3204-Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie (+).

-Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty oparte na nich, jak wymieniono w uwadze 3 do niniejszego działu:

3204 11- -Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na nich bazie

3204 12- -Barwniki kwasowe, nawet metalizowane oraz preparaty na ich bazie; barwniki zaprawowe oraz preparaty na ich bazie

3204 13- -Barwniki zasadowe oraz preparaty na ich bazie

3204 14- -Barwniki bezpośrednie oraz preparaty na ich bazie

3204 15- -Barwniki kadziowe oraz preparaty na ich bazie (włącznie z wykorzystywanymi w charakterze pigmentów)

3204 16- -Barwniki reaktywne oraz preparaty na ich bazie

3204 17- -Pigmenty oraz preparaty na ich bazie

3204 19- -Pozostałe, włącznie z mieszaninami dwóch lub więcej środków barwiących objętych podpozycjami od 3204 11 do 3204 19

3204 20-Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające

3204 90-Pozostałe

(I) SYNTETYCZNE ORGANICZNE ŚRODKI BARWIĄCE, NAWET ZDEFINIOWANE CHEMICZNIE; PREPARATY WYSZCZEGÓLNIONE W UWADZE 3. DO NINIEJSZEGO DZIAŁU, NA BAZIE SYNTETYCZNYCH ORGANICZNYCH ŚRODKÓW BARWIĄCYCH

Syntetyczne organiczne środki barwiące otrzymuje się na ogół z olejów lub innych produktów destylacji smoły węglowej.

Niniejszą pozycją objęte są między innymi:

(A)Niezmieszane syntetyczne organiczne środki barwiące (nawet chemicznie zdefiniowanych) i syntetyczne organiczne środki barwiące rozcieńczone substancjami niewykazującymi własności barwiących (np. bezwodnym siarczanem sodu, chlorkiem sodu, dekstryną, skrobią), których celem jest zmniejszenie lub ujednolicenie ich mocy koloryzującej, Dodatek niewielkich ilości powierzchniowo czynnych produktów wspomagających własności penetrujące i utrwalające barwnika, nie wpływa na klasyfikację środków barwiących. Środek barwiący odpowiadający, takiemu opisowi występuje zwykle w postaci proszku, kryształów, past, itp.

Syntetyczne organiczne środki barwiące pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, klasyfikuje się do pozycji 3212 (zobacz część (C) Not wyjaśniających do tej pozycji).

(B)Różne rodzaje syntetycznych organicznych środków barwiących zmieszanych ze sobą.

(C)Syntetyczne organiczne środki barwiące w postaci stężonych dyspersji w tworzywach sztucznych, w kauczuku naturalnym lub syntetycznym, plastyfikatorach albo w innych ośrodkach. Dyspersje takie, występujące zwykle w postaci małych płytek lub kawałków i stanowią surowce stosowane do barwienia w masie tworzyw sztucznych, kauczuku itp.

(D)Mieszaniny syntetycznych organicznych środków barwiących ze stosunkowo dużymi ilościami środków aktywnych powierzchniowo lub ze spoiwami organicznymi, które służą do barwienia w masie tworzyw sztucznych itp. lub wchodzące w skład preparatów do drukowania materiałów włókienniczych. Występują one zwykle w postaci past.

(E)Pozostałe preparaty na bazie syntetycznych organicznych środków barwiących w rodzaju stosowanych do barwienia jakiegokolwiek materiału lub stosowane jako składniki do produkcji preparatów barwiących. Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak preparatów, o których mowa w ostatnim zdaniu uwagi 3. do tego działu.

Do syntetycznych organicznych środków barwiących klasyfikowanych do niniejszej pozycji (nawet jako barwniki lub pigmenty) zalicza się:

(1)Związki nitrowe lub nitrozowe.

(2)Związki mono- lub poliazowe.

(3)Stylbeny.

(4)Tiazole (np. tioflawinę).

(5)Karbazole.

(6)Chinoiminy, np. azyny (induliny, nigrozyny, eurodyny, safraniny itp.), oksazyny (gallocyjaniny itp.) i tiazyny (błękit metylenowy itp.), również indofenole lub indaminy.

(7)Ksanteny (pironiny, fluoresceiny, eozyny, rodaminy itp.).

(8)Akrydyny, chinoliny (np. cyjaniny, izocyjaniny, kryptocyjaniny).

(9)Di- lub tri- fenylometany, np. auraminę i fuksynę.

(10)Hydroksychinony i antrachinony, np. alizarynę.

(11)Sulfonowane indygoidy.

(12)Inne barwniki kadziowe lub pigmenty (np. syntetyczne indygo), inne barwniki lub pigmenty siarkowe, indygosole itp.

(13)Zielenie fosforowolframianowe itp. (patrz trzeci akapit Not wyjaśniających do pozycji 3205).

(14)Ftalocyjaniny (nawet surowe) i ich związki metaliczne włącznie z pochodnymi sulfonowanymi.

