DZIAŁ 36

MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków, innych niż wymienione poniżej w uwadze 2 a) lub b).
  2. Wyrażenie „artykuły z materiałów łatwo palnych” objętych pozycją 3606 dotyczy jedynie:

(a)   metaldehydu, heksametylenotetraaminy oraz podobnych substancji pakowanych do postaci (na przykład tabletek, lasek i podobnych postaci) przeznaczonych do stosowania jako paliwo; paliw opartych na alkoholu oraz podobnych gotowych paliw, w postaci stałej lub półstałej;

(b)   paliw płynnych lub upłynnionych, w pojemnikach, w rodzaju stosowanych do napełniania zapalniczek do papierosów lub podobnych, o pojemności nieprzekraczającej 300 cm3;

(c)   pochodni żywicznych, podpałek i tym podobnych.