DZIAŁ 10

ZBOŻA

Uwagi
  1. A)Produkty wymienione w pozycjach niniejszego działu mogą być do nich zaklasyfikowane tylko, jeśli występują w postaci ziarna, nawet w kłosie lub na łodydze.

B)Niniejszy dział nie obejmuje ziarna, które było łuskane lub poddane jakimkolwiek innym obróbkom. Jednakże ryż łuskany, bielony, polerowany, glazurowany, parzony lub łamany jest zaklasyfikowany do pozycji 1006.

  1. Pozycja 1005 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (dział 7).
Uwaga do podpozycji
  1. Określenie „pszenica durum” oznacza pszenicę z gatunku Triticum durum i hybrydy uzyskane z wewnątrzgatunkowego krzyżowania Triticum durum, które mają taką samą liczbę (28) chromosomów co ten gatunek.
Uwagi dodatkowe
  1. Poniższe określenia będą oznaczały, co następuje:

(a)   „ryż okrągłoziarnisty” (podpozycje 1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 i 1006 30 92): ryż, którego ziarna mają długość nieprzekraczającą 5,2 mm, a stosunek długości do szerokości jest mniejszy niż 2;

(b)   „ryż średnioziarnisty” (podpozycje 1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 i 1006 30 94): ryż, którego ziarna mają długość przekraczającą 5,2 mm, ale nieprzekraczającą 6,0 mm, a stosunek długości do szerokości jest mniejszy niż 3;

(c)   „ryż długoziarnisty” (podpozycje 1006 10 71, 1006 1079, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 i 1006 30 98): ryż, którego ziarna mają długość przekraczającą 6 mm;

(d)   „ryż niełuskany” (podpozycje 1006 10 30, 1006 1050, 1006 1071i 1006 1079): ryż, który zachował łuskę po wymłóceniu;

(e)   „ryż łuskany” (podpozycje 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 i 1006 20 98): ryż, z którego usunięto tylko łuskę. Przykładami ryżu objętego tą definicją są takie nazwy handlowe, jak: „ryż brązowy”, „ryż cargo”, „loonzain” i „riso sbramato”;

(f)    „ryż częściowo bielony” (podpozycje 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 i 1006 30 48): ryż, z którego zostały usunięte: łuska, część zarodka i całkowicie lub częściowo zewnętrzne warstwy owocni, ale pozostały wewnętrzne warstwy owocni;

(g)   „ryż całkowicie bielony” (podpozycje 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92,1006 30 94, 1006 30 96 i 1006 30 98): ryż, z którego usunięto łuskę, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy owocni oraz, w przypadku ryżu długoziarnistego lub średnioziarnistego, usunięto cały zarodek, a w przypadku ryżu okrągłoziarnistego — zarodek przynajmniej częściowo. Wzdłużna biała bruzda może pozostać na nie większej ilości ziaren niż 10 %;

(h)   „ryż łamany” (podpozycja 1006 40 00) oznacza fragmenty ziarna, których długość nie przekracza trzech czwartych średniej długości całego ziarna.

  1. Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych niniejszym działem powinny być następujące:

(a)   dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

(b)   dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.