Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

DZIAŁ 20

PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN

Uwaga ogólna

Niniejszy dział obejmuje gotowe do spożycia przekąski w postaci np. suszonego grochu lub orzechów arachidowych, tylko częściowo pokrytych ciastem, jeżeli w związku z tym zasadniczy charakter temu produktowi nadają warzywa, owoce, orzechy lub inne części roślin.

Niniejszy dział obejmuje również ogórki i korniszony, które poddano całkowitej fermentacji mlekowej.

Jednak ogórki i korniszony, których nie poddano całkowitej fermentacji mlekowej i które są tymczasowo zakonserwowane w solance, należy klasyfikować do podpozycji CN 0711 40 00, jeżeli nie nadają się do bezpośredniego spożycia. Produkty takie zawierają zazwyczaj co najmniej 10 % masy soli.

Uwaga 4

Do określenia zawartości suchej masy w soku pomidorowym, powinny być stosowane metody analityczne podane w Aneksie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1979/82 (Dz.U. L 214 z 22.7.1982, s. 12).

Uwaga dodatkowa 1

W celu określenia zawartości kwasu w produkcie, powinny być ujednorodnione proporcjonalne części cieczy i części stałych w towarach.

 

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS)

 

Kod nomenklatury

Informacje na temat orzeczenia

Dział 20

Sygnatura orzeczenia:

C-522/07 i C-65/08

Data orzeczenia:

29 października 2009 r.

Miejsce publikacji:

Dz.U. C 312 z dnia 19.12.2009, str.2

Przedmiot postępowania

Koncentrat soku jabłkowego

Sentencja wyroku

Uwaga dodatkowa 5 b) do działu 20 załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w brzmieniu wynikającym z rozporządzeń Komisji nr 1776/2001 z dnia 7 września 2001 r., nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. i nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. jest nieważna w zakresie, w jakim wyklucza z pozycji 2009 skoncentrowane, naturalne soki jabłkowe.