Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

DZIAŁ 29

CHEMIKALIA ORGANICZNE

Uwagi ogólne

Litery „(INN)” pojawiające się po nazwie w Nomenklaturze scalonej i jej Notach wyjaśniających wskazują, że ta nazwa jest objęta listą Międzynarodową nazw niezastrzeżonych dla substancji farmaceutycznych, opublikowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Litery „(INNM)” wskazują, że ta nazwa została zaakceptowana przez Światową Organizację Zdrowia jako „Międzynarodowa nazwa niezastrzeżona (zmodyfikowana)”.

Litery „(ISO)” wskazują, że ta nazwa pojawia się jako jedna ze „zwyczajowych nazw dla kontrolowanych związków chemicznych przeciw szkodnikom i dla regulatorów wzrostu roślin” w zaleceniu R 1750 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

Układ skondensowany jest to system, w którym znajdują się co najmniej dwa pierścienie, które posiadają jedno, i tylko jedno, wspólne wiązanie, oraz posiadają dwa, i tylko dwa, wspólne atomy.

Odrębne zdefiniowane chemicznie związki organiczne, prezentowane jako suplementy diety w kapsułkach (z wyjątkiem mikrokapsułek), na przykład żelatynowych, są wyłączone z tego działu, ponieważ prezentacja w kapsułkach nie jest obróbką objętą uwagą 1 do niniejszego działu.

Uwaga 1 a)

Zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do HS do tego działu, pkt (A), cztery pierwsze akapity.

Dział ten obejmuje:

1) antracen o czystości 90 % masy lub większej (podpozycja 2902 90 00);

2) benzen o czystości 95 % masy lub większej (podpozycja 2902 20 00);

3) naftalen posiadający temperaturę krystalizacji 79,4 °C lub większą (podpozycja 2902 90 00);

4) toluen o czystości 95 % masy lub większej (podpozycja 2902 30 00);

5) ksyleny zawierające 95 % masy lub więcej ksylenu (suma izomerów) (podpozycje od 2902 41 00 do 2902 44 00);

6) etan i pozostałe acykliczne węglowodory nasycone (inne niż metan i propan), pakowane jako pojedyncze izomery o czystości 95 % lub większej w odniesieniu do objętości dla produktu gazowego (1) i do masy dla produktów niegazowych (podpozycja 2901 10 00);

7) etylen o czystości objętościowej 95 % lub większej (podpozycja 2901 21 00);

8) propen (propylen) o czystości objętościowej 90 % lub większej (podpozycja 2901 22 00);

9) alkohole tłuszczowe o czystości 90 % masy lub większej, w przeliczeniu na masę bezwodnego produktu oraz zawierające sześć lub więcej atomów węgla (podpozycja 2905 16, 2905 17 00 lub 2905 29 90);

10) krezole (pojedyncze lub zmieszane izomery) zawierające 95 % masy lub więcej krezolu, wszystkie izomery krezolu łącznie (podpozycja 2907 12 00);

11) fenol o czystości 95 % masy lub większej (podpozycja 2907 11 00);

12) ksylenole (pojedyncze lub zmieszane izomery) zawierające 95 % masy lub więcej ksylenolu, wszystkie izomery ksylenolu łącznie (podpozycja 2907 19 10);

13) kwasy tłuszczowe (inne niż kwas oleinowy) o czystości 90 % masy lub większej, w przeliczeniu na masę bezwodnego produktu, i zawierające sześć lub więcej atomów węgla (pozycja 2915 i 2916);

14) kwas oleinowy o czystości 85 % masy lub większej, w przeliczeniu na masę bezwodnego produktu (podpozycja 2916 15 00);

15) pirydyna o czystości 95 % masy lub większej (podpozycja 2933 31 00);

16) metylopirydyna (pikolina), 5-etylo-2-metylopirydyna (5-etylo-2-pikolina) oraz 2-winylopirydyna o czystości 90 % masy lub większej (podpozycja 2933 39);

