Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

DZIAŁ 10

ZBOŻA

Uwagi ogólne

Suszone kłosy zbóż (na przykład kukurydzy), które zostały wybielone, farbowane, impregnowane lub poddane innej obróbce w celach zdobniczych, klasyfikowane są do podpozycji 0604 90 99.

Zboża są klasyfikowane w tym dziale, mimo że zostały poddane obróbce cieplnej dla celów przechowywania, która mogła spowodować wstępną żelatynizację, a czasami pękanie ziarna. Częściowa żelatynizacja (wstępna żelatynizacja) zachodzi w trakcie procesu suszenia i dotyczy jedynie niewielkiej ilości ziaren. Ta transformacja skrobi nie jest celem obróbki cieplnej, a jedynie jej efektem ubocznym. Obróbki tej nie uważa się za „jakąkolwiek inną obróbkę” w rozumieniu uwagi 1 B) do działu 10.

 

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS)

 

Kod nomenklatury

Informacje na temat orzeczenia

DZIAŁ 10

Sygnatura orzeczenia:

C-311/04

Data orzeczenia:

12 stycznia 2006 r.

Miejsce publikacji:

Dz.U. C 60 z dnia 11.03.2006, str. 7

Przedmiot postępowania

Klasyfikacja partii ryżu - Uwaga dodatkowa 1 lit. f) do działu 10 Nomenklatury scalonej

Sentencja wyroku

Analiza pierwszego przedstawionego pytania nie wykazała istnienia jakiegokolwiek elementu, który mógłby mieć wpływ na ważność lit. f) uwagi dodatkowej 1 do działu 10 załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2388/2000 z dnia 13 października 2000 r.