DZIAŁ 34

MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, „WOSKI DENTYSTYCZNE” ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   mieszanin jadalnych lub preparatów z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, w rodzaju stosowanych jako zapobiegające przyleganiu do formy (pozycja 1517);

(b)   odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków;

(c)   szamponów, środków do czyszczenia zębów, pianek i kremów do golenia lub preparatów do kąpieli, zawierających mydło lub inne organiczne środki powierzchniowo czynne (pozycja 3305, 3306 lub 3307).

  1. W pozycji 3401 wyrażenie „mydło” dotyczy jedynie mydła rozpuszczalnego w wodzie. Mydło i inne produkty objęte pozycją 3401 mogą zawierać dodane substancje (na przykład dezynfekcyjne, proszki ścierne, wypełniacze lub leki). Wyroby zawierające proszki ścierne są klasyfikowane do pozycji 3401 jedynie wówczas, gdy występują w postaci kostek lub innych ukształtowanych kawałków. Występujące w innych postaciach powinny być klasyfikowane do pozycji 3405 jako „pasty i proszki do czyszczenia oraz podobne preparaty”.
  2. W pozycji 3402 „organiczne środki powierzchniowo czynne” są to produkty, które zmieszane z wodą przy stężeniu 0,5 % w 20 °C pozostawione na godzinę w tej samej temperaturze:

(a)   dają przezroczystą lub półprzezroczystą ciecz lub trwałą emulsję bez oddzielenia materii nierozpuszczalnej; oraz

(b)   obniżają napięcie powierzchniowe wody do 4,5 × 10–2 N/m (45 dyn/cm) lub mniejszego.

  1. W pozycji 3403 wyrażenie „oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych” dotyczy produktów określonych w uwadze 2 do działu 27.
  2. W pozycji 3404, z uwzględnieniem wyjątków podanych niżej, wyrażenie „woski syntetyczne i preparowane” dotyczy jedynie:

(a)   wytworzonych chemicznie produktów organicznych o charakterze woskowatym, nawet rozpuszczalnych w wodzie;

(b)   produktów otrzymanych w wyniku mieszania różnych wosków;

(c)   produktów o charakterze woskowatym, opartych na jednym lub kilku woskach i zawierających tłuszcze, żywice, substancje mineralne lub pozostałe materiały.

Niniejsza pozycja nie dotyczy:

(a)   produktów objętych pozycją 1516, 3402 lub 3823 nawet, gdy mają charakter woskowaty;

(b)   niezmieszanych wosków zwierzęcych lub niezmieszanych wosków roślinnych, nawet oczyszczonych lub barwionych, objętych pozycją 1521;

(c)   wosków mineralnych lub produktów podobnych objętych pozycją 2712, nawet zmieszanych ze sobą lub tylko zabarwionych;

(d)   wosków zmieszanych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku ciekłym (pozycje 3405, 3809 itd.).