3208-Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu.

3208 10-Na bazie poliestrów

3208 20-Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych

3208 90-Pozostałe

(A) FARBY (WŁĄCZNIE Z EMALIAMI)

Farby objęte niniejszą pozycją są zawiesinami nierozpuszczalnych środków barwiących (głównie pigmentów mineralnych bądź organicznych lub laków barwnikowych), albo proszków lub płatków metali w cieczy nośnej składającej się ze spoiwa rozproszonego lub rozpuszczonego w środowisku niewodnym. Spoiwo, stanowiące czynnik błonotwórczy, składa się z polimerów syntetycznych (takich jak żywice fenolowe, żywice aminowe, termoutwardzalne lub inne polimery akrylowe, alkidale i inne poliestry, polimery winylowe, silikony, żywice epoksydowe i kauczuk syntetyczny), lub z chemicznie zmodyfikowanych polimerów naturalnych (takich jak chemiczne pochodne celulozy lub kauczuku naturalnego).

W celu uzyskania pewnych własności dodaje się do cieczy nośnej różne ilości innych substancji, takich jak sykatywy (głównie na bazie związków kobaltu, manganu, ołowiu lub cynku), środki zagęszczające (mydła glinowe lub mydła cynkowe), środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki lub wypełniacze (siarczan baru, węglan wapnia, talk itp.) oraz środki przeciw kożuszeniu (np. oksym butanonu).

W farbach rozcieńczanych rozpuszczalnikiem, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik są cieczami lotnymi (takimi jak benzyna lakowa, toluen, terpentyna drzewna, ekstrakcyjna lub siarczanowa, mieszaniny rozpuszczalników syntetycznych itp.), dodawanymi celem rozpuszczenia spoiwa stałego i nadania farbie właściwej konsystencji płynnej umożliwiającej jej nakładanie.

W przypadku, gdy składnikiem cieczy nośnej jest pokost, farbę nazywa się farbą emaliową; wysychając tworzy szczególnie gładką i twardą błonkę, która jest błyszcząca lub matowa.

Skład emalii i farb rozcieńczanych rozpuszczalnikami zależy od ich specyficznego przeznaczenia, dla którego zostały wyprodukowane; produkty te zawierają zwykle kilka pigmentów i kilka spoiw. Nakładane na powierzchnie tworzą po wyschnięciu nieklejącą się, nieprzezroczystą barwną warstwę, błyszczącą lub matową.

(B) POKOSTY (WŁĄCZNIE Z LAKIERAMI)

Pokosty i lakiery objęte niniejszą pozycją są preparatami z stanie ciekłym, służącymi do zabezpieczania lub zdobienia powierzchni. Ich bazą są syntetyczne polimery (łwącznie z kauczukiem syntetycznym), lub chemicznie zmodyfikowane polimery naturalne (takie jak azotan celulozy lub inne pochodne celulozy, nowolaki lub inne żywice fenolowe, żywice aminowe i silikony itp.), z dodatkiem rozpuszczalników i rozcieńczalników. Na pokrywanej powierzchni tworzą suchą, nierozpuszczalną w wodzie, względnie twardą, mniej lub bardziej przezroczystą lub przeświecającą, gładką i ciągłą błonkę, która może być błyszcząca, matowa lub satynowa.

Mogą być barwione przez dodanie rozpuszczalnych w nich substancji barwiących. (W farbach i w emaliach środek barwiący nosi nazwę „pigmentu” i jest nierozpuszczalny w środowisku - patrz powyżej, część (A)).

***

Farby, pokosty i lakiery nakładane są najczęściej za pomocą pędzla lub wałka. W przemysłowym nakładaniu wykorzystuje się rozpylanie, malowanie zanurzeniowe lub powlekanie maszynowe.

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Pokosty, przeznaczone do rozcieńczania podczas ich nakładania. Składają się one z żywicy rozpuszczonej w niewielkiej ilości rozpuszczalnika i z takich dodatków, jak środki zapobiegające kożuszeniu, i niektóre trzeciorzędne środki tiksotropowe lub suszące, które sprawiają, ze można je wykorzystywać tylko jako pokosty. Pokosty odpowiadające takiej charakterystyce w roztworach, których znajdują się składniki drugorzędne, można odróżnić od roztworów zdefiniowanych w uwadze 4. do niniejszego działu, na podstawie różnic we właściwościach chemicznych odnośnych składników drugorzędnych i wynikowego zróżnicowania funkcji, spowodowanego przez te dodatki w obydwu typach roztworów.

