DZIAŁ 38

PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE

Uwagi
 1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   odrębnych chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków chemicznych, z wyjątkiem następujących:

1)     sztucznego grafitu (pozycja 3801);

2)     środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, zapobiegających kiełkowaniu oraz regulatorów wzrostu roślin, środków odkażających i produktów podobnych, przygotowanych w sposób opisany w pozycji 3808;

3)     produktów przygotowanych jako wkłady do gaśnic przeciwpożarowych lub w formie granatów gaśniczych (pozycja 3813);

4)     certyfikowanych materiałów wzorcowych wymienionych poniżej w uwadze 2;

5)     produktów wymienionych poniżej w uwadze 3 a) lub c);

(b)   mieszanin chemikaliów z produktami spożywczymi lub innymi substancjami odżywczymi, w rodzaju stosowanych do przygotowywania artykułów spożywczych (zazwyczaj pozycja 2106);

(c)   żużla, popiołu i pozostałości (włączając szlamy, inne niż osady ze ścieków kanalizacyjnych), zawierających metale, arsen lub ich mieszaniny i spełniających wymagania uwagi 3 a) lub b) do działu 26 (pozycja 2620);

(d)   leków (pozycja 3003 lub 3004);

(e)   zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych do otrzymywania metali nieszlachetnych lub do wytwarzania związków chemicznych metali nieszlachetnych (pozycja 2620), zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych (pozycja 7112) lub katalizatorów składających się z metali lub stopów metali w postaci, na przykład, bardzo drobnego proszku lub siatek z cienkiego drutu (sekcja XIV lub XV).

 1.   A)              W pozycji 3822 wyrażenie „certyfikowane materiały wzorcowe” oznacza materiały wzorcowe, do których dołączony jest certyfikat wskazujący wartości poświadczonych właściwości, metody określania tych właściwości, stopień pewności powiązany z każdą z tych wartości, i które są odpowiednie do celów analitycznych, pomiarowych lub odniesienia.

B)Z wyjątkiem produktów objętych działem 28 lub 29, przy klasyfikowaniu certyfikowanych materiałów wzorcowych pozycja 3822 powinna mieć pierwszeństwo przed każdą inną pozycją w nomenklaturze.

 1. Pozycja 3824 obejmuje następujące towary, których nie można zaklasyfikować do innych pozycji nomenklatury:

(a)   kryształy hodowane (inne niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z tlenku magnezu lub halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych;

(b)   olej fuzlowy; olej kostny;

(c)   środki wywabiające atrament w opakowaniach do sprzedaży detalicznej;

(d)   korektory matryc, pozostałe płyny i taśmy korektorskie (inne niż te objęte pozycją 9612), pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej; oraz

(e)   pirometry ceramiczne łatwo topliwe (na przykład stożki Segera).

 1. W całej nomenklaturze wyrażenie „odpady komunalne” oznacza odpady w rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek. Odpady komunalne zawierają zazwyczaj dużą różnorodność materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, guma, drewno, papier, materiały włókiennicze, szkło, metale, żywność, połamane meble i inne uszkodzone lub wybrakowane wyroby. Jednak termin „odpady komunalne” nie obejmuje:

(a)   poszczególnych materiałów lub wyrobów, wyselekcjonowanych z odpadów, takich jak: odpady tworzyw sztucznych, gumy, drewna, papieru, materiałów włókienniczych, szkła lub metali oraz zużytych baterii, które klasyfikuje się do ich własnych, odpowiednich pozycji nomenklatury;

(b)   odpadów przemysłowych;

(c)   odpadów farmaceutycznych zdefiniowanych w uwadze 4 k) do działu 30;

(d)   odpadów szpitalnych zdefiniowanych poniżej w uwadze 6 a).

 1. W pozycji 3825 „osady ze ścieków kanalizacyjnych” oznacza osady powstałe w miejskich oczyszczalniach ścieków i obejmuje wstępnie oczyszczone odpady, ścieki i osady niestabilizowane. Osady stabilizowane, gdy nadają się do wykorzystania jako nawozy, są wyłączone (dział 31).
 2. W pozycji 3825 wyrażenie „pozostałe odpady” stosuje się do:

(a)   odpadów szpitalnych, tzn. zanieczyszczonych odpadów powstałych w trakcie badań medycznych, diagnostyki, leczenia lub innych działań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, które często zawierają patogeny i substancje farmaceutyczne oraz wymagają specjalnych procedur likwidacji (na przykład zabrudzone opatrunki, zużyte rękawice i zużyte strzykawki);

(b)   odpadów rozpuszczalników organicznych;

(c)   odpadów płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu;

(d)   pozostałych odpadów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych.

Wyrażenie „pozostałe odpady” nie obejmuje jednak odpadów zawierających głównie oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (pozycja 2710).

 1. W pozycji 3826 określenie „biodiesel” oznacza monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych w rodzaju stosowanych jako paliwo, pochodzące z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, nawet zużytych.

 

º º º

Uwagi do podpozycji
 1. Podpozycje 3808 52 i 3808 59 obejmują jedynie towary objęte pozycją 3808, zawierające jedną lub więcej z następujących substancji: alachlor (ISO); aldikarb (ISO); aldryna (ISO); azynofos metylowy (ISO); binapakryl (ISO); kamfechlor (ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); chlordan (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzylat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan); dieldryna (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) lub jego sole; dinoseb (ISO), jego sole lub jego estry; endosulfan (ISO); dibromek etylenu (ISO) (1,2 dibromoetan); dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan); fluoroacetamid (ISO); heptachlor (ISO); heksachlorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN); związki rtęci; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oksiran (tlenek etylenu); paration (ISO); paration metylowy (ISO) (metyloparation); etery penta- i oktabromodifenylu; pentachlorofenol (ISO), jego sole lub estry; kwas perfluorooktanosulfonowy i jego sole; perfluorooktanusulfonamidy; fluorek perfluorooktanosulfonylu; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5 trichlorofenoksyoctowy), jego sole lub estry; związki tributylocyny.

Podpozycja 3808 59 obejmuje również możliwe do rozpylania preparaty proszkowe zawierające mieszaninę benomylu (ISO), karbofuranu (ISO) i tiramu (ISO).

 1. Podpozycje od 3808 61 do 3808 69 obejmują jedynie towary objęte pozycją 3808, zawierające alfa-cypermetin (ISO), bendiokarb (ISO), bifentrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltametrin (INN, ISO), etofenproks (INN), fenitrotion (ISO), lambdacyhalotrin (ISO), malation (ISO), pirimifos metylowy (ISO) lub propoksur (ISO).
 2. Podpozycje od 3824 81 do 3824 88 obejmują jedynie mieszaniny i preparaty zawierające jedną lub więcej z następujących substancji: oksiran (tlenek etylenu), polibromowane bifenyle (PBBs), polichlorowane bifenyle (PCBs), polichlorowane terfenyle (PCTs), fosforan tris(2,3-dibromopropylu), aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toksafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO), mireks (ISO), 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), zawierający lindan (ISO, INN), pentachlorobenzen (ISO), heksachlorobenzen (ISO), kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole, perfluorooktanosulfonamidy, fluorek perfluorooktanosulfonylu lub tetra-, penta-, heksa-, hepta lub etery oktabromodifenylu.
 1. W podpozycjach 3825 41 i 3825 49 wyrażenie „odpady rozpuszczalników organicznych” stosuje się do odpadów zawierających głównie rozpuszczalniki organiczne nienadające się do dalszego wykorzystania jako produkty wyjściowe, nawet przeznaczonych do odzyskania rozpuszczalników.