UWAGI OGÓLNE

Dział 28, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, ogranicza się do odrębnych pierwiastków chemicznych i odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków.

Odrębny chemicznie zdefiniowany związek jest substancją, która składa się z jednego rodzaju cząsteczek (np. kowalencyjnych lub jonowych) o składzie zdefiniowanym przez stały stosunek pierwiastków, i może zostać przedstawiony za pomocą określonego wzoru strukturalnego. W siatce krystalicznej, rodzaje cząsteczek odpowiadają powtarzającej się komórce jednostkowej.

Pierwiastki odrębnego chemicznie zdefiniowanego związku pozostają w określonym, charakterystycznym stosunku zdeterminowanym wartościowością i wymaganiami dotyczącymi wiązania pojedynczych atomów. Proporcja każdego pierwiastka jest stała oraz specyficzna dla każdego związku i dlatego określa się ją jako stechiometryczną.

Małe odchylenia od tych proporcji stechiometrycznych mogą wystąpić na skutek dziur lub wtrąceń w sieci krystalicznej. Związki te opisuje się jako quasi-stechiometryczne, co pozwala traktować je jako odrębne chemicznie zdefiniowane związki, pod warunkiem że te odchylenia nie zostały celowo wywołane.

(A) Pierwiastki i związki zdefiniowane chemicznie

(Uwaga 1 do działu)

Dział 28 obejmuje odrębne pierwiastki chemiczne i odrębne chemicznie zdefiniowane związki zawierające zanieczyszczenia lub rozpuszczone w wodzie.

Określenie „zanieczyszczenia” dotyczy wyłącznie substancji, których obecność w pojedynczym związku chemicznym jest wynikiem jedynie i bezpośrednio procesu jego wytwarzania (włącznie z oczyszczaniem). Substancje te mogą być wynikiem zastosowania dowolnego czynnika będącego częścią tego procesu i są to głównie:

(a)Nieprzekształcone substraty.

(b)Zanieczyszczenia obecne w substratach.

(c)Odczynniki zastosowane w procesie wytwarzania (włącznie z oczyszczaniem).

(d)Produkty uboczne.

Należy jednak zauważyć, kiedy substancje takie nie są w żadnym przypadku uważane za „zanieczyszczenia” dozwolone w znaczeniu uwagi 1(a). Gdy pozostawi się je celowo w produkcie, aby miał on szczególne, a nie ogólne zastosowanie, nie są uważane za dopuszczalne zanieczyszczenia.

Takie pierwiastki i związki, rozpuszczone w rozpuszczalnikach innych niż woda, nie są objęte działem 28., pod warunkiem że proces rozpuszczania stanowi normalną i niezbędną metodę, przygotowującą produkt ze względu na bezpieczeństwo lub do celów transportu (w którym to przypadku rozpuszczalnik ten nie zmienia jego zastosowania z ogólnego na specyficzne).

Dlatego też tlenochlorki węgla rozpuszczone w benzynie, alkoholowe roztwory amoniaku i koloidalne roztwory wodorotlenku glinu są wykluczone z tego działu i są klasyfikowane do pozycji 3824. Ogólnie rzecz biorąc, zawiesiny koloidalne klasyfikuje się do pozycji 3824, chyba że można je zakwalifikować do bardziej szczegółowej pozycji.

Odrębne pierwiastki i odrębne związki chemicznie, zdefiniowane zgodnie z powyższym opisem, z dodatkiem stabilizatora koniecznego dla ich trwałości lub transportu, pozostają klasyfikowane do niniejszego działu. Przykładowo, nadtlenek wodoru stabilizowany dodatkiem kwasu bornego jest nadal klasyfikowany do pozycji 2847, ale nadtlenek sodu zmieszany z katalizatorami (do produkcji nadtlenku wodoru) jest wyłączony z działu 28. i klasyfikowany do pozycji 3824.

Stabilizatorami są także produkty dodawane do niektórych produktów chemicznych dla zachowania ich pierwotnego stanu fizycznego, pod warunkiem że dodana ilość w żadnym przypadku nie zmienia charakteru produktu podstawowego i że stabilizator ten nie zmienia jego zastosowania z ogólnego na specyficzne. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie, do produktów objętych działem 28. można dodawać środki przeciwzbrylające, które wzbogacone o środki hydrofobowe są jednak wyłączone z klasyfikacji działu 28., jako że środki hydrofobowe zmieniają pierwotne cechy charakterystyczne produktów wyjściowych.

Pod tym samym warunkiem, że dodatki nie zmieniają zastosowania z ogólnego na specyficzne, produkty objęte tym działem mogą także zawierać:

(a)Dodane środki przeciwpyłowe (np. olej mineralny dodany do niektórych toksycznych chemikaliów, zapobiegający pyleniu podczas ich stosowania).

