DZIAŁ 28

CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW

Uwagi
  1. Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, pozycje tego działu obejmują jedynie:

(a)   odrębne pierwiastki chemiczne i odrębne chemiczne zdefiniowane związki, nawet zanieczyszczone;

(b)   produkty wymienione powyżej w lit. a), rozpuszczone w wodzie;

(c)   produkty wymienione powyżej w lit. a), rozpuszczone w innych rozpuszczalnikach, pod warunkiem że ten proces rozpuszczania stanowi normalną i niezbędną metodę pakowania tych produktów wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub do celów transportu i że rozpuszczalnik ten nie czyni tego produktu w szczególności odpowiednim do specyficznego zastosowania raczej, niż do zastosowania ogólnego;

(d)   produkty wymienione powyżej w lit. a), b) lub c), z dodatkiem stabilizatora (włączając środek przeciwzbrylający), niezbędnego do ich zabezpieczenia lub transportu;

(e)   produkty wymienione powyżej w lit. a), b), c) lub d), z dodatkiem środków przeciwpyłowych lub substancji barwiących, dla ułatwienia ich identyfikacji lub ze względów bezpieczeństwa, pod warunkiem że dodatki te nie czynią tego produktu w szczególności odpowiednim do specyficznego zastosowania raczej, niż do zastosowania ogólnego.

  1. Dodatkowo do ditioninów i sulfoksylanów, stabilizowanych substancjami organicznymi (pozycja 2831), węglanów i nadwęglanów zasad nieorganicznych (pozycja 2836), cyjanków, cyjanotlenków i złożonych cyjanków zasad nieorganicznych (pozycja 2837), piorunianów, cyjanianów i tiocyjanów zasad nieorganicznych (pozycja 2842), produktów organicznych objętych pozycjami od 2843 do 2846 i 2852 oraz węglików (pozycja 2849), mogą być klasyfikowane w tym dziale jedynie następujące związki węgla:

(a)   tlenki węgla, cyjanowodór oraz kwas piorunowy, izocyjanowy, tiocyjanowy oraz pozostałe proste lub złożone kwasy cyjanowe (pozycja 2811);

(b)   tlenohalogenki węgla (pozycja 2812);

(c)   disiarczek węgla (pozycja 2813);

(d)   tiowęglany, selenowęglany, tellurowęglany, selenocyjaniany, tellurocyjaniany, tetratiocyjanodiaminochromiany (reinekiany, sole Reineckego) oraz pozostałe złożone cyjaniany zasad nieorganicznych (pozycja 2842);

(e)   nadtlenek wodoru zestalony mocznikiem (pozycja 2847), tlenosiarczek węgla, halogenki tiokarbonylu, cyjan, halogenki cyjanu, cyjanamid oraz jego pochodne metaliczne (pozycja 2853), inne niż cyjanamid wapnia, nawet czysty (dział 31).

  1. Z zastrzeżeniem uwagi 1 do sekcji VI, niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   chlorku sodu lub tlenku magnezu, nawet czystych, lub pozostałych produktów objętych sekcją V;

(b)   związków organiczno-nieorganicznych innych niż wymienione powyżej w uwadze 2;

(c)   produktów wymienionych w uwagach 2, 3, 4 lub 5 do działu 31;

(d)   produktów nieorganicznych, w rodzaju stosowanych jako luminofory, objętych pozycją 3206; fryty szklanej i pozostałego szkła, w postaci proszku, granulek lub płatków, objętych pozycją 3207;

(e)   sztucznego grafitu (pozycja 3801); produktów przygotowanych jako ładunki do gaśnic przeciwpożarowych lub granatów gaśniczych objętych pozycją 3813; środków wywabiających atrament w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej objętych pozycją 3824, hodowanych kryształów (innych niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych, objętych pozycją 3824;

(f)    kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) pyłów lub proszków tych kamieni (pozycje od 7102 do 7105) lub metali szlachetnych, lub ich stopów, objętych działem 71;

(g)   metali, nawet czystych, stopów metali lub cermetali, włącznie ze spiekanymi węglikami metali (węgliki metali spiekane z metalami) objętych sekcją XV;

(h)   elementów optycznych, na przykład z halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych (pozycja 9001).

  1. Chemicznie zdefiniowane kwasy złożone, składające się z kwasu niemetalicznego objętego poddziałem II i kwasu metalicznego objętego poddziałem IV, należy klasyfikować do pozycji 2811.
  2. Pozycje od 2826 do 2842 stosowane są tylko do soli metali lub soli amonowych lub nadtlenosoli metali.

Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, sole podwójne lub złożone należy klasyfikować do pozycji 2842.

  1. Pozycja 2844 ma zastosowanie jedynie do:

(a)   technetu (liczba atomowa 43), prometu (liczba atomowa 61), polonu (liczba atomowa 84) oraz wszystkich pierwiastków o liczbie atomowej większej niż 84;

(b)   naturalnych lub sztucznych izotopów promieniotwórczych (włącznie z izotopami metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych objętych sekcjami XIV i XV), nawet zmieszanych ze sobą;

(c)   związków organicznych lub nieorganicznych, tych pierwiastków lub izotopów, nawet chemicznie niezdefiniowanych, nawet zmieszanych razem;

(d)   stopów, dyspersji (włączając cermetale), produktów ceramicznych i mieszanin zawierających te pierwiastki lub izotopy lub ich związki organiczne lub nieorganiczne i wykazujących promieniotwórczość właściwą przekraczającą 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

(e)   zużytych (napromieniowanych) elementów paliwowych (wsadów) reaktorów jądrowych;

(f)    odpadów promieniotwórczych, nawet nadających się do użycia.

Określenie „izotopy”, w niniejszej uwadze oraz w nazewnictwie pozycji 2844 i 2845, odnosi się do:

-       indywidualnych nuklidów, z wyjątkiem występujących w naturze w stanie monoizotopowym,

-       mieszanin izotopów jednego i tego samego pierwiastka, wzbogaconego o jeden lub więcej wspomnianych izotopów, tj. pierwiastków, których naturalny skład izotopowy został sztucznie zmieniony.

  1. Pozycja 2853 obejmuje fosforek miedzi (miedź fosforową) zawierający więcej niż 15 % masy fosforu.
  2. Pierwiastki chemiczne (np. krzem i selen) z domieszką stosowane w elektronice należy klasyfikować do tego działu, pod warunkiem że występują one w postaci nieobrobionej, jako ciągnione lub w kształcie walców lub prętów. Gdy są pocięte w postaci płytek, krążków lub podobnej, objęte są pozycją 3818.

Uwaga do podpozycji

1.W podpozycji 2852 10 wyrażenie „zdefiniowane chemicznie” oznacza wszystkie organiczne lub nieorganiczne związki rtęci spełniające wymagania lit. od a) do e) uwagi 1 do działu 28 lub lit. od a) do h) uwagi 1 do działu 29.

Uwaga dodatkowa
  1. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, sole wymienione w podpozycjach obejmują sole kwaśne i sole zasadowe.