17) chinolina o czystości 95 % masy lub większej, w przeliczeniu na masę bezwodnego produktu (określonej metodą chromatografii gazowej) (podpozycja 2933 49 90);

18) 1,2-dihydro-2,2,4-trimetylochinolina o czystości 85 % masy lub większej, w przeliczeniu na masę bezwodnego produktu (podpozycja 2933 49 90);

19) akrydyna o czystości 95 % masy lub większej, w przeliczeniu na masę bezwodnego produktu (określonej metodą chromatografii gazowej) (podpozycja 2933 99 80);

20) pochodne kwasów tłuszczowych i alkoholi tłuszczowych z pkt 9, 13 i 14 powyżej (na przykład sole, estry (inne niż sole i estry gliceryny), aminy, amidy, nitryle), pod warunkiem że spełniają one kryteria ustalone dla odpowiednich alkoholi i kwasów.

Uwaga 1 b)

Zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do HS do tego działu, pkt (A), ostatni akapit.

Uwaga 1 d)

Dozwolone roztwory wodne to tylko te, które są rzeczywistymi roztworami, nawet jeżeli ze względu na niewystarczającą ilość wody substancja jest rozpuszczona tylko częściowo.

Uwaga 1 f)

Odnośnie dodatku stabilizatora, substancji zapobiegającej pyleniu, substancji barwiących lub zapachowych, zob. uwagi ogólne Not wyjaśniających do HS do tego działu, pkt (A), przedostatni akapit.

Uwaga 1 g)

Odnośnie dodatku stabilizatora, środka przeciwpyłowego, środka barwiącego lub substancji zapachowych, zob. Uwagi ogólne wyjaśniające do HS do niniejszego działu, pkt (A), przedostatni akapit.

Uwaga 5

Postanowienia tej uwagi mają zastosowanie jedynie do klasyfikacji rozpatrywanych produktów, tylko pomiędzy pozycjami (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do HS do tego działu, pkt (G)).

Postanowienia uwagi 1 do podpozycji do niniejszego działu mają być stosowane do klasyfikacji pomiędzy podpozycjami w obrębie pozycji.

* (1) Gazowy stan skupienia występuje w 15 °C i pod ciśnieniem 1 013 milibarów.

 

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS)

 

Kod nomenklatury

Informacje na temat orzeczenia

DZIAŁ 29

Sygnatura orzeczenia:

C-11/10

Data orzeczenia:

17 lutego 2011 r.

Miejsce publikacji:

Dz.U. C 103 z dnia 02.04.2011, str. 7

Przedmiot postępowania

Cła — Zwolnienie — Substancje farmaceutyczne

Sentencja wyroku

Punkt 1 ppkt i) w pierwszej części, sekcja II, lit. C załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej, zmienionego rozporządzeniami Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. i 1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r., należy interpretować w ten sposób, że substancja farmaceutyczna znajdująca się w wykazie substancji zawartym w załączniku 3 w trzeciej części tego samego załącznika I, do której dodano inne substancje, w szczególności substancje farmaceutyczne, nie może podlegać temu samemu zwolnieniu z należności celnych, jakiemu podlegałaby taka substancja w stanie czystym.

 

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

 

Klasyfikacja produktów INN (LIST 116)

 

