Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

2841

Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych

2841 69 00

Pozostałe

Manganiany (IV) są solami kwasu manganowego (H2MnO3). Są one prawie nierozpuszczalne w wodzie i łatwo hydrolizują.

Podpozycja ta obejmuje manganian (IV) miedzi (CuMnO3), który jest wykorzystywany w maskach gazowych do utleniania tlenku węgla do ditlenku węgla, oraz bis(wodoromanganian (IV)) miedzi (Cu(HMnO3)2), który odznacza się nawet większą efektywnością.

Poza manganianami (VI) wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2841, pkt (3) (a), podpozycja ta obejmuje także manganiany, w których mangan jest pięciowartościowy, na przykład Na3MnO4∙10H2O.

 

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

 

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

2841 90 85

Produkt o składzie stechiometrycznym obejmującym glinian magnezu (tlenek glinu magnezu) o krystalicznej strukturze spinelu, produkt chemicznie zdefiniowany, w postaci nieregularnych granulek, bryłek lub proszku. Produkt ma zawartość magnezu, w przeliczeniu na tlenek magnezu, w przybliżeniu 28 % masy oraz zawartość glinu, w przeliczeniu na tlenek glinu, w przybliżeniu 72 % masy.

Produkt jest stosowany do wytwarzania cegieł i płyt ogniotrwałych stosowanych w przemyśle stalowym.

Produkt otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej między tlenkiem magnezu i tlenkiem glinu przez stapianie w piecu obrotowym.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 1 do działu 28 oraz brzmienie kodów CN 2841, 2841 90 i 2841 90 85.

Produkt otrzymuje się w drodze reakcji chemicznej przez stapianie surowców w piecu obrotowym. Jest to związek stechiometryczny (chemicznie zdefiniowany), w którym liczba atomów obecnych pierwiastków może być wyrażona jako stosunek małych liczb całkowitych. Nie jest to surowiec mineralny ani ruda, zatem nie może być klasyfikowany do działów 25 lub 26.

Produkty w postaci nieregularnych granulek, bryłek lub proszku stanowią surowiec do produkcji produktów objętych pozycją 6815. Wyklucza się klasyfikację do pozycji 6815, ponieważ produkt nie jest ani wyrobem gotowym, ani półproduktem.

Ze względu na swój skład stechiometryczny produkt spełnia wymogi uwagi 1 lit. a) do działu 28, która stanowi, że pozycje tego działu obejmują jedynie chemicznie zdefiniowane związki (tj. związki o składzie stechiometrycznym).

Jako produkt chemicznie zdefiniowany, spinel należy klasyfikować jako chemikalia nieorganiczne objęte działem 28 ze względu na jego skład chemiczny.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 2841 90 85 jako pozostałe sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1723 z dnia 22 września 2015 r. (Dz.U. L 252) – poz.1

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

2841 90

  1. Ditlenek litu kobaltu (LiCoO2), w postaci czarnego proszku, zazwyczaj stosowany w elektrodach dodatnich baterii litowo-jonowych.

Zastosowano

ORI 1 i 6

 

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2841 90

Ditlenek litu-kobaltu (LiCoO2), wykorzystywany w akumulatorach litowo-jonowych.

Uzasadnienie:

ORI 1 i 6

 

48 (wrzesień 2011 r.)