Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2835

Podfosforyny (fosforany I), fosforyny (fosforany III) i fosforany (V); polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie

2835 10 00

Podfosforyny (fosforany I) i fosforyny (fosforany III)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2835, pkt (A) i (B).

2835 22 00

do

2835 29 90

Fosforany (V)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2835, pkt (C), akapit pierwszy, pkt (I) i akapit drugi, pkt (1) (a), (2) (a), (b) i (c) oraz pkt od (3) do (8).

Podpozycje te nie obejmują wzajemnych mieszanin różnych fosforanów (zazwyczaj dział 31 lub podpozycja 3824 9996).

2835 31 00

i

2835 39 00

Polifosforany

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2835, pkt (C), akapit pierwszy, pkt (II), (III) i (IV) oraz akapit drugi, pkt (1) (b) i (2) od (d) do (g).

2835 39 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1) difosforan (V) tetraamonu (pirofosforan amonu) ((NH4)4P2O7) i trifosforan (V) pentaamonu ((NH4)5P3O10);

2) pirofosforany sodu (difosforany (V) sodu): pirofosforan tetrasodu (neutralny difosforan (V)) (Na4P2O7), diwodoropirofosforan (V) disodu (kwas difosforanowy) (Na2H2P2O7);

3) metafosforany (V) sodu (podstawowy wzór (NaPO3)n), w liczbie dwóch: cyklo-trifosforan (V) sodu i cyklo-tetrafosforan (V) sodu;

4) inne polifosforany sodu o wysokim stopniu polimeryzacji. Obejmują one produkt błędnie rozpoznawany jako heksametafosforan (V) sodu, znany również jako sól Grahama, który jest mieszaniną polimeru ((NaPO3)n) o stopniu polimeryzacji między 30 a 90.

Podpozycja ta obejmuje także polifosforany amonu o wyższym stopniu polimeryzacji nawet wtedy, kiedy składają się z podobnych serii polimerów (nazywanych czasami metafosforanami amonu). Taki przypadek ma miejsce na przykład z solą amonową Kurrola (nie należy mylić z solą Kurro, metafosforanem sodu), liniowym polimerem posiadającym wysoki średni stopień polimeryzacji (kilka tysięcy do dziesiątków tysięcy jednostek). Jest on białym krystalicznym proszkiem niezbyt dobrze rozpuszczalnym w wodzie, stosowanym głównie jako środek ognioodporny.