2934.99

Acoziborole

Sesja 61/ marzec 2018

2933.59

acrizanib

2933.59

aprocitentan

2933.39

atelocantel

2934.99

atesidorsen

2933.79

atogepant

2934.99

azeloprazole

3002.13

azintuxizumab

3002.13

azintuxizumab vedotin

2934.99

baliforsen

2933.19

balipodect

2933.39

balovaptan

2934.99

baloxavir marboxil

2937.29

benzodrocortisone

3002.90

betibeglogene darolentivec

2934.99

bimiralisib

2934.99

brivoligide

2933.49

cavosonstat

2933.39

ceclazepide

2933.59

citarinostat

2934.99

cosdosiran

3002.13

cosfroviximab

2937.19

dasiglucagon

2934.99

delpazolid

2934.99

dematirsen

2933.59

Derazantinib

2934.99

dezapelisib

2934.99

donaperminogeneseltoplasmid

2933.79

dorzagliatin

2934.20

Dotinurad

3002.13

Duvortuxizumab

3002.13

efgartigimod alfa

3002.13

eftilagimod alfa

2933.59

eltanexor

2933.99

Empesertib

2937.23

estetrol

2933.99

etrasimod

2934.99

firuglipel

2929.90

fosmetpantotenate

3002.13

frunevetmab

2934.99

fruquintinib

3002.13

gatipotuzumab

3002.13

gedivumab

3002.13

gilvetmab

2937.19

Glepaglutide

2934.99

imarikiren

2934.99

inarigivir soproxil

2906.13

inositol

2916.39

itanapraced

3002.13

lacnotuzumab

2933.39

lanabecestat

2930.90

landipirdine

2935.90

lanifibranor

3002.13

larcaviximab

3507.90

lesinidase alfa

3002.13

lesofavumab

3002.13

letolizumab

3002.13

losatuxizumab

3002.13

losatuxizumab vedotin

2844.40

lutetium (177Lu) oxodotreotide

2933.59

mavacamten

2932.99

Midomafetamine

2933.39

miransertib

2935.90

mitapivat

2930.90

mocravimod

2933.99

molibresib

2933.59

neflamapimod

2934.99

nemiralisib

3002.13

olamkicept

3002.13

oleclumab

2933.49

olodanrigan

2937.19

pegapamodutide

3002.13

peginterferon alfacon-2

3002.13

porgaviximab

2934.99

praliciguat

2933.39

quilseconazole

2934.10

razuprotafib

2935.90

relacorilant

2934.99

remdesivir

3507.90

ribaxamase

2934.99

rimigorsen

2933.59

rislenemdaz

3002.13

sampeginterferon beta-1a

3002.13

selicrelumab

2924.29

solriamfetol

3002.13

suvratoxumab

2907.29

tapinarof

2934.99

teprasiran

2933.39

teslexivir

2933.49

timapiprant

3002.13

timigutuzumab

2933.99

tinostamustine

2934.99

tivanisiran

3002.13

tomuzotuximab

3002.13

trastuzumab deruxtecan

2934.20

tropifexor

3002.13

tulinercept

2934.99

tulrampator

3002.90

valoctocogene roxaparvovec

3002.13

varisacumab

2934.99

varodarsen

2933.39

voxelotor

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

 

Klasyfikacja produktów INN (LIST 117)

 

