi kształtu bardziej zbliżonego do elipsy oraz zaokrąglenia szorstkich krawędzi. W wyniku tego procesu nefelin lub sjenit nefelinowy tworzą szklistą powierzchnię. Nefelin i sjenit nefelinowy są glinokrzemianami potasu sodu.

Produkt jest stosowany jako dodatek do farb, pokryć i powłok w celu zredukowania poziomu lotnych związków organicznych, zwiększenia wypełniających obciążaczy, poprawy twardości oraz dodania odporności na polerowanie, ścieranie i otarcia.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 2842 i 2842 10 00.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 2529, ponieważ szklista powierzchnia nefelinu lub sjenitu nefelinowego oznacza, że ich struktura krystaliczna została zmodyfikowana w wyniku procesu ogrzewania (zob. uwaga 1 do działu 25 oraz Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do działu 25, Uwagi Ogólne, drugi akapit).

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 2621, ponieważ produkt nie jest ani żużlem ani popiołem, ani pozostałością spopielenia odpadów komunalnych.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 3816, ponieważ nie występuje dodatek spoiwa (zob. także Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego 3816, pierwszy akapit).

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 3824, ponieważ pozycja opisująca produkt w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami opisującymi produkt w sposób bardziej ogólny.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 6806, ponieważ produkt nie jest ekspandowanym materiałem mineralnym.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 6815, ponieważ produkt nie jest gotowym artykułem lub półproduktem „z substancji mineralnych”, lecz raczej materiałem pomocniczym wykorzystywanym do wytwarzania artykułów.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 2842 10 00 jako krzemiany podwójne lub złożone, włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1267 z dnia   11 lipca 20176 r.

(L 183/3)

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

2842 10

  1. Syntetyczny glinokrzemian sodu składający się z jednorodnych molekuł, którego skład jest określony przez stały stosunek pierwiastków (sodu, glinu oraz krzemu) oraz może być przedstawiony w postaci określonego strukturalnego diagramu oraz posiadający sieć krystaliczną powtarzających się komórek.
  2. Syntetyczne glinokrzemiany sodu, bezpostaciowe lub krystaliczne, posiadające dowolną strukturę zawierającą w różnych proporcjach sód, glin oraz krzem, i których składu nie można określić na podstawie stałego stosunku atomów.