3301-Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub tym podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji tłuszczami (enfleurage) lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych (+).

-Olejki eteryczne z owoców cytrusowych:

3301 12- -Pomarańczowy

3301 13- -Cytrynowy

3301 19- -Pozostałe

-Olejki eteryczne, inne niż z owoców cytrusowych:

3301 24- -Mięty pieprzowej (Mentha piperita)

3301 25- -Pozostałych mięt

3301 29- -Pozostałe

3301 30-Rezinoidy

3301 90-Pozostałe

(A)Olejki eteryczne, włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice.

Olejki eteryczne są to surowce pochodzenia roślinnego, stosowane w przemyśle perfumeryjnym, spożywczym i w innych przemysłach. Ich skład chemiczny jest bardzo złożony i zawierają alkohole, aldehydy, ketony, fenole, estry, etery i terpeny w różnych proporcjach. Olejki eteryczne objęte są niniejszą pozycją nawet wtedy, gdy ich aromat uległ modyfikacji na skutek usunięcia z nich terpenów. Większość z nich to olejki lotne, a ślad, który zostawiają na papierze znika bardzo szybko.

Olejki eteryczne otrzymywane są poprzez różne procesy, takie jak:

(1)Wyciskanie (np. olejku cytrynowego ze skórek cytryny).

(2)Destylację za pomocą pary wodnej.

(3)Ekstrahowanie ze świeżych materiałów pochodzenia roślinnego za pomocą rozpuszczalników organicznych (takich jak eter naftowy, benzen, aceton lub toluen) lub cieczy nadkrytycznych (takich jak gazowy ditlenek węgla pod ciśnieniem).

(4)Ekstrahowanie z koncentratów otrzymywanych przez enfleurage lub macerację (patrz niżej, część B).

Niniejszą pozycją objęte są także konkrety otrzymywane w wyniku procesów, o których mowa wyżej, w podpunkcie (3). Z powodu obecności wosków roślinnych konkrety występują w stanie stałym lub półpłynnym. Po usunięciu z nich wosków uzyskuje się absoluty - również klasyfikowane do niniejszej pozycji.

Rezinoidy są produktami używanymi głównie jako środki utrwalające w produkcji artykułów perfumeryjnych, kosmetycznych, mydeł lub środków powierzchniowo czynnych. Składają się one zasadniczo z substancji nielotnych i są otrzymywane w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi lub cieczami nadkrytycznymi następujących produktów:

(i)suszonych naturalnych niekomórkowych materiałów żywicznych pochodzenia roślinnego (np. naturalnych oleożywic lub oleogumożywic);

(ii)suszonych naturalnych materiałów żywicznych pochodzenia zwierzęcego (np. kastoreum, cybetu lub piżma).

Wyekstrahowane oleożywice, znane w handlu także jako „gotowe oleożywice” lub „oleożywice korzenne”, otrzymuje się z naturalnych surowców komórkowych pochodzenia roślinnego (zwykle przypraw korzennych lub roślin aromatycznych) przez ekstrakcję za pomocą rozpuszczalników organicznych albo cieczy nadkrytycznych. Ekstrakty te zawierają lotne składniki zapachowe (np. olejki eteryczne) oraz nielotne składniki aromatyczne (np. żywice, olejki tłuszczowe, ostro pachnące składniki), które określają charakterystyczną woń lub zapach przyprawy korzennej lub rośliny aromatycznej. Skład olejku eterycznego tych wyekstrahowanych oleożywic w znacznej mierze zależy od przyprawy korzennej lub rośliny aromatycznej. Produkty te służą zasadniczo jako środki aromatyzujące w przemyśle spożywczym.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Oleożywic naturalnych (pozycja 1301).

(b)Ekstraktów roślinnych, gdzie indziej niewymienionych lub objętych inną pozycją (np. oleożywic ekstrahowanych wodą), które zawierają lotne składniki i ogólnie (poza substancjami zapachowymi) znacznie większą ilość innych substancji roślinnych (pozycja 1302).

(c)Środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (pozycja 3203).

Olejki eteryczne, rezinoidy i wyekstrahowane oleożywice zawierają czasem niewielkie ilości rozpuszczalników, użytych do ich wyekstrahowania (np. alkoholu etylowego), ale nie powoduje to zmiany ich klasyfikacji.