(b)Substancje barwiące dodane w celu ułatwienia ich identyfikacji lub ze względów bezpieczeństwa do niebezpiecznych lub toksycznych chemikaliów (np. arsenian ołowiu objęty pozycją 2842) jako „znacznik” lub ostrzeżenie dla ludzi pracujących z tą substancją. Dział 28. nie obejmuje jednak produktów, do których dodano środki barwiące z innych powodów (np. żel krzemionkowy z dodatkiem soli kobaltu używany jako wskaźnik wilgotności (pozycja 3824)).

(B) Rozróżnienie pomiędzy związkami objętymi działem 28.

a związkami objętymi działem 29.

(Uwaga 2. do działu)

Poniżej przedstawiono wyczerpującą listę związków zawierających węgiel, które klasyfikuje się do działu 28. i pozycje, które je obejmują:

Pozycja 2811

Tlenki węgla.

Cyjanowodór, heksacyjanożelazowodór (II) i heksacyjanożelazowodór (III).

Kwasy: izocyjanowy, piorunowy, tiocyjanowy, cyjanomolibdenowy oraz inne proste lub złożone kwasy cyjanowe.

Pozycja 2812

Tlenohalogenki węgla.

Pozycja 2813

Disiarczek węgla.

Pozycja 2831

Ditioniny i sulfoksylany stabilizowane substancjami organicznymi.

Pozycja 2836

Węglany i nadwęglany zasad nieorganicznych.

Pozycja 2837

Cyjanki, cyjanotlenki i złożone cyjanki (heksacyjanożelaziany (II), heksacyjanożelaziany (III), nitrozylopentacyjanożelaziany (II), nitrozylopentacyjanożelaziany (III), cyjanomanganiany, cyjanokad-miany, cyjanochromiany, cyjanokobaltany, cyjanoniklany, cyjanomiedziany itp.) zasad nieorganicznych.

Pozycja 2842

Tiowęglany, selenowęglany, tellurowęglany, selenocyjaniany, tellurocyjaniany, tetratiocyjanodiaminochromiany, (reinekiany) oraz inne podwójne lub złożone cyjaniany zasad nieorganicznych.

Pozycje od 2843

do

2846

Nieorganiczne i organiczne związki:

(i)  Metali szlachetnych.

(ii) Pierwiastków promieniotwórczych.

(iii) Izotopów.

(iv) Metali ziem rzadkich, itru lub skandu.

Pozycja 2847

Nadtlenek wodoru, zestalony mocznikiem, nawet stabilizowany.

Pozycja 2849

Węgliki (węgliki podwójne, borowęgliki, węgloazotki itp.) inne niż węgliki wodoru (węglowodory).

Pozycja 2852

Nieorganiczne i organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatów.

Pozycja 2853

Tlenosiarczek węgla.

Halogenki tiokarbonylu.

Cyjan i halogenkowe związki cyjanu.

Cyjanamid oraz jego pochodne metaliczne (inne niż cyjanamid wapnia, nawet czysty - patrz dział 31).

Wszystkie pozostałe związki węgla nie są objęte działem 28.

(C) Produkty objęte działem 28.,

nawet jeśli nie są pierwiastkami ani związkami

zdefiniowanymi chemicznie

Zasada, według której pierwiastki i związki mogą być objęte działem 28. tylko wówczas, gdy są chemicznie zdefiniowane, zezwala na wyjątki. Wyjątki te dotyczą następujących produktów:

Pozycja 2802

Siarka koloidalna.

Pozycja 2803

Sadze.

Pozycja 2807

Oleum.

Pozycja 2808

Mieszaniny nitrujące.

Pozycja 2809

Polikwasy fosforowe.

Pozycja 2813

Trisiarczek fosforu.

Pozycja 2818

Sztuczny korund.

Pozycja 2821

Pigmenty mineralne zawierające 70% masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3.

Pozycja 2822

Techniczne tlenki kobaltu.

Pozycja 2824

Minia ołowiana i minia pomarańczowa.

Pozycja 2828

Techniczny podchloryn wapnia.

Pozycja 2830

Polisulfidy.

Pozycja 2831

Ditioniny i sulfoksylany, stabilizowane związkami organicznymi.

Pozycja 2835

Polifosforany.

Pozycja 2836

Techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu.

Pozycja 2839

Techniczne krzemiany metali alkalicznych.

Pozycja 2842

Glinokrzemiany.

Pozycja 2843

Koloidy metali szlachetnych.

Amalgamaty metali szlachetnych.

Nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych.

Pozycja 2844

Pierwiastki promieniotwórcze, izotopy promieniotwórcze lub związki (nieorganiczne lub organiczne) i mieszaniny zawierające te substancje.

Pozycja 2845

Pozostałe izotopy i ich związki (nieorganiczne lub organiczne).

Pozycja 2846

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali.

Pozycja 2848

Fosforki.

Pozycja 2849

Węgliki.

