Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

3504 00

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany

3504 00 10

Koncentraty białka mleka wymienione w uwadze dodatkowej 1 do niniejszego działu

Skoncentrowane białko mleka jest zazwyczaj otrzymywane poprzez usunięcie części laktozy i soli mineralnych z odtłuszczonego mleka za pomocą na przykład ultrafiltracji. Składa się ono zasadniczo z kazeiny i białek serwatki (laktoglobulin, laktoalbumin itp.) w przybliżonym stosunku 4:1. Zawartość białka w nich jest obliczana przez przemnożenie zawartości azotu przez współczynnik przeliczeniowy wynoszący 6,38.

Kiedy zawartość białka w skoncentrowanym białku mleka wynosi 85 % masy lub mniej, w przeliczeniu na suchą masę, to produkt taki objęty jest podpozycją 0404 90.

Podpozycja ta nie obejmuje produktów typu „cagliata”, opisanych w Notach wyjaśniających do podpozycji 0406 10 30 do 0406 10 80, akapit trzeci.

3504 00 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje produkty na bazie roślin, o wysokiej zawartości białka wynoszącej ponad 85 % masy, w przeliczeniu na suchą masę. Produkty, które są wykluczone, są zasadniczo klasyfikowane do pozycji 2106 lub 2309.

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

3504 00 90

Produkt składający się z 20 μg do 5 mg rekombinowanej ludzkiej glikoproteiny (lamininy) w wodnym roztworze buforowym do przechowywania.

Produkt jest przeznaczony do stosowania do pokrycia naczyń do hodowli komórek. Służy on jako matryca do wzrostu komórek macierzystych, poprzez polepszanie powierzchni takich naczyń, do których komórki mogą przywierać.

Produkt nie dostarcza pożywienia dla komórek macierzystych i ma być stosowany w połączeniu z pożywką dla komórek w celu utrzymania lub wzrostu komórek macierzystych.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3504 00 i 3504 00 90.

Ponieważ produkt służy jedynie jako matryca do wzrostu komórek macierzystych i ma być stosowany w połączeniu z pożywką dla komórek, nie może być uważany za gotową pożywkę objętą pozycją 3821 (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego (HS) do pozycji 3821, wyłączenia).

Wyklucza się klasyfikację produktu do pozycji 3822, ponieważ nie jest on stosowany do oceny procesów fizycznych, biofizycznych lub biochemicznych lub w reakcjach analitycznych (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3822, akapit pierwszy). Lamininy są pozostałymi substancjami białkowymi objętymi pozycją 3504, nieobjętymi bardziej specyficzną pozycją (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3504, pkt (B)).

Zatem produkt należy klasyfikować jako pozostałe substancje białkowe objęte pozycją 3504.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 386/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. (L 117)

3504 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3504 00 90

Produkt w formie proszku o następującym składzie (procentowo wg wagi):

— białko

92

— zawartość kolagenu:

65

— wilgoć

4

— popiół (550 °C)

4

Produkt, rozpuszczalny w wodzie, jest wytwarzany z kości poprzez hydrolizę. Używany jest do wiązania wody w np. produktach mięsnych.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja została ustalona na mocy postanowień Reguł Ogólnych 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz na podstawie definicji kodów 3504 i 3504 00 00.

Biorąc pod uwagę skład produktu i fakt, że jest wytwarzany z kości, nie można uznać go za ekstrakt mięsny oznaczony kodem 1603. Ze względu też na zawartość kolagenu i popiołu nie można zakwalifikować go jako żelatynę oznaczoną kodem 3503.

W związku z dużą zawartością białka, produkt nosi cechy izolatu białkowego oznaczonego kodem 3504.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2003 z dnia 13 stycznia 2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kodu - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz.169)

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

3504 00

  1. Preparat skoncentrawanych białek mleka zawierający 92 % masy białek mleka (77 % masy kazeiny i 15 % masy białek serwatkowych), w przeliczeniu na suchą, tłuszcz (mniej niż 1,5 %), popiół (mniej niż 4,5 %) i wodę (mniej niż 6 %). Produkt jest stosowany do wzbogacania różnych preparatów spożywczych w białko.

Zastosowanie ORI 1.

  1. Koncentrat białka mleka, uzyskany bezpośrednio poprzez oddzielenie membranowe z białek mleka, składający się z 86 % masy białek mleka (80 % masy kazeiny i 20 % masy białek serwatkowych), obliczonej przeliczeniu na suchą masę, popiołu (7,4 %), wody (5,1 %), pozostałości laktozy (1 %) i tłuszczu (0,5 %). Produkt ten stosuje się do produkcji produktów mlecznych.

Zastosowanie ORI 1.

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

3504 00

rozważano klasyfikację do kodu HS:

0404 i 3504

Izolat białka mleka, uzyskany bezpośrednio poprzez membranowe oddzielenie z białek mleka, składający się z 86 % masy białek mleka (80 % masy kazeiny i 20 % masy białka serwatkowego), w przeliczeniu na suchą masę, popiołu (7,4 %), wody.

Uzasadnienie:

ORI 1.

43. (marzec 2009 r.)

3504

Preparat skoncentrowanych białek mleka, składający się z 92 % masy białek mleka w przeliczeniu na suchą masę, tłuszczu (mniej niż 1,5 %) i wody. Produkt stosowany jest do wzbogacenia białek w różnych preparatach żywnościowych.

Uzasadnienie:

ORI 1.

40. (październik 2007 r.)