Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

DZIAŁ 2

MIĘSO I PODROBY JADALNE

Uwagi ogólne

  1. Mięso i podroby, nadające się i odpowiednie do spożycia przez ludzi, są klasyfikowane w tym dziale, nawet jeżeli przedstawiane są, na przykład jako przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych.
  2. Do celów tego działu zakres słów „mięso” i „podroby” jest taki, jak opisano w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do HS do tego działu.
  3. Informacja o różnych stanach, w których mięso i podroby objęte niniejszym działem mogą występować (świeże, schłodzone, zamrożone, solone lub w solance, suszone lub wędzone), jest podana w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do HS do tego działu. Należy zauważyć, że mięso głęboko zamrożone i mięso częściowo lub całkowicie rozmrożone należy klasyfikować w taki sam sposób jak mięso zamrożone. Ponadto „zamrożone” obejmuje nie tylko mięso, które zostało zamrożone jako mięso świeże, ale również mięso, które zostało wstępnie lekko wysuszone, a następnie zamrożone, o ile faktyczne i trwałe przechowywanie zależy zazwyczaj od tego mrożenia.
  4. W Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do HS do niniejszego działu jest także podana informacja w sprawie rozróżnienia pomiędzy mięsem i podrobami objętymi niniejszym działem a tymi objętymi działem 16. Jednakże niniejszy dział obejmuje podroby mięsne, surowe, mielone lub drobno posiekane, ale dalej nieprzygotowane, pakowane w materiały z tworzyw sztucznych (nawet w postaci kiełbas) wyłącznie w celu ułatwienia przemieszczania lub transportu.
  5. Do celów rozróżnienia pomiędzy kawałkami z kością lub bez kości chrząstki i ścięgna nie powinny być uważane za kości.
  6. Mięso i podroby zawierające konserwanty, stabilizatory lub przeciwutleniacze dodawane w celu powstrzymania rozkładu tych produktów pozostają klasyfikowane do niniejszego działu.

Uwaga dodatkowa 1 A) d) i uwaga dodatkowa 1 A) e)

Do celów uwag dodatkowych 1 A) d) i 1 A) e) do niniejszego działu (czytanych w połączeniu z uwagą dodatkową 1 C) do niniejszego działu), przy ustalaniu, czy zostały spełnione warunki dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby żeber, liczy się wyłącznie żebra całe lub ucięte połączone bezpośrednio z kręgosłupem.

Zgodnie z tym wyjaśnieniem, poniższy diagram przedstawia przykład przedniej ćwierćtuszy bydlęcej zgodnej z uwagami dodatkowymi 1 A) d) i 1 A) e) w związku z uwagą dodatkową 1 C) do niniejszego działu.

PRZEDNIA ĆWIERĆTUSZA       TYLNA ĆWIERĆTUSZA

Uwaga dodatkowa 2 C)

Do celów uwagi dodatkowej 2 C) do tego działu, odnośnie do dwóch różnych technik cięcia oraz części „podgardle”, „żuchwy” oraz „podgardle i żuchwy razem”, zob. schemat poniżej:

Uwaga dodatkowa 6 a)

W rozumieniu niniejszej uwagi dodatkowej sól nie jest uważana za przyprawę.

Zob. również uwaga dodatkowa 7 do niniejszego działu.

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS)

Kod nomenklatury

Informacje na temat orzeczenia

DZIAŁ 2

Sygnatura orzeczenia:

C-319/10 i C-320/10

Data orzeczenia:

10 listopada 2011 r.

Miejsce publikacji:

Dz.U. C 25 z dnia 28.01.2012, str. 10

Przedmiot postępowania

Mięso drobiowe bez kości, zamrożone i solone. Uwaga dodatkowa 7 do Działu 2 Nomenklatury Scalonej

Sentencja wyroku

W takich okolicznościach jak te, które są rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym, w których zgłoszenia w ramach wprowadzenia do swobodnego obrotu celnego miały miejsce przed dniem 27 września 2005 r. nie można się powołać na decyzję organu rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu (WTO) z dnia 27 września 2005 r. przyjmującą sprawozdanie organu odwoławczego WTO (WT/ DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) i dwa sprawozdania grupy specjalnej WTO (WT/DS269/R i WT/DS286/R) ze zmianami wynikającymi ze sprawozdania organu odwoławczego ani w ramach wykładni uwagi dodatkowej 7 do Działu 2 Nomenklatury Scalonej figurującej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ani w ramach oceny ważności wspomnianej uwagi dodatkowej.

DZIAŁ 2

Sygnatura orzeczenia:

C 310/06

Data orzeczenia:

18 lipca 2007 r.

Miejsce publikacji:

Dz.U. C 211 z dnia 08.09.2007, str. 8

Przedmiot postępowania

Kawałki mięsa z kurczaka bez kości, mrożone i konserwowane solą – Ważność rozporządzenia (WE) nr 1223/2002

Sentencja wyroku

Klasyfikując do podpozycji 0207 14 10, w rozporządzeniu nr 1223/2002 dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej, mięso z kurczaka, w którym zawartość soli wynosi od 1,2 do 1,9% masy, Komisja zawęziła zakres pozycji 0210, którą objęte były, zgodnie z uwagą dodatkową 7 do działu 2 sekcji I części drugiej Nomenklatury Scalonej w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia nr 1832/2002 zmieniającego załącznik I do rozporządzenia nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, kawałki mięsa z kurczaka bez kości, mrożone i konserwowane solą w całości, w których zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2%. Przekroczyła ona zatem uprawnienia nadane jej w art. 9 rozporządzenia nr 2658/87. Należy zatem stwierdzić, że rozporządzenie nr 1223/2002 jest nieważne.