Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

DZIAŁ 16

PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH

Uwagi ogólne

Przy klasyfikowaniu złożonych przetworów spożywczych (włącznie z tak zwanymi „gotowymi posiłkami”), składających się, na przykład z kiełbasy, mięsa, podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub dowolnej ich kombinacji, łącznie z warzywami, spaghetti, sosem itp. zob. uwaga 2 do tego działu oraz Uwagi ogólne do Not wyjaśniających do HS do niniejszego działu, przedostatni akapit.

Drugie zdanie pierwszego akapitu uwagi 2 (klasyfikacja do pozycji odpowiadającej składnikowi, który dominuje masą) stosuje się także do określenia podpozycji. Jednakże powyższe stwierdzenie nie ma zastosowania do przetworów, zawierających wątrobę, objętych pozycją 1601 00 i 1602 (zob. akapit 2 tej uwagi).

Uwaga dodatkowa 2

Jako zasada ogólna, kawałek, z którego otrzymywana jest część, jest możliwy do zidentyfikowania tylko wtedy, kiedy część mierzy w przybliżeniu 100 mm× 80 mm× 2 mm lub więcej.

Wyrażenie „ich części” stosuje się wyłącznie do części, kiedy kawałek, z którego zostały one otrzymane (na przykład szynki), może być określony raczej w sposób pewny, a nie w procesie eliminacji.