Sesja 61 / marzec 2018

2934.99

adafosbuvir

2934.99

adarigiline

2933.39

adavivint

2933.59

adavosertib

2925.29

alirinetide

2934.99

alobresib

2933.59

arfolitixorin

2935.90

asivatrep

2934.99

atabecestat

3002.13

atidortoxumab

2933.59

avadomide

3507.90

avalglucosidase alfa

2933.59

avapritinib

2937.19

beinaglutide

3002.13

bemarituzumab

2933.99

bemcentinib

3910.00

berdazimer sodium

3002.13

berlimatoxumab

2934.99

berzosertib

2914.40

brexanolone

3002.13

camidanlumab

3002.13

camidanlumab tesirine

3002.90

canerpaturev

2933.59

capivasertib

2934.99

cobomarsen

3002.13

cofetuzumab

3002.13

cofetuzumab pelidotin

2933.79

crenigacestat

2934.99

danvatirsen

2939.79

davamotecan pegadexamer

2933.59

delgocitinib

2843.90

Demplatin pegraglumer

2933.79

desidustat

2922.50

desmetramadol

3002.12

efepoetin alfa

3002.13

efizonerimod alfa

3002.13

eflenograstim alfa

2934.99

elenbecestat

2935.90

elsulfavirine

2933.99

enarodustat

3507.90

exebacase

2934.99

fenebrutinib

2930.90

firibastat

2934.99

foliglurax

2934.99

fulacimstat

2935.90

garvagliptin

3002.13

gimsilumab

3002.13

ianalumab

2934.99

iberdomide

3002.13

iladatuzumab

3002.13

iladatuzumab vedotin

3507.90

imlifidase

3002.13

istiratumab

3002.13

ladiratuzumab

3002.13

ladiratuzumab vedotin

3002.90

lanacogene vosiparvovec

2934.99

lazertinib

2933.99

leflutrozole

2937.11

lonapegsomatropine

2934.99

lifirafenib

3002.13

loncastuximab

3002.13

loncastuximab tesirine

2939.19

loxicodegol

2934.99

lumasiran

2933.49

mardepodect

2934.99

milademetan

2934.99

minesapride

3002.90

miralimogene ensolisbac

3002.13

mirikizumab

3002.13

mosunetuzumab

3002.90

nadofaragene firadenovec

2934.99

namodenoson

2930.90

nangibotide

2934.99

olinciguat

2933.59

olorofim

2933.99

omberacetam

3002.90

Onasemnogene abeparvovec

2933.39

opaganib

2932.99

opiranserin

3002.90

opolimogene capmilisbac

2933.99

pamiparib

2933.79

parsaclisib

3002.12

pegdarbepoetin beta

3002.13

pegilodecakin

3507.90

pegzilarginase

3002.90

pemlimogene merolisbac

2933.19

petesicatib

2932.99

pixatimod

2932.20

plocabulin

3002.13

prasinezumab

2909.49

ralaniten

3002.13

ravulizumab

2933.29

redasemtide

2933.99

relmapirazin

3507.90

reloxaliase

2934.99

remlarsen

2934.99

renapersen

2941.90

rezafungin acetate

2933.99

riamilovir

2933.39

rivoceranib

2933.19

rovazolac

2933.59

seliforant

 

3002.13

setrusumab

 

3002.13

sirtratumab

 

3002.13

sirtratumab vedotin

 

3002.13

spartalizumab

 

3002.20

sultimotide alfa

 

3002.13

talacotuzumab

 

3002.90

tasadenoturev

 

2934.99

tasipimidine

 

2933.39

telacebec

 

2934.99

temavirsen

 

3002.13

tibulizumab

 

2916.19

tigilanol tiglate

 

2933.19

tigolaner

 

2934.99

tilsotolimod

 

3002.90

timrepigene emparvovec

 

3002.13

tiragolumab

 

2934.99

tirvalimogene teraplasmid

 

3002.13

tislelizumab

 

3507.90

tralesinidase alfa

 

2933.59

trilaciclib

 

2933.39

vactosertib

 

3002.13

valziflocept

 

2935.90

vatinoxan

 

2933.79

vecabrutinib

 

2937.19

veldoreotide

 

2933.69

vorasidenib

 

2934.99

votrisiran

 

2933.59

zanubrutinib

 

3002.13

zenocutuzumab

 

3002.13

zolbetuximab

 

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

 

Klasyfikacja produktów INN

(114 wykaz INN)

 

 

2937 19

dolcanatide

Sesja 61 / marzec 2018

2939 80

tetrodotoxin

Sesja 61 / marzec 2018

 

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

Zmiany

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Przeklasyfikowanie (HS 2017) niektórych produktów INN

Załącznik T/11

od 1 stycznia 2017 r.

alofanib

2935 90

 

capsaicin

2939 79

 

sparsentan

2935 90

 

voxilaprevir

2935 90

 

 

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Przeklasyfikowanie (HS 2017) niektórych produktów INN

Załącznik T/12

 

afeletecan

2939 79

 

atiratecan

2939 79

 

cerdulatinib

2935 90

 

defactinib

2935 90

 

delimotecan

2939 79

 

exatecan alideximer

2939 79

 

furaprevir

2935 90

 

grapiprant

2935 90

 

grazoprevir

2935 90

 

ipratropium bromide

2939 79

 

omipalisib

2935 90

 

pegamotecan

2939 79

 

polmacoxib

2935 90

 

presatovir

2935 90

 

venetoclax

2935 90

 

veruprevir

2935 90

 

 

 

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

Dział 29

Klasyfikacja nowych produktów INN

(112 wykaz INN)

Klasyfikacja nowych produktów INN

(113 wykaz INN)

 

57 (marzec 2016)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Przeklasyfikowanie niektórych produktów INN, poprzednio zaklasyfikowanych w starszych wydaniach nomenklatury HS

Wykaz INN

55. (marzec 2015)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

53. (marzec 2014)

Dział 29

  1. Ponowna klasyfikacja niektórych produktów INN posiadających rdzeń „morelin” w swoich nazwach.

(Zob. „Przegląd klasyfikacji niektórych produktów INN posiadających rdzeń „morelin” w końcowej części tej publikacji.)

