Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

 

IV. NIEORGANICZNE ZASADY I TLENKI, WODOROTLENKI I NADTLENKI METALI

Nadtlenki, określenie to oznacza jedynie związki metalu z tlenem, którego cząsteczki — jak jest to w przypadku nadtlenku wodoru — posiadają wiązanie -O-O-.

Tlenki, wodorotlenki lub nadtlenki metali, które nie zostały wyszczególnione w poprzednich pozycjach lub podpozycjach tego poddziału, powinny być klasyfikowane do podpozycji 2825 90 85.

2819

Tlenki i wodorotlenki chromu

2819 10 00

Tritlenek chromu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2819, pkt (A), (1).

2819 90 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje produkty wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2819, pkt (A) (2), i (B).