(15)Karotenoidy otrzymywane syntetycznie (np. b-karoten, 8’-apo-b-karotenal, kwas 8’-apo-b-karotenowy, 8’-apo-b-karotenian etylu, 8’-apo-b-karotenian metylu i kantaksantyn).

Niniejsza pozycja obejmuje również niektóre barwniki azowe często przedstawiane w postaci mieszanin stabilizowanych soli diazoniowych i sprzęgaczy, które tworzą w samym włóknie nierozpuszczalny barwnik azowy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak poszczególnych soli diazoniowych (nawet stabilizowanych lub rozcieńczonych do stężeń standardowych), które podczas farbowania można stosować do włókien oddzielnie od sprzęgacza, aby wytworzyć te samą barwę (dział 29).

Pozycja niniejsza nie obejmuje również produktów pośrednich, które same nie są substancjami barwiącymi, otrzymywanych na różnych etapach produkcji barwnika. Te przejściowe produkty (np. kwas monochlorooctowy, kwasy benzenosulfonowe lub naftalenosulfonowe, rezorcyna, nitrochlorobenzeny, nitrofenole i nitrozofenole, nitrozoaminy, anilina, pochodne nitrowe i sulfonowe amin, benzydyna, kwasy aminonaftalenosulfonowe, antrachinon, metyloaniliny) objęte są działem 29. Różnią się one wyraźnie od niektórych produktów surowych objętych niniejszą pozycją, takich jak np. ftalocyjaniny, które są produktami chemicznie „skończonymi” i które dla osiągnięcia ich optymalnej zdolności barwiącej, wymagają jedynie prostej obróbki fizycznej.

Syntetyczne organiczne środki barwiące mogą być rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w wodzie. Zastąpiły one prawie całkowicie naturalne organiczne środki barwiące, zwłaszcza w farbowaniu lub drukowaniu materiałów włókienniczych, barwieniu skór lub skórek, papieru lub drewna. Służą one również do produkcji laków barwnikowych (pozycja 3205), farb objętych pozycjami od 3208 do 3210, 3212 i 3213, atramentów objętych pozycją 3215 oraz barwienia tworzyw sztucznych, kauczuku, wosków, olejów, emulsji fotograficznych itp.

Niektóre spośród tych substancji stosowane są również jako odczynniki laboratoryjne lub do celów medycznych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje substancji, które w praktyce nie są stosowane z powodu swoich własności barwiących, np. azulenów (pozycja 2902), tinitrofenolu (kwasu pikrynowego) i dinitroortokrezolu (pozycja 2908), heksanitrodifenyloaminy (pozycja 2921), oranżu metylowego (pozycja 2927), bilirubiny, biliwerdyny i porfiryn (pozycja 2933), akryflawiny (pozycja 3824).

(II) SYNTETYCZNE PRODUKTY ORGANICZNE W RODZAJU STOSOWANYCH JAKO FLUOROSCENCYJNE ŚRODKI ROZJAŚNIAJĄCE LUB JAKO LUMINOFORY, NAWET ZDEFINIOWANE CHEMICZNIE

(1)Produkty organiczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające są to syntetyczne produkty organiczne, które absorbują promieniowanie utrafioletowe i wysyłają widzialne promieniowanie niebieskie, nadając w ten sposób większą intensywność barwie białej w białych produktach. W znacznej mierze składają się z pochodnych stylbenu.

(2)Produkty organiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory są syntetycznymi produktami, które pod wpływem promieni świetlnych wykazują efekt luminescencji lub fluorescencji.

Niektóre spośród tych produktów, mają jednocześnie właściwości barwników. Takim luminoforem jest np. rodamina B w tworzywie sztucznym, wywołująca fluorescencję czerwoną. Występuje na ogół w postaci proszku.

Większość produktów organicznych w rodzaju stosowanych jako luminofory (np. dietylodwuhydroksytereftalan i salicyloaldazyna) nie jest barwnikami. Dodaje się je w celu poprawienia blasku do pigmentów barwiących. Produkty te objęte są niniejszą pozycją nawet, jeśli są zdefiniowane chemicznie, ale te same produkty w postaci niewykazującej własności luminescencyjnych (np. z powodu mniejszej czystości lub odmiennej struktury krystalicznej) są wyłączone z niniejszej pozycji (dział 29). I tak np. salicyloaldazyna w rodzaju stosowanej jako środek porotwórczy dla kauczuku, objęta jest pozycją 2928.

Produkty organiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory objęte są niniejszą pozycją również wtedy, jeśli są wzajemnie zmieszane lub, jeśli są zmieszane z syntetycznymi organicznymi środkami barwiącymi. Pozycja nie obejmuje ich mieszanin z nieorganicznymi pigmentami (pozycja 3206).

°°°

Noty wyjaśniajace do podpozycji.

Podpozycje od 3204 11 do 3204 19

Syntetyczne organiczne środki barwiące i preparaty na ich bazie wymienione w uwadze 3. do niniejszego działu są podzielone na poddziały w zależności od ich zastosowania lub użytkowania. Produkty należące do tych podpozycji opisano poniżej.