  1. Ponowna klasyfikacja niektórych produktów INN posiadających rdzeń „limus” w swoich nazwach, uprzednio klasyfikowanych na podstawie ich struktury chemicznej.

(Zob. „Przegląd klasyfikacji niektórych produktów INN posiadających rdzeń „limus” w końcowej części tej publikacji.)

51. (marzec 2013)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

49. (wrzesień 2012)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

46. (wrzesień 2010)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

45. (marzec 2010)

Dział 29.

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

44. (październik 2009)

Dział 29.

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

43. (marzec 2009)

Dział 29.

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

41. (marzec 2008)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

39. (marzec 2007)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

38. (październik 2006)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

37. (marzec 2006)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

36. (wrzesień 2005)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

35. (marzec 2005)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

33. (maj 2004)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

31. (maj 2003)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

29. (maj 2002)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

27. (maj 2001)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

25. (marzec 2000)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykazy INN

23. (maj 1999)

Dział 29

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

22. (listopad 1998)

Dział 29

Wykaz A INN

acronine2939 90

amadinone2937 92

busulfan2905 39

chloralodol2911 00

clofenoxyde2914 70

cloprednol2937 22

datelliptium chloride2939 90

desaspidin2914 50

disulergine2939 69

etisulergine2939 69

fluindarol2914 70

fluocortin2937 22

glaziovine2939 90

isoprednidene2937 29

mefeserpine2939 90

meralein sodium2932 99

merbromin2932 99

mercaptomerin2930 90

metergoline2939 69

petrichloral2911 00

pleuromulin2941 90

poroterguride2939 69

quinbolone2937 99

rescimetol2939 90

retelliptine2939 90

rifabutin2941 90

securinine2939 90

sodium timerfonate2930 90

teniposide2938 90

thiocolchicoside2939 90

thiomersal2930 90

tocamphyl2922 19

toloxychlorinol2911 00

treosulfan2905 49

ubenimex2941 90

Wykaz B INN

alsactide2937 10

bacmecillinam2941 90

betamicin2941 90

brobactam2941 90

codactide2937 10

ethylestrenol2937 99

etisomicin2941 90

ferrotrenine2925 20

giractide2937 10

nogalamycin2941 90

pafenolol2924 21

pivmecillinam2941 90

propikacin2941 90

seractide2937 10

stibamine glucoside2932 99

sudoxicam2934 90

tetracosactide2937 10

thiopental sodium2933 59

tolindate2930 20

tosactide2937 10

tricosactide2937 10

Wykaz C INN

abafungin2941 90

abiraterone2933 39

alinastine2933 39

almurtide2932 99

amelometasone2937 22

apadoline2934 30

asimadoline2933 90

atiprofen2934 90

atizoram2933 59

avorelin2937 99

becaplermin2937 99

cariporide2930 90

cerivastatin2933 39

cetermin2937 99

ciaftalan zinc2933 90

dabelotine2934 90

dapitant2933 90

dexsotalol2935 00

droxinavir2924 21

edaravone2933 19

eletriptan2933 90

fabesetron2933 79

fasidotril2932 99

fexofenadine2933 39

