UWAGI OGÓLNE

Niniejszym działem objęte są preparaty stosowane do garbowania oraz wytrawiania skór i skórek (ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego, syntetyczne substancje garbnikowe, nawet zmieszane z naturalnymi produktami garbnikowymi i sztuczne wyroby wytrawiające).

Obejmuje również środki barwiące pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego, syntetyczne środki organiczne oraz większość preparatów otrzymywanych ze środków barwiących (farby, barwniki ceramiczne, atramenty itp.). Niniejszy dział obejmuje również różne preparaty, takie jak emalie, sykatywy i kity.

Z wyjątkiem produktów objętych pozycją 3203 lub 3204, produktów nieorganicznych stosowanych jako luminofory (pozycja 3206), szkła otrzymywanego ze stopionego kwarcu lub innej stopionej krzemionki w postaciach przewidzianych w pozycji 3207, a także barwników lub innych środków barwiących przedstawianych w postaciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 3212), z niniejszego działu wyłączone są produkty składające się z chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków chemicznych, które zazwyczaj objęte działem 28. lub 29.

W przypadku niektórych farb i pokostów objętych pozycjami od 3208 do 3210 lub mastyksów objętych pozycją 3214, wzajemne wymieszanie różnych składników lub dodanie innych (np. utwardzaczy) musi się odbywać w trakcie ich stosowania. Produkty takie klasyfikowane są do tych pozycji, pod warunkiem że składniki:

(i)mogą być jednoznacznie rozpoznane jako przeznaczone do użycia razem bez konieczności przepakowywania;

(ii)przedstawione są razem;

(iii)są możliwe do rozpoznania ze względu na ich charakter lub też względne proporcje, w których są zgłaszane jako wzajemnie uzupełniające się.

Jednakże, w przypadku produktów, do których musi być dodany utwardzacz w trakcie ich stosowania, jego brak nie powoduje wyłączenia z tych pozycji, pod warunkiem że są one ze względu na skład lub opakowanie, wyraźnie rozpoznawalne jako przeznaczone do otrzymywania farb, pokostów lub mastyksów.