(2)Pokosty utwardzone za pomocą promieniowania, które składają się z oligomerów (tj. polimerów zawierających 2, 3 lub 4 monomery) i monomerów usieciowanych, w lotnych rozpuszczalnikach, nawet z inicjatorami świetlnymi. Pokosty te utwardzane są promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym, rentgenowskim, wiązkami elektronów lub innego promieniowania tworzącego sieciowe struktury, nierozpuszczalne w rozpuszczalniku (twardą, suchą błonkę). Niniejsza pozycja nie obejmuje produktów tego rodzaju, dopóki nie jest możliwa ich jednoznaczna identyfikacja jako przeznaczonych do zastosowanie jedynie jako pokosty. Podobne produkty, w rodzaju stosowanych jako emulsje fotograficzne obejmuje pozycja 3707.

(3)Pokosty będące roztworami polimerów opisanych poniżej w części (C), tj.; objęte pozycjami od 3901 do 3913, bez względu na masę rozpuszczalnika, zawierające dodatki substancji innych niż koniecznych do produkcji produktów wymienionych w pozycjach od 3901 do 3913, takich jak środki zapobiegające kożuszeniu i pewne środki tiksotropowe lub sykatywy, które powodują, że roztwory te są odpowiednie do użycia tylko jako pokosty.

Z niniejszej części wyłączono roztwory określone w uwadze 4. do niniejszego działu (patrz poniżej, część (C)).

(C) ROZTWORY OKREŚLONE W UWADZE 4 DO DZIAŁU 32

Zgodnie z uwagą 4 do niniejszego działu, niniejsza pozycja obejmuje roztwory (inne niż kolodia) składające się z:

-     jednego lub więcej produktów wymienionych w pozycjach od 3901 do 3913 i z jakichkolwiek rozpuszczalnych składników koniecznych do wytworzenia tych produktów, takich jak przyspieszacze, opóźniacze, środki sieciujące (wyłączając zatem składniki rozpuszczalne, takie jak barwniki albo nierozpuszczalne, takie jak obciążacze lub pigmenty, jak i z wyjątkiem wszystkich produktów, które mogłyby być objęte tymi pozycjami na skutek innych zastrzeżeń nomenklatury), w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, jeśli masa rozpuszczalnika przekracza 50% masy roztworu;

-     jednego lub więcej wymienionych powyżej produktów i z plastyfikatora w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, jeśli masa rozpuszczalnika przekracza 50% masy roztworu;

Tego rodzaju roztwory, w których masa lotnego rozpuszczalnika organicznego nie przekracza 50% masy roztworu, objęte są działem 39.

Wyrażenie „lotne rozpuszczalniki organiczne” obejmuje również rozpuszczalniki o stosunkowo wysokiej temperaturze wrzenia, np. terpentynę.

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje klejów o składzie podobnym do preparatów opisanych wyżej, w przedostatnim punkcie części (B) lub klejów w opakowaniach do sprzedaży detalicznej o masie netto nieprzekraczającej 1 kg (pozycja 3506).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Preparatów do obróbki powierzchni ścian, podłóg itp. na bazie tworzyw sztucznych z dodatkiem dużej ilości wypełniaczy i które podobnie jak konwencjonalne mastyksy, stosowane są za pomocą szpachli, kielni, itp. (pozycja 3214).

(b)Farb drukarskich, które chociaż mają skład podobny jakościowo do farb, nie są odpowiednie do prac malarskich (pozycja 3215).

(c)Lakierów, typu lakieru do paznokci, w opakowaniach opisanych w Notach wyjaśniających do pozycji 3304.

(d)Płynów korekcyjnych składających się głównie z pigmentów, spoiw i rozpuszczalników, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, do użytku jako środki maskujące błędy i inne pomyłki w maszynopisach, rękopisach, fotokopiach, druku offsetowym itp. i lakierów celulozowych w opakowanych do sprzedaży detalicznej jako preparaty korekcyjne matryc do powielacza (pozycja 3824).

(e)Kolodiów niezależnie od proporcji rozpuszczalnika (pozycja 3912).