Olejki eteryczne i rezinoidy oraz wyekstrahowane oleożywice, które standaryzowano jedynie przez usunięcie lub dodanie porcji podstawowych składników, pozostają klasyfikowane do niniejszej pozycji, pod warunkiem że skład standaryzowanego produktu pozostaje zbliżony do składu tego rodzaju produktów w stanie naturalnym. Niniejsza pozycja nie obejmuje jednakże olejku eterycznego, rezinoidu lub wyekstrahowanej oleożywicy, którą frakcjonowano lub w inny sposób zmodyfikowano (inaczej niż przez usunięcie węglowodorów terpenowych), w wyniku czego skład otrzymanego produktu różni się znacznie od składu wyjściowego produktu (zwykle pozycja 3302). Pozycja ta nie obejmuje ponadto produktów pakowanych z dodatkowymi rozcieńczalnikami lub nośnikami takimi jak olej roślinny, dekstroza lub skrobia (zwykle pozycja 3302).

Wykaz najważniejszych olejków eterycznych, rezinoidów i wyekstrahowanych oleożywic podano w załączniku do Not wyjaśniających do niniejszego działu.

(B)Koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, w ciekłych olejach, w woskach lub podobnych substancjach.

Produkty objęte niniejszą pozycją otrzymuje się metodą ekstrakcji z roślin lub kwiatów za pomocą tłuszczów, ciekłych olejów, wazeliny, wosku parafinowego itp. na zimno albo na ciepło (enflourage, maceracja lub trawienie). Dlatego też mogą przyjmować postać koncentratów olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach itp. Koncentraty w tłuszczach znane są w handlu jako „pomady kwiatowe”. Niniejsza pozycja nie obejmuje preparatów stosowanych do włosów znanych pod nazwą „pomad” (pozycja 3305).

(C)Terpenowe produkty uboczne.

Niniejszą pozycją objęte są terpenowe produkty uboczne oddzielone od olejków eterycznych przez destylację frakcyjną lub inaczej. Są często stosowane do nadawania zapachu niektórym mydłom toaletowym lub do aromatyzowania niektórych artykułów spożywczych.

(D)Destylaty wodne oraz wodne roztwory olejków eterycznych.

Wodne destylaty aromatyczne otrzymuje się jako wodne partie tych destylatów powstające w wyniku ekstrakcji olejków eterycznych z roślin metodą destylacji parą wodną. Po dekantacji olejków eterycznych, destylaty wodne nadal zachowują zapach na skutek obecności niewielkich ilości tych olejków. Niektóre destylaty, otrzymywane metodą destylacji produktów roślinnych zakonserwowanych w alkoholu, nadal zawierają niewielkie ilości alkoholu; inne mogą zawierać pewną ilość alkoholu, niezbędną do ich konserwacji (np. destylat oczaru wirgińskiego).

Pozycja obejmuje również roztwory olejków eterycznych w wodzie.

Produkty te pozostają objęte niniejszą pozycją nawet wtedy, gdy są ze sobą zmieszane, bez dodatku innych substancji lub, co zdarza się najczęściej, gdy są opakowane z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej, jako wyroby perfumeryjne lub lecznicze.

Najczęściej spotykane są wodne destylaty i roztwory kwiatów pomarańczy, róży, melisy, mięty, kopru, laurowiśni wschodniej, lipy, oczaru wirgińskiego itp.

Poza wyłączeniami omówionymi wyżej niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Oleju żywicznego z wanilii (czasem błędnie nazywanego „rezinoidem waniliowym” lub „ekstraktem waniliowym”) (pozycja 1302).

(b)Wyodrębnionych, chemicznie zdefiniowanych związków wyizolowanych z olejków eterycznych (np. wyizolowanych terpenów) lub z rezinoidów (izolatów naturalnych), lub otrzymanych syntetycznie (dział 29).

(c)Mieszanin olejków eterycznych, mieszanin rezinoidów, mieszanin wyekstrahowanych oleożywic, mieszanin olejków eterycznych z rezinoidami lub wyekstrahowanymi oleożywicami lub ich dowolnej kombinacji oraz mieszanin na bazie olejków eterycznych, rezinoidów lub wyekstrahowanych oleożywic (patrz uwaga do pozycji 3302).

(d)Terpentyny balsamicznej, ekstrakcyjnej lub siarczanowej i innych olejków terpenowych wytworzonych metodą destylacji lub inną obróbką drewna z drzew iglastych (pozycja 3805).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 3301 12

W podpozycji 3301 12 wyrażenie „pomarańcza” nie odnosi się do mandarynek (włączając tangerynki, satsumas), klementynek, wilkingów lub podobnych hybryd owoców cytrusowych.