UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje wiele produktów przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych.

Dział nie obejmuje wyodrębnionych pierwiastków lub chemicznie zdefiniowanych związków (zwykle klasyfikowanych do działu 28. lub 29.), z wyjątkiem następujących:

(1)Sztucznego grafitu (pozycja 3801).

(2)Środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, zapobiegających kiełkowaniu oraz regulatorów wzrostu roślin, środków odkażających i produktów podobnych, przygotowanych w sposób opisany w pozycji 3808.

(3)Produktów przygotowanych jako wkłady do gaśnic lub w formie granatach gaśniczych (pozycja 3813).

(4)Kryształów hodowanych (innych niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z tlenku magnezowego lub halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych (pozycja 3824).

(5)Wywabiaczy atramentu przygotowanych w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 3824).

Do celów uwagi 1(b) do tego działu wyrażenie „produkty spożywcze lub inne substancje odżywcze” odnosi się głównie do produktów jadalnych klasyfikowanych do sekcji od I do IV.

Wyrażenie „produkty spożywcze lub inne substancje odżywcze” obejmuje także niektóre inne produkty, np. produkty objęte działem 28., stosowane jako mineralne dodatki w produkcji artykułów spożywczych, alkohole cukrowe objęte pozycją 2905, aminokwasy egzogenne objęte pozycją 2922, lecytynę objętą pozycją 2923, prowitaminy i witaminy objęte pozycją 2936, cukry objęte pozycją 2940, frakcje krwi pochodzenia zwierzęcego objęte pozycją 3002 stosowane do produkcji żywności, kazeina i kazeiniany objęte pozycją 3501, albuminy objęte pozycją 3502, jadalną żelatynę objętą pozycją 3503, jadalne substancje białkowe objęte pozycją 3504, dekstryny i inne jadalne modyfikowane skrobie objęte pozycją 3505, sorbit objęty pozycją 3824, produkty jadalne klasyfikowane do działu 39. (takie jak amylopektyna i amyloza objęte pozycją 3913). Należy zauważyć, że ten wykaz produktów jest wykazem przykładowym i nie powinien być traktowany jako w pełni wyczerpujący.

Sama obecność „produktów spożywczych lub innych substancji odżywczych” w mieszaninie nie jest wystarczającym powodem do wyłączenia mieszaniny z klasyfikacji do działu 38., stosownie do uwagi 1 (b). Substancje mające wartość odżywczą, która jest zaledwie marginalna wobec ich funkcji jako produktów chemicznych, np. jako dodatków do żywności lub substancji ułatwiających przetwarzanie, nie są uważane za „artykuły spożywcze lub substancje o wartości odżywczej” do celów niniejszej uwagi. Mieszaniny, które są wyłączone z działu 38. na mocy uwagi 1 (b) to te, które są w rodzaju stosowanych w przygotowywaniu żywności dla ludzi i które są cenione z powodu ich cech odżywczych.