Pozycja 2850

Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki.

Pozycja 2852

Nieorganiczne i organiczne związki rtęci, z wyłączeniem amalgamatów.

Pozycja 2853

Ciekłe powietrze i sprężone powietrze.

 

Amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych - patrz powyżej pozycja 2843.

(D)Niektóre odrębne pierwiastki chemiczne i niektóre odrębne chemicznie zdefiniowane związki nieorganiczne wyłączone z działu 28

(Uwagi 3 i 8 do działu)

Niektóre odrębne pierwiastki chemiczne i niektóre odrębne chemicznie zdefiniowane związki nieorganiczne, nawet wtedy gdy są czyste, są zawsze wyłączone z działu 28.

Przykładami są:

(1)Niektóre produkty objęte działem 25. (tj. chlorek sodu i tlenek magnezu).

(2)Niektóre nieorganiczne sole objęte działem 31. (a mianowicie: azotan sodu, azotan amonu, sole podwójne siarczanu amonu i azotanu amonu, siarczan amonu, sole podwójne azotanu wapnia i azotanu amonu, sole podwójne azotanu wapnia i azotanu magnezu oraz diwodoroortofosforan amonu i wodoroortofosforan diamonu (fosforany jednoamonowe lub dwuamonowe); również chlorek potasu, chociaż w pewnych przypadkach może być klasyfikowany do pozycji 3824 lub 9001).

(3)Sztuczny grafit objęty pozycją 3801.

(4)Kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone) i pyły lub proszki tych kamieni objęte działem 71.

(5)Metale szlachetne i metale nieszlachetne, włącznie ze stopami tych metali, objęte sekcją XIV lub XV. Niektóre inne odrębne pierwiastki lub odrębne chemicznie zdefiniowane związki, które w innym przypadku zostałyby objęte działem 28., mogą zostać z niego wyłączone, gdy przyjmują pewną postać lub jeśli poddano je pewnym obróbkom, które nie spowodowały zmiany ich składu chemicznego[*)].

Przykładami są:

(a)Produkty do celów leczniczych lub profilaktycznych, przygotowane w odmierzonych dawkach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 3004).

(b)Produkty w rodzaju stosowanych jako luminofory (np. wolframian wapnia), poddane obróbce, której skutkiem jest ich luminescencja (pozycja 3206).

(c)Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe (np. ałun) w opakowaniach detalicznych (pozycje od 3303 do 3307).

(d)Produkty stosowane jako kleje lub spoiwa (np. krzemian sodu rozpuszczony w wodzie), w opakowaniach do sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa, których masa netto nie przekracza 1 kg (pozycja 3506).

(e)Produkty stosowane do celów fotograficznych (np. tiosiarczan sodu) przygotowane w odmierzonych dawkach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej w postaci gotowej do zastosowania w fotografice (pozycja 3707).

(f)Środki owadobójcze itp. (np. tetraboran sodu), przygotowane zgodnie z opisem pozycji 3808.

(g)Produkty (np. kwas siarkowy) przedstawiane jako ładunki do gaśnic lub jako granaty gaśnicze (pozycja 3813).

(h)Pierwiastki chemiczne (np. krzem i selen) domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub form podobnych (pozycja 3818).

(ij)Środki do usuwania atramentu w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 3824).

(k)Halogenki alkaliczne lub metali ziem alkalicznych (np. fluorek litu, fluorek wapnia, bromek potasu, bromojodek potasu itp.) w postaci elementów optycznych (pozycja 9001) lub kryształów hodowanych o masie nie mniejszej niż 2, 5 g każdy (pozycja 3824).

(E)Produkty, które potencjalnie można klasyfikować do dwóch

lub więcej pozycji działu 28.

Uwaga 1. do sekcji VI dotyczy problemów związanych z produktami, które można potencjalnie klasyfikować:

(a)Do pozycji 2844 lub 2845 i kilku innych pozycji działu 28.

(b)Do pozycji 2843, 2846 lub 2852 i kilku innych pozycji działu 28 (innych niż pozycja 2844 lub 2845).

Zdefiniowane chemicznie, złożone kwasy składające się z kwasu zawierającego niemetal w reszcie kwasowej (z poddziału II) i kwasu zawierającego metal w reszcie kwasowej (z poddziału IV) klasyfikuje się do pozycji 2811 (patrz uwaga 4 do działu 28. i Noty wyjaśniające do pozycji 2811).

Podwójne lub złożone sole nieorganiczne, niewymienione w innym miejscu, klasyfikuje się do pozycji 2842 (patrz uwaga 5 do działu 28. i Noty wyjaśniające do pozycji 2842).

__________


 

 


[*)] Wyłaczenia te nie dotycza produktów klasyfikowanych do pozycji od 2843 do 2846 oraz 2852 (patrz uwaga 1 i 2 do sekcji VI).