forasartan2933 39

furomine2932 19

gatifloxacin2933 59

glaspimod2933 79

indinavir2933 59

levobupivacaine2933 39

linetastine2933 39

lintitript2934 10

lirexapride2933 39

lurtotecan2939 90

melagatran2933 90

milameline2933 39

miproxifene2922 19

nepaprazole2933 90

osanetant2933 39

pagoclone2933 79

palinavir2933 40

palonosetron2933 79

pamaqueside2938 90

peldesine2933 59

pramlintide2934 90

quetiapine2934 90

raltitrexed2934 90

ranelic acid2934 90

resocortol2937 29

revatropate2933 39

rismorelin2937 99

ritonavir2934 10

rupatadine2933 39

samarium (153Sm) lexidronam2844 40

sampatrilat2935 00

sildenafil2935 00

sintrodil2934 90

sipatrigine2933 59

tilnoprofen arbamel2934 90

tivirapine2933 90

trafermin2934 90

trifosmin2931 00

valnemulin2941 90

xemilofiban2925 20

zolmitriptan2934 90

Wykaz D INN

agomeratine2924 29

alatrofloxacin2933 90

anseculin2934 90

aripiprazole2933 79

arofylline2939 50

atiprimod2933 90

beloxepin2934 90

cemadotin2933 90

choriogonadotropin alfa2937 10

clevidipine2933 39

deltibant2933 90

donepezil2933 39

dronedarone2935 00

ecamsule2914 70

efepristin2941 90

elinafide2925 19

filaminast2928 00

flibanserin2933 59

follitropin beta2937 10

fomivirsen2934 90

foropafant2934 10

icopezil2934 90

ivabradine2933 79

lagatide2933 90

landiolol2934 90

lefradafiban2933 79

marimastat2928 00

maxacalcitol2909 49

mazokalim2934 90

nifekalant2933 59

nolpitantium besilate2933 39

orbofiban2933 79

pranazepide2933 90

rizatriptan2933 90

saredutant2933 39

sitafloxacin2933 40

taltirelin2933 59

talviraline2933 90

terbogrel2933 39

tresperimus2925 20

vinflunine2939 90

Wykaz E INN

abacavir2933 59

almotriptan2935 00

amfintide2934 90

avitriptan2935 00

balaperidone2933 59

bamaquimast2933 90

bimoclomol2933 39

blonanserin2933 59

brasofensine2933 39

brinzolamide2935 00

cevimeline2934 90

cizolirtine2933 19

dalcotidine2933 39

dexefaroxan2934 90

elacridar2933 40

eldacimibe2922 50

eperezolid2934 90

esatenolol2924 29

gacyclidine2934 90

ganaxolone2914 40

indisetron2933 59

insulin aspart2937 99

insulin glargine2937 99

israpafant2934 90

lasinavir2924 29

ledoxantrone2934 90

linezolid2934 90

metesind2935 00

milfasartan2934 90

minalrestat2925 19

nelfinavir2933 40

omiloxetine2934 90

opratonium iodide2924 10

osutidine2935 00

pelubiprofen2918 30

pumaprazole2933 90

quilostigmine2933 40

retigabine2924 29

sabcomeline2933 39

scopinast2934 90

soretolide2934 90

temiverine2922 19

teserstigmine2934 90

ticolubant2933 39

valspodar2941 90

vedaclidine2934 90

Wykaz F INN

acreozast2926 90

aseripide2934 10

avotermin2937 99

ceftizoxime alapivoxil2941 90

celgosivir2933 90

eniluracil2933 59

eplerenone2932 29

fudosteine2930 90

gavestinel2933 90

glufosfamide2940 00

lanepitant2933 39

licostinel2933 90

lumefantrine2922 19

milacainide2933 39

mivobulin2933 90

nateglinide2924 29

oberadilol2933 90

opanixil2933 59

orazipone2930 90

pleconaril2934 90

pralmorelin2937 99

rivastigmine2924 29

roflumilast2933 39

roxifiban2934 90

sibrafiban2933 39

tazomeline2934 90

trecovirsen2934 90

upenazime2928 00

vatanidipine2933 59

Wykaz G INN

Aglepristone2922 50

Insulin lispro2934 90

Lexacalcitol2909 49

Onapristone2922 50

Taltirelin2933 59

Teverelix2933 39

Valspodar2941 90

 

21. (marzec 1998)