Barwniki zawiesinowe są faktycznie nierozpuszczalnymi w wodzie, niejonowymi barwnikami stosowanymi do włókien hydrofobowych pochodzących z dyspersji wodnych. Stosowane są do włókien poliestrowych, nylonowych lub innych poliamidowych, z octanu celulozy lub akrylowych i do powierzchniowego barwienia pewnych termotworzyw sztucznych.

Barwniki kwasowe są rozpuszczalnymi w wodzie anionowymi barwnikami, stosowanymi do włókien nylonowych, wełnianych, jedwabnych, modakrylowych lub wyprawionej skóry.

Barwniki zaprawowe są barwnikami rozpuszczalnymi w wodzie, które wymagają użycia zaprawy (soli chromu) do związania ich z włóknami materiału.

Barwniki zasadowe są rozpuszczalnymi w wodzie kationowymi barwnikami, stosowanymi do włókien modakrylowych, modyfikowanego nylonu lub modyfikowanego poliestru, albo do papieru niebielonego. Początkowo stosowano je do barwienia jedwabiu, wełny lub bawełny zaprawionej garbnikami, gdzie jaskrawość odcienia była ważniejsza niż trwałość farbowania. Niektóre z barwników zasadowych wykazują aktywność biologiczną i stosowane są w medycynie jako środki antyseptyczne.

Barwniki bezpośrednie są rozpuszczalnymi w wodzie anionowymi barwnikami, które w roztworach wodnych w obecności elektrolitów, są barwnikami bezpośrednimi dla włókien celulozowych. Używane są do barwienia bawełny, celulozy regenerowanej, papieru, wyprawionej skóry i w mniejszym stopniu nylonu. Dla wzmocnienia trwałości farbowania, bezpośrednio barwione tkaniny są często poddawane wtórnej obróbce, takiej jak diazowanie i sprzęganie in situ, chelatowaniu solami metalicznymi lub obróbce formaldehydem.

Barwniki kadziowe są nierozpuszczalnymi w wodzie barwnikami, które podlegają redukcji w kąpieli alkalicznej do rozpuszczalnej w wodzie postaci leuko i w tej postaci są stosowane, głównie do włókien celulozowych, które następnie utlenia się ponownie do nierozpuszczalnej barwnej postaci ketonowej.

Barwniki reaktywne łączą się wiązaniem kowalencyjnym z włóknami, zazwyczaj bawełny, wełny lub nylonu, w wyniku reakcji z grupami funkcyjnymi cząsteczek włókna.

Pigmenty są syntetycznymi organicznymi barwnikami, które zachowują swoją formę krystaliczną lub jednorodną w trakcie całego procesu stosowania (w przeciwieństwie do barwników, które tracą w wyniku rozpuszczania lub parowania tracą swoją krystaliczną strukturę, choć mogą ją odzyskać na dalszym etapie procesu barwienia). Do grupy tej zalicza się nierozpuszczalne sole metaliczne niektórych z wyżej wymienionych barwników.

Podpozycja 3204 19 obejmuje między innymi:

-     mieszaniny opisane w uwadze 2. do niniejszego działu;

-     barwniki rozpuszczalnikowe, rozpuszczone w rozpuszczalnikach organicznych i stosowane do barwienia włókien syntetycznych, na przykład do nylonu, włókien poliestrowych lub akrylowych, lub używane w benzynach, pokostach, bejcy, atramentach, woskach itp.

Niektóre z tych syntetycznych organicznych środków barwiących należą do dwóch lub więcej klas zastosowania objętych różnymi podpozycjami. Klasyfikuje się je następująco:

-     Te, które w stanie, w jakim są prezentowane mogą być stosowane zarówno jako barwniki kadziowe jak i pigmenty, klasyfikowane są jako barwniki kadziowe do podpozycji 3204 15.

-     Inne, które potencjalnie można klasyfikować do dwóch lub więcej specyficznych podpozycji od 3204 11 do 3204 17, należy klasyfikować do ostatniej z możliwych do zastosowania podpozycji.

-     Te, które potencjalnie mogą być klasyfikowane do jednej ze specjalnych podpozycji od 3204 11 do 3204 17 i do pozostałej podpozycji 3204 19, należy klasyfikować do podpozycji specyficznej.

Mieszaniny syntetycznych organicznych środków barwiących i preparatów na ich bazie należy klasyfikować następująco:

-     Mieszaniny dwóch lub więcej produktów, objętych tą samą podpozycją należy klasyfikować do tej podpozycji.

-     Mieszaniny dwóch lub więcej produktów objętych różnymi podpozycjami (od 3204 11 do 3204 19) klasyfikuje się do pozostałej podpozycji 3204 19.

Fluorescencyjne środki rozjaśniające nazywane czasami „białymi barwnikami” są wyłączone z podpozycji od 3204 11 do 3204 19, odpowiadają bardziej specyficznie warunkom sprecyzowanym dla podpozycji 3204 20.